Како до пријаве

Патент је право којим се штити проналазак

Патент је право којим се штити проналазак из било које области технике и технологије у периоду од 20 година. Проналазак који се може заштитити патентом je техничко решење у виду новог или побољшаног производа или поступка.

Шта све треба да знате о патенту?

Патент свом носиоцу омогућава искључиво право коришћења заштићеног проналаска на територији земље која га је признала. То значи да патент који је признат од стране Завода за интелектуалну својину има дејство само на територији Републике Србије.

Носилац патента има право да спречи друге да користе заштићени проналазак у комерцијалне сврхе, као што је производња, нуђење, стављање у промет, увоз, складиштење и друге активности.

Патент се може пренети на друго лице путем уговора о преносу права или се може уступити на коришћење уговором о лиценци. Лиценца може да буде искључива и неискључива. Патент може бити и предмет обезбеђења потраживања закључивањем уговора о залози. Залога се конституише уписом у Регистар патената који води Завод за интелектуалну својину.

Патент даје носиоцу друштвену афирмацију за креативан рад. Комерцијалном употребом заштићеног проналаска, носилац патента добија могућност да оствари материјалну добит.

Патенти су извор значајних техничких информација и инспирација будућим генерацијама истраживача и проналазача.

Након поступка испитивања, патент се признаје за проналазак који:

  • је нов – идентично решење није било доступно јавности пре датума подношења пријаве за заштиту проналаска;
  • има инвентивни ниво – проналазак није очигледан у поређењу са познатим решењима у одговарајућој области технике;
  • је индустријски је применљив – проналазак се може произвести или употребити у било којој грани индустрије, укључујући пољопривреду.

Шта не може да се заштити патентом?

открића, научне теорије и математичке методе;

естетске креације;

планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или за обављање послова;

програми рачунара;

приказивање информација;

проналасци чија би комерцијална употреба била противна јавном поретку или моралу;

проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке поступке или поступке лечења који се примењују непосредно на људском или животињском телу;

биљна сорта или животињска раса или битно биолошки поступак за добијање биљке или животиње, као и биљке или животиње добијене искључиво битно биолошким поступком.

Како и где проверити да ли је проналазак већ заштићен?

Информација о томе да ли је одређени проналазак заштићен, али и увид у објављене проналаске у одређеној области технике, стиче се претраживањем патентних докумената (регистровани патенти и објављене пријаве патената).

На основу поднетог захтева и плаћене таксе за претраживање стања технике, Завод израђује Извештај о претраживању стања технике. Стручњаци Завода пружају потребне информације након сложене и свеобухватне претраге у домаћим и страним базама патентне документације. Услуге претраживања у области патената можете видети овде.

Такође, у просторијама јавне читаонице Завода, заинтересовано лице може, самостално или уз помоћ запослених Завода, извршити претраживање јавно доступних патентних база. Услуге јавне читаонице подразумевају стављање на увид заинтересованом лицу документа о заштићеним правима индустријске својине, као и пружање консултација у вези са питањима о поступцима по свим правима интелектуалне својине које води Завод. Више информација о базама патентних докумената за слободно/самостално претраживање можете прочитати овде

Ко, како и где може поднети пријаву патента?

Пријаву патента може поднети проналазач или физичко или правно лице на које је проналазач пренео право подношења пријаве. Ако пријаву не подноси проналазач, неопходно је да подносилац пријаве, приликом подношења пријаве достави Изјаву о основу стицања права.

Пријава патента подноси се електронским путем преко портала е-Пријава или у писменој форми у три примерка на српском језику, непосредно у писарници Завода или преко поште. Подносилац пријаве добиће потврду да је пријава примљена, уз назначење броја пријаве и датума пријема пријаве.

Пријава се може поднети и на страном језику, с тим да подносилац достави њен превод на српски језик у року од два месеца.

Дијаграм поступка за признање патента можете погледати овде.

Погледајте шта је све потребно за подношење пријаве патента у секцији испод, Како до пријаве.

Шта не треба радити уколико се размишља о подношењу патентне пријаве?

Не објављујте информације о проналаску пре подношења патентне пријаве (нпр. чланци у новинама, објава научних радова, презентације на конференцијама, излагање на сајмовима, информације на интернету и друго).

Немојте нудити или продавати производ у коме је садржан ваш проналазак пре подношења пријаве.

Немојте држати предавања или презентације о проналаску пре подношења пријаве, осим ако се пре догађаја закључи Уговор о неоткривању информација.

Да ли се пријава подноси преко заступника?

Држављани Републике Србије или лица која имају пребивалиште или седиште у Републици Србији могу пријаву да поднесу без заступника. Страна физичка и правна лица морају да имају заступника у поступку пред Заводом.

Ради бољег састављања пријаве и вођења поступка пред Заводом можете контактирати регистрованог заступника за индустријску својину са Листе заступника 

Након признања патента

У току поступка за признање патента (почевши од 3. године) и након што се патент региструје, потребно је плаћати годишње таксе за одржавање да би патент био у важности.

Носилац права треба да се стара о свом праву тако што ће пратити конкуренцију и вршити мониторинг тржишта како би на време сазнао да ли неко евентуално повређује његово право и у складу са тим  преузме одговарајуће законске мере.

Одржавање патента у важности оправдано је само уколико носилац патента остварује економску корист од патента, на пример продајом заштићеног проналаска, који је носилац патента произвео сам или је за њега произвео неко други на основу уговора о сарадњи. Такође, носилац патента може остварити добит продајом или лиценцирањем патентних права.

Повреда патента

Завод за интелектуалну својину није надлежан да утврђује повреду патента. У Републици Србији надлежни органи за заштиту патента од повреде могу се поделити на: управне (административне органе) и судско-тужилачке. Више о спровођењу права интелектуалне својине можете видети овде.

Значај патента као права интелектуалне својине - приче из српских компанија

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Претражите базе
ZIS

Међународна заштита патента

Погледајте више информација о правима, процедурама и таксама за међународну заштиту патента.

Сазнај више

Актуелни закони и прописи

Погледај све
Link

Закон о патентима

„Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18, 66/19 и 123/21

Погледај документ
Link

Правилник о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и начину подношења пријаве и објављивања проналазака

„Службени гласник РС”, брoj 78/19 од 1. новембра 2019.

Погледај документ