Како до пријаве

Индустријски дизајн

Естетски изглед неког производа има велики утицај на успех тог производа на тржишту. Заштитите ваш нови дизајн пре пуштања производа у промет како бисте спречили његово копирање.

Шта све треба да знате о индустријском дизајну?

Индустријским дизајном штити се спољашњи изглед неког производа или његовог дела, који је одређен његовим визуелним карактеристикама, а посебно линијама, контурама, бојама, обликом, текстуром и материјалима од којих је производ сачињен, или којима је украшен, као и њиховом комбинацијом.

Предмет заштите овим правом може бити само индустријски или занатски предмет, односно предмет погодан за производњу на индустријски или занатски начин. У противном се ради о “уметничком делу” које може да се штити само по основу ауторског права.

Индустријским дизајном може се заштитити тродимензионални (спољашњи) изглед неког производа, на пример аутомобила, делова намештаја, сатова, накита, модних и других луксузних предмета, изглед индустријских машина и њихових делова, медицинских инструмената, кућних и електричних апарата, грађевинских структура, амбалаже, али и слике, шаре, распореди линија који су по својој природи дводимензионалног изгледа, као што су на пример дезени текстила или тапета.

Индустријским дизајном се не може штитити спољашњи изглед производа који је искључиво одређен техничком функцијом тог производа, односно спољашњи изглед производа који мора да буде репродукован у свом тачном облику и димензијама, како би се омогућило да буде механички повезан са, или постављен у, око или уз други производ, тако да сваки производ може да обавља своју функцију.

Зашто је потребно заштити индустријски дизајн ?

За успех сваког производа на тржишту изузетну важност има његов естетски изглед, односно облик тог производа. За производе широке потрошње посебно важи правило да се стално истражује и усавршава спољашњи изглед производа и његовог паковања као један од неопходних елемената привлачности за потенцијалне потрошаче. Неопходно је да такав спољашњи изглед одговара и функционалности и естетским захтевима корисника, као и захтевима савремене уметности и технике.

Штитећи индустријски дизајн, његов власник има искључиво право да га користи као и да забрани сваком трећем лицу неовлашћено коришћење, копирање или имитацију.

Како индустријски дизајн представља аспект производа који га чини естетски пријемчивим и атрактивним, он није само уметнички или креативни елемент, већ доприноси тржишној вредности производа и олакшава његов маркетинг и комерцијализацију.

Заштита индустријског дизајна доприноси тржишном развоју производа и омогућава повратак инвестиције, промовише креативност у индустријском и занатском сектору, доприноси експанзији привредних активности и повећава извозни потенцијал производа.

Пре подношења пријаве индустријског дизајна

Уколико желите да проверите да ли је неко већ поднео пријаву или регистровао индустријски дизајн који је исти или сличан оном за који намеравате да поднесете пријаву, можете затражити од Завода за интелектуалну својину извештај о претраживању (решерш) база података. Уз захтев за решерш подноси се доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе. Износ таксе можете видети на линку – таксе.

Пример захтева за претраживање база података индустријског дизајна (решерш) према достављеном дизајну можете преузети у MS Word формату или PDF формату.

Пример захтева за претраживање база података индустријског дизајна (решерш) на име одређеног носиоца можете преузети у MS Word формату или PDF формату.

Базе података пријављених и регистрованих индустријских дизајна можете и сами претражити:

  1. Национална база података пријављених и регистрованих индустријских дизајна: https://reg.zis.gov.rs/DistinctiveSigns/search.htm?lang=sr
  2. Hague Express база података – међународна база података индустријских дизајна у оквиру Хашког система за међународну регистрацију индустријског дизајна: https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/

Подношење пријаве

Ко може да поднесе пријаву индустријског дизајна ?

Аутор или његов правни следбеник, односно послодавац у случајевима предвиђеним законом. Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна у Републици Србији уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произилази из међународних уговора или начела узајамности.

Страно физичко или правно лице које нема пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије у поступку по пријави индустријског дизајна, као и свим другим поступцима пред Заводом за интелектуалну својину, мора заступати заступник који је уписан у Регистар заступника Завода или домаћи адвокат.

Које услове дизајн мора да испуни да би био регистрован ?

Дизајн се може заштитити само ако је нов и ако има индивидуални карактер.

Индустријски дизајн се сматра новим ако идентичан индустријски дизајн није постао доступан јавности пре дана подношења пријаве за признање тог индустријског дизајна, или ако не постоји раније поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна.

Индустријски дизајни се сматрају идентичним ако се разликују само у небитним детаљима. Разлика у небитним детаљима постоји ако информисани корисник, на први поглед, не разликује индустријске дизајне.

Информисани потрошач или корисник је физичко лице које се редовно сусреће са типом производа о којима је реч.

Индустријски дизајн има индивидуални карактер ако се укупан утисак који оставља на информисаног корисника разликује од укупног утиска који на тог корисника оставља било који други индустријски дизајн, а који је постао доступан јавности пре дана подношења пријаве индустријског дизајна, или дана признатог права првенства супротстављеног индустријског дизајна.

Приликом утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна узима се у обзир степен слободе и објективно ограничење аутора приликом стварања дизајна конкретног производа, проузроковано техничким и функционалним карактеристикама тог производа.

Поступак заштите

Како се покреће поступак заштите ?

Поступак заштите се покреће подношењем пријаве за признање права на индустријски дизајн Заводу за интелектуалну својину.

Пријава за признање права на индустријски дизајн може да обухвати један или више индустријских дизајна односно да буде појединачна или вишеструка пријава.

Пријава се може поднети поштанским путем, електронски или непосредно у писарници Завода. Пријава се не може поднети факсом. Уредно поднетој пријави Завод додељује Д-број, уз прецизно навођење датума подношења пријаве. Датум подношења пријаве најчешће је и датум стицања права првенства у погледу заштите пријављеног индустријског дизајна.

Који су делови пријаве за заштиту индустријског дизајна ?

Уредна пријава треба да садржи:

  1. Захтев за признање права на индустријски дизајн;
  2. Oпис индустријског дизајна;
  3. Приказ индустријског дизајна;
  4. Пуномоћје (ако се пријава подноси преко пуномоћника);
  5. Доказ о уплати таксе за пријаву.

Уз пријаву се може поднети и приоритетно уверење, односно уверење да је у некој земљи Париске уније већ поднета уредна пријава за истоветан дизајн, ако је затражено право првенства; потврда, односно уверење Привредне коморе Србије да је подносилац пријаве излагао пријављени дизајн на изложби или сајму међународног карактера у Републици Србији, а ако је излагао на изложби или сајму међународног карактера у некој другој земљи чланици Париске уније, потврду надлежног органа те државе; доказ о правном основу за подношење пријаве на име пријавиоца ако аутор индустријског дизајна није подносилац пријаве.

Како тече поступак испитивања пријаве индустријског дизајна ?

Пошто подносилац поднесе пријаву за признање права на индустријски дизајн, службеници који раде у писарници Завода за интелектуалну својину испитаће да ли пријава садржи назначење да се тражи признање права на индустријски дизајн, податке о подносиоцу пријаве и приказ индустријског дизајна. Ако неки од ових елемената пријаве недостаје, пријава неће бити уписана у Регистар пријава за признање права на индустријски дизајн. Уколико пријава садржи све битне елементе, биће уписана у Регистар пријава, где јој се додељује Д-број, уз навођење датума подношења. Тај датум обично је и датум стицања права првенства на пријављени предмет заштите. Након тога, пријава којој је додељен Д-број, доставља се на испитивање Групи за дизајн и ознаке географског порекла.

Ако се у поступку испитивања утврди да пријава није уредна, Завод ће позвати подносиоца пријаве резултатом испитивања да пријаву у одређеном року уреди (рок од месец дана). Разлози неуредности пријаве најчешће се односе на опис или приказ предмета заштите. У „Упутству о начину састављања и подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн“ дати су примери уредно састављених описа и примери уредних приказа и за тродименизионални и за дводимензионални индустријски дизајн. Уколико подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву, пријава ће бити одбачена. Уколико подносилац пријаве у остављеном року уреди пријаву, поступак се наставља испитивањем новости и индивидуалног карактера пријављеног индустријског дизајна.

Ако Завод утврди да постоје разлози због којих пријава не испуњава услове за признање права на индустријски дизајн, писменим путем ће обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих се право на индустријски дизајн не може признати и оставиће му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, или уколико одговори, али Завод и поред тога остане при свом ранијем ставу, пријава ће бити одбијена. У том случају подносилац пријаве може изјавити жалбу Влади Републике Србије. Ако предмет заштите испуњава законом прописане услове за признање права на индустријски дизајн, Завод ће позвати подносиоца пријаве да на име регистрације индустријског дизајна плати прописане таксе у одређеном року. Уколико подносилац пријаве не плати прописане таксе, или их не плати у прописаном року, Завод ће обуставити поступак.

Ако подносилац пријаве плати прописане таксе у остављеном року, Завод ће признато право на индустријски дизајн, са прописаним подацима уписати у Регистар индустријског дизајна, а носиоцу права на индустријски дизајн издати исправу о индустријском дизајну.

Како се стиче и колико траје право на индустријски дизајн ?

Право на индустријски дизајн стиче се уписом у Регистар индустријског дизајна и траје 25 година од дана подношења пријаве, под условом да се редовно плаћају прописане таксе за одржавање права.

Продужење важности индустријског дизајна

Заштита индустријског дизајна може се, уз подношење захтева за продужење важења индустријског дизајна на обрасцу Д-7 и уз обавезно достављање доказа о плаћеној прописаној  такси, продужавати за периоде од по 5 година, а најдуже до 25 година рачунајући од датума подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн.

Значај дизајна као права интелектуалне својине - приче из српских компанија

Важно обавештење у вези са жиговима и индустријским дизајном

Неретко нам се корисници обраћају поводом пријема позив за плаћање такси за регистрацију и/или продужење важења жига, односно одржавања индустријског дизајна и уписа у регистар од стране неовлашћених агенција и организација.

У вези са тим, УПОЗОРАВАМО подносиоце пријава и заступнике да не врше уплату новчаних износа по налогу ових неовлашћених сервиса, агенција и организација. Реч је о организацијама које нису овлашћене за регистрацију, одржавање права или упис права у базе: Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Заводa за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) и Завода за интелектулну својину Републике Србије.

Више информација и списак ових неовлашћених организација можете наћи на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), на линку https://www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices.html,, и Заводa за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO), на линку: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices.

Такође, за све додатне информације увек се можете обратити Заводу за интелектуалну својину Републике Србије путем мејла:  info.eic@zis.gov.rs

Настави са читањем

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе
ZIS

Међународна заштита

Уколико желите да ваш дизајн, поред територије Републике Србије, заштитите и у другим земљама, потребно је да Заводу поднесете захтев за међународно регистровање дизајна.

Сазнај више

Актуелни закони и прописи

Погледај све
Link

Закон о правној заштити индустријског дизајна

"Службени гласник РС", бр. 104/09 од 16.12.2009 године и 45/15 од 22.05.2015 године

Погледај документ
Link

Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

"Службени гласник РС", бр. 43/10 од 25.06.2010. године и 44/2018 од 08.06.2018. године

Погледај документ

Најчешћа питања

Погледајте одговоре на најчешћа питања корисника

Да ли се може накнадно изменити приказ индустријског дизајна ?

У пријави се не може накнадно изменити приказ индустријског дизајна тако да се по свом обиму и са...

У пријави се не може накнадно изменити приказ индустријског дизајна тако да се по свом обиму и садржини битно разликује од онога који је одређен описом достављеним приликом подношења пријаве.

Шта је потребно урадити ако накнадно дође до промене имена и/или адресе подносиоца пријаве или носиоца права на индустријски дизајн ?

Завод за интелектуалну својину, на захтев носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоц...

Завод за интелектуалну својину, на захтев носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве, доноси решење о упису у одговарајући регистар Завода, промене имена и адресе носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве.

Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве треба да поднесе захтев за упис промене имена и адресе у регистар (образац Д-3), који треба да буде попуњен писаћом машином или рачунаром.

Једним захтевом може се затражити упис промене имена и адресе носиоца права који се односи на више регистрованих индустријских дизајна, односно више пријава, под условом да су регистарски бројеви, односно бројеви пријава назначени у захтеву.

Уз уредно попуњен захтев, носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве за признање права на индустријски дизајн треба да достави и доказ о плаћеној такси, као и уредно пуномоћје, уколико се захтев подноси преко пуномоћника.

Шта је потребно урадити ако накнадно дође до промене носиоца права ?

Пренос права на индустријски дизајн, односно права из пријаве може бити последица уговора о прено...

Пренос права на индустријски дизајн, односно права из пријаве може бити последица уговора о преносу права, статусне промене носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве, судске или административне одлуке. Пренос права уписује се у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину на захтев носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоца пријаве или стицаоца права.

Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве треба да поднесе захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (образац Д-4), који треба да буде попуњен писаћом машином или рачунаром.

Уз уредно попуњен захтев, носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве за признање права на индустријски дизајн треба да достави и доказ о плаћеној такси, као и уредно пуномоћје, уколико се захтев подноси преко пуномоћника.

Да ли се пријава индустријског дизајна може испитати по хитном поступку ?

Пријаве се испитују по редоследу који је одређен датумом њиховог подношења у Заводу за интелектуа...

Пријаве се испитују по редоследу који је одређен датумом њиховог подношења у Заводу за интелектуалну својину.

У одређеним случајевима, међутим, пријаве се могу испитивати по хитном поступку, односно преко реда, али само ако су испуњени услови за то предвиђени законом.

У хитном поступку испитују се пријаве поводом којих се води судски спор или је покренут инспекцијски надзор или царински поступак, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције, односно царинског органа.

За захтев за испитивање пријаве по хитном поступку плаћа се посебна такса уз обавезно достављање доказа да је такса плаћена.