Таксе

Преглед такси у разним поступцима заштите права интелектуалне својине.

Таксе у вези са поступцима по пријавама и регистрованим правима индустријске својине, захтевима за депоновање и колективно остваривање ауторског и сродних права, за услуге претраживања и остале таксе, саставни су део Закона о републичким административним таксама. Изаберите из горњег менија таксе за одређено право, а за појашњења одређених тарифних бројева, као и увећање или умањење одређених износа такси у појединим случајевима, погледајте напомене на заокруженом узвичнику.

Упутства за уплату

Упутство за уплату таксе

Рачун за уплату: 840-30880845-62
Позив на број: 97 44018
Прималац: Републичке административне таксе – Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести сврху уплате (према тарифном броју), као и број пријаве (Ж број, П број…), односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број постоји и таксе се односе на поступање по пријављеним/регистрованим правима.

 

Упутство за уплату таксе за одржавање у важности европског патента

НАПОМЕНА: На овај рачун се уплаћују само таксе за годишње одржавање европских патената који су на снази у Републици Србији и то за европске патенте чији је датум подношења 1. октобар 2010. године или каснији

Рачун за уплату таксе: 840-30686845-62
Позив на број: 97 44018
Прималац: Републичке административне таксе – Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (Такса за одржавање), као и број предмета, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број не постоји унети број европског патента.

Таксе се плаћају у банци, односно пошти, или путем електронског банкарства, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи поднесак.

Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Тарифни број 107.
За пријаву за признање патента, и то:
Ако је пријава поднета електронским путем такса се додатно умањује за 50%. Износ таксе се умањује и за 20% ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику, односно за 50% ако је пријава са преводом поднета електронским путем. Ова такса покрива трошкове испитивања услова из члана 99. Закона о патентима, трошкове објаве пријаве, као и одржавања права за прве две године од дана подношења пријаве. Ако неки од прописаних услова нису испуњени, Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми резултата испитивања, да отклони уочене недостатке. По пријему резултата испитивања подносилац пријаве има обавезу да најкасније у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца од дана пријема резултата испитивања отклони утврђене недостатке у које спада и достављање доказа о уплати таксе за подношење пријаве. Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава ће бити одбачена.
1) до десет патентних захтева 9450 4725
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева 920 460
За пријаву за признање малог патента
Ако је пријава поднета електронским путем такса се умањује за 50%. Износ таксе се умањује за 20% ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику, односно за 50% ако је пријава са преводом поднета електронским путем. Ова такса покрива трошкове испитивања услова из чл. 99, 104. став 1. тач. 1), 2) и 4) и члана 163. ст. 2-6. Закона о патентима, као и одржавања права за прве две године од дана подношења пријаве. Ако неки од прописаних услова нису испуњени, Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми резултата испитивања, да отклони уочене недостатке. По пријему резултата испитивања подносилац пријаве има обавезу да најкасније у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца од дана пријема резултата испитивања отклони утврђене недостатке у које спада и достављање доказа о уплати таксе за подношење пријаве. Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава ће бити одбачена
9450 4725
За међународну пријаву патента, и то:
Такса се плаћа у износу увећаном за 50% у односу на таксу прописану у овим тарифним бројем, ако је међународна пријава патента поднета у накнадном року од 30 дана по истеку рока за улазак у националну фазу испитивања пријаве
1) до десет патентних захтева 9450 4725
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева 920 460
За достављање примерака међународне пријаве патента међународном бироу и надлежном органу за међународни решерш од стране Завода за интелектуалну својину 9450 9450
За достављање међународне пријаве патента међународном бироу као заводу примаоцу 9450 4090
За захтев за упис европског патента у регистар патената 8570 8570
За захтев за признање сертификата о додатној заштити
Ова такса покрива трошкове испитивања услова из члана 119. ст. 1. и 4. Закона о патентима, као и трошкове објаве података о захтеву за признање сертификата. Ако неки од прописаних услова нису испуњени, Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми резултата испитивања, да отклони уочене недостатке. По пријему резултата испитивања подносилац пријаве има обавезу да најкасније у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца од дана пријема резултата испитивања отклони утврђене недостатке у које спада и достављање доказа о уплати таксе за подношење пријаве. Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава ће бити одбачена.
43470 43470
За пријаву за заштиту топографије полупроводничког производа 9450 4725
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање патента, малог патента, међународне пријаве патента, захтева за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, сертификата о додатој заштити, топографије полупроводничких производа
Ова такса покрива трошкове израде и издавања резултата испитивања. Доказ о уплати ове таксе се доставља уз одговор на резултат испитивања.
920 460
Тарифни број 110.
За захтев за израду извештаја о претраживању стања технике у поступку по пријави патента ако не постоји извештај о међународном претраживању, односно извештај о претходном међународном претраживању
Ако пријава патента испуњава услове прописне чланом 99. Закона о патентима, Завод позива подносиоца пријаве да у року од месец дана од дана пријема позива поднесе захтев за израду извештаја о претраживању и да плати таксу за наведени извештај. Уколико наведени захтев не буде поднет и доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава патента ће бити одбачена
18960 9480
За захтев за суштинско испитивање пријаве за признање патента, односно испитивање признатог малог патента
Доказ о уплати ове таксе се доставља уз захтев за суштинско испитивање пријаве патента најкасније у року од 6 месеци од дана објаве извештаја о претраживању у службеном гласилу. Уколико наведени захтев не буде поднет и доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава патента ће бити одбачена. Ова такса покрива трошкове испитивања патентибилности пријаве патента према члану 104. Закона о патентима.
9450 4725
За захтев за суштинско испитивање међународне пријаве за признавање патента који се подноси у накнадном року поред таксе из става 2 овог тарифног броја потребно је уплатити и ову додатну таксу 5690 2845
Тарифни број 111.
Таксе за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, и то за:
За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из допунског патента, годишња такса плаћа се у износу умањеном за 30%. Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, плаћа се за трећу и сваку наредну годину, рачунајући од датума подношења пријаве, а најраније три месеца пре доспелости обавезе. Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%. Ако допунски патент постане основни патент, од наредне године у односу на годину у којој је постао основни патент, плаћа се такса прописана за патент (без умањења 30%) која је важила за допунски патент.
1) трећу годину 13250 6625
2) четврту годину 16090 8045
3) пету годину 18960 9480
4) шесту годину 22710 11355
5) седму годину 26480 13240
6) осму годину 30290 15145
7) девету годину 34090 17045
8) десету годину 37890 18945
9) једанаесту годину 45500 22750
10) дванаесту годину 53070 26535
11) тринаесту годину 60660 30330
12) четрнаесту годину 68210 34105
13) петнаесту годину 75780 37890
14) шеснаесту годину 83380 41690
15) седамнаесту годину 90950 45475
16) осамнаесту годину 98530 49265
17) деветнаесту годину 106100 53050
18) двадесету годину 113670 56835
Тарифни број 112.
Таксе за одржавање малог патента, и то за:
Годишња такса за одржавање малог патента, плаћа се за трећу и сваку наредну годину, рачунајући од датума подношења пријаве, а најраније три месеца пре доспелости обавезе. Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) трећу годину 13250 6625
2) четврту годину 16090 8045
3) пету годину 18960 9480
4) шесту годину 22710 11355
5) седму годину 26480 13240
6) осму годину 26480 13240
7) девету годину, рачунајући до дана подношења пријаве 26480 13240
8) десету годину 26480 13240
Тарифни број 113.
Таксе за одржавање сертификата о додатној заштити, и то за:
Годишња такса за одржавање сертификата о додатној заштити плаћа се до почетка године за коју се уплаћује такса, рачунајући од дана истека законског трајања патента, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) прву годину 111760 111760
2) другу годину 136610 136610
3) трећу годину 161450 161450
4) четврту годину 186300 186300
5) пету годину 211130 211130
Тарифни број 114.
За регистрацију топографије полупроводничког производа 18960 9480
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1910 955
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1910 955
Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна 2270 985
2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна 560 245
3) сваку следећу страну преко десете стране 30 15
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4710 2355
За предлог за поновно успостављање права из пријаве патента односно малог патента или патента, односно малог патента 4720 2355
За захтев за наставак поступка по пријави патента 4720 2355
За захтев за обнову права првенства, односно за исправљање или допуну права првенства у поступку по међународним пријавама патената 3800 1900
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1910 955
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2840 1420
Тарифни број 123.
За исправу о признатом праву индустријске својине
Завод доноси решење о признању патента уколико су испуњени законски услови који подразумевају и достављање доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампање патентног списа. Уколико докази о уплатама такси не буду достављени у остављеном року пријава патента ће бити одбачена.
3800 1900
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1910 955
Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању патента, односно малог патента, односно решења о упису проширеног европског патента, односно европског патента у регистар патената, односно сертификата о додатној заштити у регистар патената, односно жига, односно међународно регистрованог жига 37890 18945
За предлог за поништај права на топографију 37890 18945
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно залоге или других права патента, односно малог патента, односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, малог патента или топографије
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
5690 5690
Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
2840 1420
Тарифни број 126а
За захтев за исправку грешке у решењима, односно закључцима донетим у поступку за признање патента, малог патента и топографије полупроводничког производа 1240 1240
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности патента, односно малог патента, односно топографије 920 460
Тарифни број 128.
За захтев за објављивање пријаве патента пре истека рока од 18 месеци од дана подношења пријаве
Пријава патента се објављује што је пре могуће у службеном гласилу након истека рока од 18 месеци, рачунајући од датума подношења, а ако је затражено право првенства, рачунајући од датума тог првенства.
9450 4725
Тарифни број 129.
За захтев да се пријава за признање патента претвори у пријаву за признање малог патента или обрнуто 3800 3800
За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто 3800 3800
Тарифни број 130.
За захтев за прекид поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, за сваку започету годину прекида 9450 9450
Годишња такса за сваку следећу започету годину прекида поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента 1520 1520
За захтев за наставак поступка прекинутог због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента 1520 1520
Тарифни број 132.
За захтев да допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, постане основна пријава за признање патента, односно основни патент 3800 1900
За захтев да се допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, веже за нову основну пријаву за признање патента, односно за нови основни патент 3800 1900
Тарифни број 133.
За захтев за давање принудне лиценце 28380 28380
Тарифни број 134а
За објаву података о признатом патенту или малом патенту
Завод доноси решење о признању патента уколико су испуњени законски услови који подразумевају и достављање доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампање патентног списа. Уколико докази о уплатама такси не буду достављени у остављеном року пријава патента ће бити одбачена.
460 460
Тарифни број 134б
За штампање патентног списа, носилац патента, односно малог патента, по страни патентног списа
Завод доноси решење о признању патента уколико су испуњени законски услови који подразумевају и достављање доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампање патентног списа. Уколико докази о уплатама такси не буду достављени у остављеном року пријава патента ће бити одбачена.
250 250
За израду патентног списа у електронској форми
Ова такса плаћа се само за списе проширених европских патената и европских патената јер се на националне патенте и мале патенте примењује члан 29. став 2. Правилника о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и начину подношења пријаве и објављивања проналазака „Службени гласник РС”, број 78/19.
7310 7310
Тарифни број 134и.
За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 30 30
Тарифни број 134ј.
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 10 10
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 107.
За пријаву за признање жига, и то:
За пријаву за признање жига и пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције из овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе. Погледајте Калкулатор таксе за тачан прорачун.
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 18960
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 3800
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем 3800
За пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције, и то:
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 37890
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 5690
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем 5690
За захтев за међународно регистровање жига, дизајна, односно имена порекла 9450
Тарифни број 108.
За захтев за раздвајање пријаве за признање жига
За случајеве електронског подношења захтева за раздвајање пријаве жига, такса се умањује за 15%.
2840
За издвојену пријаву за признање жига, односно издвојене пријаве за признање жига, за сваку појединачну пријаву, и то:
За случајеве електронског подношења захтева за издвојену пријаву жига односно издвојене пријаве, за сваку појединачну пријаву, такса се умањује за 25%.
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 18960
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 3800
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем 3800
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање жига, колективног жига, жига гаранције, међународне пријаве жига, провизорног одбијања међунароне регистрације жига.
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
920
Тарифни број 116.
За стицање, односно продужење важења жига, за период од десет година, и то:
Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Такса која се не уплати до почетка године у којој почиње наредни период заштите, може се уплатити у накнадном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем. Доказ о плаћеној такси се доставља Заводу уз захтев за продужење важења жига.
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 37890
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 5690
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем 5690
За стицање, односно продужење важења колективног жига, односно жига гаранције, за период од десет година, и то:
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 47350
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 5690
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем 5690
Тарифни број 117.
За захтев за раздвајање жига
За случајеве електронског подношења захтева за раздвајање жига, такса се умањује за 15%.
2840
За издвојени жиг, односно за издвојене жигове, за сваки жиг, и то:
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 37890
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 5690
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем 5690
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1910
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1910
За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине 4710
Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна 2270
2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна 560
3) сваку следећу страну преко десете стране 30
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4710
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1910
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2840
Тарифни број 123.
За исправу о признатом праву индустријске својине 3800
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1910
Тарифни број 124.
За захтев за престанак жига због некоришћења 37890
За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању жига, односно међународно регистрованог жига 37890
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига, и то:
За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.
1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву жига 5690
2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, по сваком жигу, односно пријави жига 3800
Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано
За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.
2840
Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, по сваком жигу, односно пријави жига
За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.
1910
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности жига
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
920
Тарифни број 128.
За захтев да се пријава жига узме у поступак преко реда 9450
Тарифни број 134ј
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, по страни 10
Тарифни број 134к
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:
Захтев за претраживање треба да садржи изглед знака и списка класа међународне (Ничанске) класификације за које се жели извршити претраживање уз доказ о плаћеној такси.
1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга 2470
2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу 370
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла
Захтев за претраживање треба да садржи назив лица по коме се врши претраживање, уз доказ о плаћеној такси.
3730
Тарифни број 134м
За приговор за пријаву жига 22130
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Тарифни број 107.
За пријаву за признање права на дизајн, и то:
1) ако пријава садржи један дизајн
За пријаву за признање индустрисјког дизајна из овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе. Погледајте Калкулатор таксе за тачан прорачун.
7570 3785
2) ако пријава садржи два или више дизајна, за други и сваки следећи дизајн
За пријаву за признање индустрисјког дизајна из овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе. Погледајте Калкулатор таксе за тачан прорачун.
5690 2845
За захтев за међународно регистровање индустрисјког дизајна 9450 4725
Тарифни број 108.
За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна на више појединачних, односно вишеструких пријава дизајна, за сваку појединачну, односно вишеструку пријаву
За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна поднет електронским путем, плаћа се такса умањена за 25% од прописане таксе
2840 1420
За издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве дизајна, за сваку пријаву
Такса за случај електронског подношења захтева за издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву индустријског дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве индустријског дизајна, за сваку пријаву, умањује се за 25% од прописане таксе.
2840 1420
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање права на индустријски дизајн 920 460
Тарифни број 115.
За стицање, односно одржавање важења индустријског дизајна за период од пет година, и то за:
Такса за одржавање права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује такса, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.
1) први дизајн 18960 9480
2) други и сваки следећи дизајн из серије 13250 6625
За одржавање важења индустријског дизајна за период од шесте до двадесетпете године плаћа се петогодишња такса, и то за:
1) први дизајн 11360 5680
2) други и сваки следећи дизајн 7570 3785
Таридни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1910 955
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1910 955
За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине 4710 2355
Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна 2270 1135
2) 2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна 560 280
3) сваку следећу страну преко десете стране 30 15
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4710 2355
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1910 955
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2840 1420
Тарифни број 123.
За исправу о признатом праву индустријске својине 3800 1900
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1910 955
Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о признању права на дизајн, и то:
1) решења којим је признат један дизајн 37890 18945
2) 2) решења којим је (на основу вишеструке пријаве) признато два или више дизајна, поред таксе из тачке 1) овог става, за други и сваки следећи дизајн 3800 1900
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, и то:
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву, односно дизајн 5690 4940
2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно дизајну 3800 3800
Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
2840 1420
Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног броја односи на више дизајна, односно на више пријава за признање индустријског дизајна, по сваком дизајну, односно пријави индустријског дизајна
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
1910 955
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности дизајна
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
920 460
Тарифни број 128.
За захтев да се пријава индустријског дизана, узме у поступак преко реда 9450 4725
Тарифни број 129.
За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто 3800 3800
Тарифни број 134л
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, заштићен или пријављен као дизајн
Доказ о уплати се доставља уз захтев који садржи изглед дизајна за који се жели извршити претраживање
3730 3730
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла
Доказ о уплати се доставља уз захтев који садржи назив одређеног лица за које се жели извршити претраживање
3730 3730
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 107.
За пријаву за регистровање имена порекла, односно географске ознаке 9450
За пријаву за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке 18960
Тарифни број 116.
За стицање, односно продужење права овлашћеног корисника ознаке географског порекла, и то:
Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Такса која се не уплати до почетка године наредног периода заштите, може се уплатити у накнадном року од шест месеци од почетка године у којој започиње наредни период заштите, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.
1) за период од три године од дана уписа признатог статуса овлашћеног корисника имена порекла у регистар овлашћених корисника имена порекла, односно уписа овлашћеног корисника географске ознаке у регистар овлашћених корисника географске ознаке 18960
2) за свако продужење права коришћења имена порекла, односно географске ознаке 18960
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1910
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1910
За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине 4710
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4710
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1910
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2840
Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о регистрованом имену порекла, односно географске ознаке порекла, односно о признавању статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке порекла. 37890
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку за установљење ознаке географског порекла
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
920
Тарифни број 128.
За захтев да се пријава за регистровање имена порекла, односно географске ознаке, односно за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, узме у поступак преко реда 9450
Тарифни број 129.
За захтев да се пријава имена порекла претвори у пријаву географске ознаке или обрнуто 3800
За захтев да се пријава за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла претвори у пријаву за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или обрнуто 3800
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла 3730
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за депоновање и евиденцију ауторског дела и предмета сродних права 920 460
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1910 1910
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1910 1910
Тарифни број 131.
За захтев за издавање дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродних права 151470
За захтев за обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја 151480
За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу организације за колективно остваривање ауторског и сродних права 49150
Тарифни број 134.
За уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског дела, односно предмета сродног права 9450 4725
Тарифни број 134ј
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, по страни 10
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 134в.
За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, и то:
1) са навођењем библиографских података до десет патентних докумената 2470
2) са навођењем библиографских података преко десет патентних докумената, за сваки следећи документ 160
2) за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима у расположивим националним и међународним базама патентних докумената 3050
3) за одређивање правног статуса у патентном фонду Републике Србије на основу RS/YU броја патентног документа 550
Тарифни број 134г.
За претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, на усмени или писмени захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
4980
Тарифни број 134д.
За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења и других података, по једном техничком решењу, и то:
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) ако у захтеву није наведен носилац права 19270
2) ако је у захтеву наведен носилац права 12780
Тарифни број 134ђ.
За израду извештаја о претраживању патентне документације ради оцене новости техничког решења које се врши у расположивим националним и међународним базама патентних докумената и доступној непатентној литератури, а на основу захтева који садржи опис техничког решења и патентне захтеве
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
15400
Тарифни број 134е.
За израду извештаја о патентабилности техничког решења, а на основу захтева који садржи детаљан опис техничког решења и патентне захтеве
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
21860
Тарифни број 134ж.
За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Репулици Србији, и то:
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када није наведен носилац права 19980
2) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када је наведен носилац права 11430
3) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако није наведен носилац права 24470
4) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако је наведен носилац права 14170
Тарифни број 134з.
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за прва два сата претраживања 2470
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за трећи и сваки наредни сат претраживања 620
Тарифни број 134и.
За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 30
Тарифни број 134ј.
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 10
Тарифни број 134к.
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:
1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга 2470
2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу 370
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као ознака географског порекла 2470
Тарифни број 134л.
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, заштићен или пријављен као индустријски дизајн 3730
Тарифни број 134љ.
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла 3730
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 105.
За захтев носиоца права интелектуалне својине за заштиту права, и то:
Такса из овог тарифног броја се плаћа за подношење захтева за заштиту права интелектуалне својине код органа за спровођење права, нпр. инспекцијским органима
1) појединачан - ако се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе 3720
2) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана 6480
3) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана 12830
Тарифни број 106.
За решење по захтеву за заштиту права интелектуалне својине, и то:
Такса из овог тарифног броја се плаћа за подношење захтева за заштиту права интелектуалне својине код органа за спровођење права, нпр. инспекцијским органима
1) за решење којим се одлучује о појединачном захтеву који се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе 3720
2) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана 6480
3) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана. 12830
Тарифни број 118.
За упис у регистар заступника, који се врши у складу са законом којим се уређују патенти, и то за:
1) правно лице 37890
2) физичко лице 18960
За обнову уписа у регистар заступника, која се врши у складу са законом којим се уређују патенти, плаћа се годишња такса, и то за:
1) правно лице 18960
2) физичко лице 9450
За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и географских ознака порекла 12410
ОДЕЉАК А – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
I. ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.
За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 380
Тарифни број 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу 1910
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
15500
II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Тарифни број 6.
За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
560
Тарифни број 8.
За ванредни правни лек
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
3310
III. РЕШЕЊА
Тарифни број 9.
За решење, ако овим законом није друкчије прописано
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
660
IV. УВЕРЕЊА
Тарифни број 11.
За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
380
Тарифни број 12.
За уверење о важењу прописа које се издаје ради употребе у иностранству
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
1990
V. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Тарифни број 13.
За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
490
За препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном језику, по полутабаку оригинала
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
490
Тарифни број 14.
За оверу сваког потписа, ако овим законом није друкчије прописано 490
За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака оригинала) 280
Тарифни број 15.
За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по 440
VI. ОПОМЕНА
Тарифни број 18.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 330
VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ
Тарифни број 19.
За решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако овим законом није друкчије прописано, и то:
1) по захтеву за упис у регистар 1910
2) по захтеву за упис промена у регистар 920
3) по захтеву за брисање из регистра 1910
За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом није друкчије прописано 920