Регистри права индустријске својине

Завод за интелектуалну својину води јединствене регистре права индустријске својине који садрже библиографске податке о пријавама и регистрованим правима као и  податке о променама које се односе на конкретну пријаву, односно регистровано право (пренос права, лиценца, залога, франшиза и др.).

Упис промена у регистар има правно дејство према трећим лицима од дана уписа.

У интересу јавности је да се врши ажурирање јавно доступних информација које се, на захтев подносиоца, уписују  у регистар.

Упис промена у регистар има сврху да упозна сва заинтересована лица са чињеницом да се  на одређеном праву десила промена, а носиоцима индустријске својине   тиме олакшава даље управљање правима, као имовином.

Завод за интелектуалну својину води регистре у електронском облику за жигове, патенте и мале патенте.

Издавање уверења/потврде на основу службених евиденција

Уколико  имате потребу да постојање чињенице  да ли је неко право индустријске својине (патент, мали патент, жиг и индустријски дизајн) на снази а  уписано је у одговарајући регистар који води Завод за интелектуалну својину,  потребно је да прибавите уверење, које издаје Завод. Напомињемо да, када се подаци у регистру за које је издато уверење измене, издатом уверењу је истекао рок важења.

Захтев може да подносе носилац права  и друго заинтересовано лице кад год се јави потреба за остваривањем  наведене сврхе.

Поступак се покреће захтевом уз који се доставља доказ о плаћеној такси у складу са тарифним бројем  1. Тарифе републичких административних такси

Упис промене имена и адресе подносиоца пријаве/носиоца права индустријске својине у регистар

У случају када се промене подаци уписани у регистар а односе  се на име или адресу  носиоца права, потребно је да се покрене поступак подношењем захтева,  којим се од Завода тражи да се у  одговарајући регистар упише тражена промена, како би  свако заинтересовано лице, увидом у регистар  добило  тачне информације у вези са вашим правом индустријске својине. Овим поступком се прибавља Решење о упису  промене имена/адресе носиоца права.

У случају да се захтев не покрене,  свака следећа промена не би могла да буде уписана у регистар, с обзиром да се у том случају  подаци из захтева не би слагали са подацима у регистрима, што представља један од законом прописаних услова за вођење поступка.

Сврха овог поступка је ажурирање јавно доступних података у регистрима, како би се обезбедио континуитет у њиховом вођењу.

Поступак се покреће захтевом уз који се доставља доказ о плаћеној такси у складу са тарифним бројем 126. Тарифе републичких административних такси

Упис преноса права

Уколико је носилац  одређеног права из пријаве или регистрованог права индустријске својине (патента, малог патента, жига и индустријског дизајна) пренео своје право на друго лице, потребно је да се покрене поступак подношењем захтева,  којим се од Завода тражи да се у  одговарајући регистар упише тражена промена.

Уз захтев се подноси уговор о преносу, којим се потврђује чињеница де је на конкретном праву промењен власник. Овим поступком, од Завода се прибавља Решење о упису преноса права.

Поступак уписа преноса права у регистар може да покрене  преносилац права као и  стицалац права.

Поступак се покреће захтевом уз који се доставља  доказ о правном основу уписа који се тражи, као и  доказ о плаћеној такси, у складу са тарифним бројем  125. Тарифе републичких административних такси.

У колико се овај поступак не би спровео па чињеница о новом носиоцу не би била унета у одговарајући регистар, свака наредна измена података за одређено право индустријске својине, не би могла да буде спроведена с обзиром да  се у том случају  подаци из захтева за упис наредне промене, не би слагали  са подацима у регистрима, што представља један од законом прописаних услова за вођење поступка. Стога, даље управљање правима, као имовином, би било отежано, с обзиром да, за  једно од права индустријске својине (жиг) захтев за продужење важења може поднети само оно лице (физичко или правно) које је  уписано у регистар као носилац жига.

Упис лиценце

Уколико је  носилац одређеног права на пријави/регистрованом  праву индустријске својине (патент, малог патента,  жига и индустријског дизајна) уговором о лиценци уступио право коришћења свог права другом физичком или правном лицу, потребно је да се прибави Решење о упису лиценце у регистар, покретањем поступка пред Заводом.

Поступак за упис лиценце може да покрене носилац права као и корисник лиценце из уговора.

Циљ поступка је да, корисник лиценце који је уписан у одговарајући регистар, може да оствари своја права с обзиром да закон прописује да се  носилац  патента, малог патента, жига или индустријског дизајна не може одрећи свог права без писмене сагласности лица на чије име је уписана лиценца,  као и ако носилац жига/индустријског дизајна у одређеном року не плати таксу за продужење важења,  корисник лиценце који је уписан у регистар, може  да  плати исту. Том радњом корисник лиценце не постаје власник права али стиче право да и даље користи предметни жиг/индустријски дизајн, чије важење је уплатом таксе продужено.

Сврха уписа лиценце у регистар је обавештавање јавности, односно заинтересованих лица са чињеницом да је  на одређеном праву успостављена лиценца као и ажурирање јавно доступних информација  у регистрима.

Поступак се покреће захтевом уз који се доставља  доказ о правном основу уписа који се тражи, као и  доказ о плаћеној такси, у складу са тарифним бројем  125. Тарифе републичких административних такси.

Конституисање залоге

Залога на праву индустријске својине даје могућност носиоцу права да прибављањем кредита, своје право (жиг, патент, мали патент, индустријски дизајн) стави у функцију обезбеђења повериочевог потраживања.

Поверилац стиче заложно право уписом у регистар Завода за интелектуалну својину.

Уговором о залози, који представља правни основ уписа залоге, залогодавац (носилац права индустријске својине)  се обавезује према повериоцу да му пружи обезбеђење за његово потраживање тако што ће се у поступку пред Заводом за интелектуалну својину, у одговарајући регистар уписати залога на заложеном праву индустријске својине, у корист повериоца.

Захтев за конституисање залоге уписом у регистар, може да поднесе носилац права у својству заложног дужника  или заложни поверилац.

Сврха  конституисања залоге је обезбеђење потраживања повериоца.

Поступак се покреће захтевом уз који се доставља  доказ о правном основу уписа који се тражи, као и  доказ о плаћеној такси, у складу са тарифним бројем  125. Тарифе републичких административних такси.

Брисање залоге
Сврха брисања залоге из регистра је да се право индустријске својине  које је било под теретом,  брисањем залоге   ослобођа терета и да носилац права може опет слободно да њиме располаже, односно да учествује у правном промету.

Када  потраживање заложног повериоца престане исплатом дуга или на други начин, заложно право престаје и брише се из регистра на захтев заложног повериоца, дужника или залогодавца, кад то није исто лице.

Поступак брисања заложног права из rегистра  се може  покренути и  када се заложни поверилац одрекне заложног права у писменој форми, у ком случају се, као доказ, доставља писмена изјава  заложног повериоца да пристаје на брисање.

Такође,  заложно правo се брише из регистра и на основу судске одлуке или другог документа из којег проистиче да је заложно право престало.

Поступак се покреће захтевом уз који се доставља  доказ о правном основу уписа који се тражи, као и  доказ о плаћеној такси, у складу са тарифним бројем  125. Тарифе републичких административних такси.

ZIS