Како до пријаве

Ауторско и сродна права

Креативне индустрије засноване су на оригиналним духовним творевинама израженим у одређеној форми.
Ако су ваша дела из области књижевности, уметности, архитектуре, рачунарских програма, филма и других креативних области, сазнајте више о ауторском и сродним правима.

Ауторско право

Ауторско право је право које припада ауторима (ствараоцима) књижевних, научних и уметничких дела (ауторска дела) и које обухвата низ имовинских и моралних права аутора у вези са његовим ауторским делом. Ауторско право почиње да тече „аутоматски“, односно по сили закона (чл. 8. Закона о ауторском и сродним правима), од оног тренутка када је аутор завршио рад на свом делу. Стога, ако сте завршили рад на вашем ауторском делу, знајте да не морате да предузимате било какве правне радње пред органима државне управе да бисте стекли ауторско право. Довољно је то што сте створили ауторско дело, а права која вам Закон признаје, почињу да теку од тог тренутка и трају целог живота и 70 година post mortem. Иако ауторско право на делу постоји од датума настанка дела, постоји опциони институт депоновања ауторског дела у Заводу за интелектуалну својину који служи искључиво као обезбеђење материјалног доказа о чињеницама које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку другу потребу у вези са предметом депоновања.

Ауторско дело је оригинална духовна творевина човека, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине.  Ауторским делом сматрају се нарочито: књижевна дела (романи, песме и др.) драмска дела, рачунарски програми, базе података, филмови, музичка дела, кореографска дела, дела ликовне уметности као што су: слике, графике, цртежи и скулптуре, затим дела архитектуре, примењених уметности, картографска дела, планови, скице, фотографије и др.

У Републици Србији  аутор располаже следећим моралним (личним) правима: право на признање ауторства, право да име аутора буде назначено на сваком примерку дела, право аутора да објави своје дело, односно да одреди начин на који ће се дело објавити, право на заштиту интегритета дела и право да се супротстави искоришћавању свог дела на начин који угрожава или може да угрози његову част или углед.

У Републици Србији аутор располаже следећим имовинским правима: право да дозволи или забрани умножавање дела, право да дозволи или забрани стављање примерака дела у промет, право да дозволи или забрани давање примерака дела у закуп, право да дозволи или забрани извођење и представљање свог дела, право да дозволи или забрани преношење извођења или представљања, право да дозволи или забрани емитовање и реемитовање свог дела, право да дозволи или забрани јавно саопштавање свог дела, укључујући чињење дела доступним јавности тако да му припадници јавности могу приступити са места и у време које сами одаберу, право да дозволи или забрани прилагођавање, аранжирање и другу измену дела, право да дозволи или забрани јавно саопштавање дела које се емитује и јавно саопштавања дела са носача звука или слике.

Поред горе наведених моралних и имовинских права, аутору у Републици Србији припадају и нека посебна, специфична права као што је на пример: право на приступ примерку дела, право слеђења, право забране излагања оригиналног примерка дела ликовне уметности, прече право аутора на прераду примерка дела архитектуре, право аутора на посебну накнаду и право аутора на накнаду за давање на послугу примерака дела.

Сродна права

Сродна права су права која су блиска, односно сродна ауторском праву али њихов предмет заштите није ауторско дело већ интерпретација, фонограм, видеограм и други предмети заштите утврђени Законом о ауторском и сродним правима. У Републици Србији сродно – правна заштита призната је:

  1. Интерпретаторима на њиховим интерпретацијама;
  2. Произвођачима фонограма на њиховим фонограмима;
  3. Филмским продуцентима на њиховим видеограмима;
  4. Произвођачима емисија на њиховим емисијама;
  5. Произвођачима база података на њиховим базама података;
  6. Издавачима слободних дела и издавачима штампаних издања на њиховим издањима.

За почетак заштите сродних права меродаван је тренутак настанка интерпретације, фонограма, видеограма, базе података, односно дан првог емитовања емисије, односно дан издавања. Као и код ауторског права и код сродних права за настанак заштите није потребно покренути био какав управни поступак пред државним органима, већ се рокови трајања заштите за сродна права рачунају од дана настанка, емитовања, односно издавање предмета заштите сродног права. Опционо, предмети сродно правне заштите могу се депоновати у Заводу за интелектуалну својину. Депозит служи искључиво као обезбеђење материјалног доказа о чињеницама које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку другу потребу у вези са предметом депоновања.

 

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе

Актуелни закони и прописи

Погледај све
Link

Закон о ауторском и сродним правима

„Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС и 66/19

Погледај документ
Link

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа

"Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године

Погледај документ

Најчешћа питања

Погледајте одговоре на најчешћа питања корисника

Шта није обухваћено ауторскоправном заштитом?

Ауторскоправном заштитом нису обухваћене опште идеје, поступци, методе рада, или математички конц...

Ауторскоправном заштитом нису обухваћене опште идеје, поступци, методе рада, или математички концепти као такви, као и начела, принципи и упутства који су садржани у ауторском делу.

Не сматрају се ауторским делом:

  1. закони, подзаконски акти и други прописи;
  2. службени материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију;
  3. службени преводи прописа и службених материјала државних органа и органа који обављају јавну функцију;
  4. поднесци и други акти у управном или судском поступку

Шта се штити ауторским правом?

Ауторским правом се штите људске творевине, које ...

Ауторским правом се штите људске творевине, које имају духовни садржај, које су оригиналне и изражене у одређеној форми.

Ауторским делом сматрају се нарочито: књижевна дела (романи, песме и др.) драмска дела, рачунарски програми, базе података, филмови, музичка дела, кореографска дела, дела ликовне уметности као што су: слике, графике, цртежи и скулптуре, затим дела архитектуре, примењених уметности, картографска дела, планови, скице, фотографије и др.

Како заштитити идеју?

Идеја не ужива ауторскоправну заштиту нити је могуће заштити идеју било којим правом интелектуалн...

Идеја не ужива ауторскоправну заштиту нити је могуће заштити идеју било којим правом интелектуалне својине. Ауторско право штити оригиналну људску творевину изражену у одређеној форми, док идеје, поступци, методе рада нису предмет заштите ауторског права. Идеја је духовни садржај који се налази само у свести творца. Та идеја се најчешће, временом кристализује и током једног креативног процеса она сазрева, да би на крају творац идеје тај духовни садржај испољио и саопштио другим људима. Тада се ауторско дело одваја од личности аутора и постаје подобно за комуникацију са другим људима и за искоришћавање. Тако уобличеност духовног садржаја има карактер форме ауторског дела.