Медијација

Медијација је поступак у којем стране настоје да реше спорни однос путем преговора уз помоћ неутралног посредника – медијатора, који странама помаже да постигну споразум.

Ако имате спорни пословни однос у области интелектуалне својине, можете се обратити Заводу за интелектуалну својину који пружа информације и админстративно-техничку помоћ у погледу избора медијатора и поступка медијације.

 

Медијација и други начини алтернативног решавања спорова у области интелектуалне својине

Интелектуална својина је важна компонента свих привредних делатности које се темеље на иновацијама па су њена заштита и правилно коришћење од великог значаја за успешно пословање. Али, у области интелектуалне својине понекад настају спорови.

Спорови не морају нужно да се решавају на суду. Примери другачијег решавања спорова су медијација, арбитража и други поступци који не укључују ангажовање суда.

Завод за интелектуалну својину и Центар за арбитражу и медијацију Светске организације за интелектуалну својину http://www.wipo.int/amc/en/ сарађују на подизању свести о предностима алтернативних, вансудских начина решавања спорова у области права интелектуалне својине у Републици Србији.

 

Шта је вансудско, алтернативно решавање спорова?

Вансудски начини решавања спорова представљају различите законом регулисане поступке који стоје на располагању странама као алтернатива судском поступку, због чега се често називају алтернативни начини решавања спорова. Поступци алтернативног решавања спорова су погодни за спорове у области права интелектуалне својине, нарочито када постоји елемент иностраности. Користећи неки од ових поступака, стране задржавају контролу над поступком решавања спора, а поједини поступци, попут медијације, омогућавају странама да задрже потпуну контролу над исходом поступка. Вансудским решавањем спорова штеди се време и новац. То је такође и прилика да стране у спору у заједничком интересу наставе или унапреде међусобни пословни однос.

Примери вансудског решавања спорова су медијација, арбитража, убрзана арбитража и експертско мишљење.

Тип Опис
Медијација Неформални, добровољни поступак у коме неутрална страна, медијатор, помаже странама да дођу до решења спора, које одговара њиховим интересима. Сазнај још
Арбитража Неформални поступак у коме стране овлашћују једног или више изабраних арбитара да донесу коначну, обавезујућу одлуку. Сазнај још
Убрзана арбитража Арбитража која се одвија брже и са мањим трошковима. Сазнај још
Експертско мишљење Неформални поступак у коме стране овлашћују једног или више стручњака да дају мишљење о неком специфичном питању (нпр. техничком питању). Сазнај још

На сајту Центра за арбитражу и медијацију Светске организације за интелектуалну својину, поред општих информација, могу се пронаћи: WIPO правилник (WIPO Mediation, Arbitration, Expedite Arbitration and Expert Determination Rules), приказ концепата алтернативног решавања спорова за различите пословне секторе, примери решавања спорова, уговорне клаузуле о решавању спорова, калкулатор такси и друго.

Више о разликама између судског поступка и медијације – посредовања у решавању спорова такође можете наћи на страници Министарства правдe где можете пронаћи и Регистар медијатора (посредника у решавању спорова):

 

Медијација и Завод за интелектуалну својину

У циљу пружања подршке систему медијације, а у складу са релевантним стратешким оквиром (Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013 – 2018 године и Акционим планом за преговарачко Поглавље 23), председник Врховног касационог суда и Високог савета судства и министар правде,  донели су 28. јуна 2017. године Упутство за унапређење медијације у Републици Србији. Упутством се прописују мере за унапређење медијације које обухватају подстицање активне сарадње са спољним партнерима суда, односно пружаоцима услуга, на основу закључених протокола о сарадњи, а у  зависности од врсте предмета спора (видети: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/16729/uputstvo-za-unapredjenje-medijacije-u-republici-srbiji-po-zakonu-o-posredovanju-u-resavanju-sporova.php).

У складу са Упутством, и искуствима и најбољом праксом WIPO-а, у јуну 2020. године Завод за интелектуалну својину, Министарство правде и четири надлежна суда: Привредни суд у Београду, Привредни апелациони суд, Апелациони суд и Виши суд у Београду потписали су Споразум о сарадњи у вези са применом медијације у области интелектуалне својине.

Након тога, Завод је израдио брошуру „Медијација у области интелектуалне својине у Заводу за интелектуалну својину“, која може у физичкој и електронској форми да се преузме у свих шест институција потписница споразума, као и на њиховим сајтовима.

Завод је посвећен унапређењу медијације у области интелектуалне својине у Републици Србији, активно сарађује са медијаторима са Листе Завода, допуњава Листу новим члановима, организује састанке на којима медијатори размењују знање и искуство и на свом сајту објављује обавештења о новим WIPO обукама.

Развој медијације у области интелектуалне својине има за циљ смањење броја судских поступака у области интелектуалне својине.

ZIS