Таксе

Преглед такси у разним поступцима заштите права интелектуалне својине.

Таксе у вези са поступцима по пријавама и регистрованим правима индустријске својине, захтевима за депоновање и колективно остваривање ауторског и сродних права, за услуге претраживања и остале таксе, саставни су део Закона о републичким административним таксама. Изаберите из горњег менија таксе за одређено право, а за појашњења одређених тарифних бројева, као и увећање или умањење одређених износа такси у појединим случајевима, погледајте напомене на заокруженом узвичнику.

Упутства за уплату

Упутство за уплату таксе

Рачун за уплату: 840-30880845-62
Позив на број: 97 44018
Прималац: Републичке административне таксе – Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести сврху уплате (према тарифном броју), као и број пријаве (Ж број, П број…), односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број постоји и таксе се односе на поступање по пријављеним/регистрованим правима.

 

Упутство за уплату таксе за одржавање у важности европског патента

НАПОМЕНА: На овај рачун се уплаћују само таксе за годишње одржавање европских патената који су на снази у Републици Србији и то за европске патенте чији је датум подношења 1. октобар 2010. године или каснији

Рачун за уплату таксе: 840-30686845-62
Позив на број: 97 44018
Прималац: Републичке административне таксе – Завод за интелектуалну својину

Сврха уплате: На обрасцу уплатнице обавезно навести основ уплате (Такса за одржавање), као и број предмета, односно регистарски број под којим се право води у регистру Завода за интелектуалну својину, уколико у тренутку уплате такав број не постоји унети број европског патента.

Таксе се плаћају у банци, односно пошти, или путем електронског банкарства, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи поднесак.

Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Тарифни број 107.
За пријаву за признање патента, и то:
Ако је пријава поднета електронским путем такса се додатно умањује за 50%. Износ таксе се умањује и за 20% ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику, односно за 50% ако је пријава са преводом поднета електронским путем. Ова такса покрива трошкове испитивања услова из члана 99. Закона о патентима, трошкове објаве пријаве, као и одржавања права за прве две године од дана подношења пријаве. Ако неки од прописаних услова нису испуњени, Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми резултата испитивања, да отклони уочене недостатке. По пријему резултата испитивања подносилац пријаве има обавезу да најкасније у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца од дана пријема резултата испитивања отклони утврђене недостатке у које спада и достављање доказа о уплати таксе за подношење пријаве. Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава ће бити одбачена.
1) до десет патентних захтева 8210 4105
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева 800 400
За пријаву за признање малог патента
Ако је пријава поднета електронским путем такса се умањује за 50%. Износ таксе се умањује за 20% ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику, односно за 50% ако је пријава са преводом поднета електронским путем. Ова такса покрива трошкове испитивања услова из чл. 99, 104. став 1. тач. 1), 2) и 4) и члана 163. ст. 2-6. Закона о патентима, као и одржавања права за прве две године од дана подношења пријаве. Ако неки од прописаних услова нису испуњени, Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми резултата испитивања, да отклони уочене недостатке. По пријему резултата испитивања подносилац пријаве има обавезу да најкасније у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца од дана пријема резултата испитивања отклони утврђене недостатке у које спада и достављање доказа о уплати таксе за подношење пријаве. Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава ће бити одбачена
8210 4105
За међународну пријаву патента, и то:
Такса се плаћа у износу увећаном за 50% у односу на таксу прописану у овим тарифним бројем, ако је међународна пријава патента поднета у накнадном року од 30 дана по истеку рока за улазак у националну фазу испитивања пријаве
1) до десет патентних захтева 8210 4105
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева 800 400
За достављање примерака међународне пријаве патента међународном бироу и надлежном органу за међународни решерш од стране Завода за интелектуалну својину 8210 8210
За достављање међународне пријаве патента међународном бироу као заводу примаоцу 4090 4090
За захтев за упис европског патента у регистар патената 8210 8210
За захтев за признање сертификата о додатној заштити
Ова такса покрива трошкове испитивања услова из члана 119. ст. 1. и 4. Закона о патентима, као и трошкове објаве података о захтеву за признање сертификата. Ако неки од прописаних услова нису испуњени, Завод шаље позив подносиоцу пријаве, у форми резултата испитивања, да отклони уочене недостатке. По пријему резултата испитивања подносилац пријаве има обавезу да најкасније у року који не може бити краћи од два месеца нити дужи од три месеца од дана пријема резултата испитивања отклони утврђене недостатке у које спада и достављање доказа о уплати таксе за подношење пријаве. Уколико доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава ће бити одбачена.
37770 37770
За пријаву за заштиту топографије полупроводничког производа 8210 4105
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање патента, малог патента, међународне пријаве патента, захтева за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, сертификата о додатој заштити, топографије полупроводничких производа
Ова такса покрива трошкове израде и издавања резултата испитивања. Доказ о уплати ове таксе се доставља уз одговор на резултат испитивања.
800 400
Тарифни број 110.
За захтев за израду извештаја о претраживању стања технике у поступку по пријави патента ако не постоји извештај о међународном претраживању, односно извештај о претходном међународном претраживању
Ако пријава патента испуњава услове прописне чланом 99. Закона о патентима, Завод позива подносиоца пријаве да у року од месец дана од дана пријема позива поднесе захтев за израду извештаја о претраживању и да плати таксу за наведени извештај. Уколико наведени захтев не буде поднет и доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава патента ће бити одбачена
16470 8235
За захтев за суштинско испитивање пријаве за признање патента, односно испитивање признатог малог патента
Доказ о уплати ове таксе се доставља уз захтев за суштинско испитивање пријаве патента најкасније у року од 6 месеци од дана објаве извештаја о претраживању у службеном гласилу. Уколико наведени захтев не буде поднет и доказ о уплати таксе не буде достављен у року пријава патента ће бити одбачена. Ова такса покрива трошкове испитивања патентибилности пријаве патента према члану 104. Закона о патентима.
8210 4105
За захтев за суштинско испитивање међународне пријаве за признавање патента који се подноси у накнадном року
Ова такса обухвата таксу из тарифног броја 110. став 2. и додатну таксу, због прекорачења рока, у износу од 4.810 динара за правна лица, односно 2.405 динара за физичка лица.
13150 6575
Тарифни број 111.
Таксе за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, и то за:
За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из допунског патента, годишња такса плаћа се у износу умањеном за 30%. Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, плаћа се за трећу и сваку наредну годину, рачунајући од датума подношења пријаве, а најраније три месеца пре доспелости обавезе. Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%. Ако допунски патент постане основни патент, од наредне године у односу на годину у којој је постао основни патент, плаћа се такса прописана за патент (без умањења 30%) која је важила за допунски патент.
1) трећу годину 11510 5755
2) четврту годину 13980 6990
3) пету годину 16470 8235
4) шесту годину 19730 9865
5) седму годину 23010 11505
6) осму годину 26320 13160
7) девету годину 29620 14810
8) десету годину 32920 16460
9) једанаесту годину 39530 19765
10) дванаесту годину 46110 23055
11) тринаесту годину 52700 26350
12) четрнаесту годину 59260 29630
13) петнаесту годину 65840 32920
14) шеснаесту годину 72440 36220
15) седамнаесту годину 79020 39510
16) осамнаесту годину 85600 42800
17) деветнаесту годину 92180 46090
18) двадесету годину 98760 49380
Тарифни број 112.
Таксе за одржавање малог патента, и то за:
Годишња такса за одржавање малог патента, плаћа се за трећу и сваку наредну годину, рачунајући од датума подношења пријаве, а најраније три месеца пре доспелости обавезе. Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) трећу годину 11510 5755
2) четврту годину 13980 6990
3) пету годину 16470 8235
4) шесту годину 19730 9865
5) седму годину 23010 11505
6) осму годину 23010 11505
7) девету годину, рачунајући до дана подношења пријаве 23010 11505
8) десету годину 23010 11505
Тарифни број 113.
Таксе за одржавање сертификата о додатној заштити, и то за:
Годишња такса за одржавање сертификата о додатној заштити плаћа се до почетка године за коју се уплаћује такса, рачунајући од дана истека законског трајања патента, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Годишња такса која се не уплати у наведеном року, може се уплатити у додатном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) прву годину 97100 97100
2) другу годину 118690 118690
3) трећу годину 140270 140270
4) четврту годину 161860 161860
5) пету годину 183430 183430
Тарифни број 114.
За регистрацију топографије полупроводничког производа 16470 8235
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1660 830
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1660 830
Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна 1970 985
2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна 490 245
3) сваку следећу страну преко десете стране 30 15
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4090 2045
За предлог за поновно успостављање права из пријаве патента односно малог патента или патента, односно малог патента 4100 2050
За захтев за наставак поступка по пријави патента 4100 2050
За захтев за обнову права првенства, односно за исправљање или допуну права првенства у поступку по међународним пријавама патената 3300 1650
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1660 830
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2470 1235
Тарифни број 123.
За исправу о признатом праву индустријске својине
Завод доноси решење о признању патента уколико су испуњени законски услови који подразумевају и достављање доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампање патентног списа. Уколико докази о уплатама такси не буду достављени у остављеном року пријава патента ће бити одбачена.
3300 1650
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1660 830
Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању патента, односно малог патента, односно решења о упису проширеног европског патента, односно европског патента у регистар патената, односно сертификата о додатној заштити у регистар патената, односно жига, односно међународно регистрованог жига 32920 16460
За предлог за поништај права на топографију 32920 16460
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно залоге или других права патента, односно малог патента, односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, малог патента или топографије
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
4940 4940
Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
2470 1235
Тарифни број 126а
За захтев за исправку грешке у решењима, односно закључцима донетим у поступку за признање патента, малог патента и топографије полупроводничког производа 1080 1080
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности патента, односно малог патента, односно топографије 800 400
Тарифни број 128.
За захтев за објављивање пријаве патента пре истека рока од 18 месеци од дана подношења пријаве
Пријава патента се објављује што је пре могуће у службеном гласилу након истека рока од 18 месеци, рачунајући од датума подношења, а ако је затражено право првенства, рачунајући од датума тог првенства.
8210 4105
Тарифни број 129.
За захтев да се пријава за признање патента претвори у пријаву за признање малог патента или обрнуто 3300 3300
За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто 3300 3300
Тарифни број 130.
За захтев за прекид поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, за сваку започету годину прекида 8210 8210
Годишња такса за сваку следећу започету годину прекида поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента 1320 1320
За захтев за наставак поступка прекинутог због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента 1320 1320
Тарифни број 132.
За захтев да допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, постане основна пријава за признање патента, односно основни патент 3300 1650
За захтев да се допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, веже за нову основну пријаву за признање патента, односно за нови основни патент 3300 1650
Тарифни број 133.
За захтев за давање принудне лиценце 24660 24660
Тарифни број 134а
За објаву података о признатом патенту или малом патенту
Завод доноси решење о признању патента уколико су испуњени законски услови који подразумевају и достављање доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампање патентног списа. Уколико докази о уплатама такси не буду достављени у остављеном року пријава патента ће бити одбачена.
400 400
Тарифни број 134б
За штампање патентног списа, носилац патента, односно малог патента, по страни патентног списа
Завод доноси решење о признању патента уколико су испуњени законски услови који подразумевају и достављање доказа о извршеним уплатама таксе за исправу о признатом праву, објаву података о признатом праву и штампање патентног списа. Уколико докази о уплатама такси не буду достављени у остављеном року пријава патента ће бити одбачена.
220 220
За израду патентног списа у електронској форми
Ова такса плаћа се само за списе проширених европских патената и европских патената јер се на националне патенте и мале патенте примењује члан 29. став 2. Правилника о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и начину подношења пријаве и објављивања проналазака „Службени гласник РС”, број 78/19.
7000 7000
Тарифни број 134и.
За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 30 30
Тарифни број 134ј.
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 10 10
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 107.
За пријаву за признање жига, и то:
За пријаву за признање жига и пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције из овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе. Погледајте Калкулатор таксе за тачан прорачун.
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 16470
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 3300
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем 3300
За пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције, и то:
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 32920
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 4940
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем 4940
За захтев за међународно регистровање жига, дизајна, односно имена порекла 8210
Тарифни број 108.
За захтев за раздвајање пријаве за признање жига
За случајеве електронског подношења захтева за раздвајање пријаве жига, такса се умањује за 15%.
2470
За издвојену пријаву за признање жига, односно издвојене пријаве за признање жига, за сваку појединачну пријаву, и то:
За случајеве електронског подношења захтева за издвојену пријаву жига односно издвојене пријаве, за сваку појединачну пријаву, такса се умањује за 25%.
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 16470
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 3300
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем 3300
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање жига, колективног жига, жига гаранције, међународне пријаве жига, провизорног одбијања међунароне регистрације жига.
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
800
Тарифни број 116.
За стицање, односно продужење важења жига, за период од десет година, и то:
Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Такса која се не уплати до почетка године у којој почиње наредни период заштите, може се уплатити у накнадном року од шест месеци, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем. Доказ о плаћеној такси се доставља Заводу уз захтев за продужење важења жига.
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 32920
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 4940
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем 4940
За стицање, односно продужење важења колективног жига, односно жига гаранције, за период од десет година, и то:
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 41140
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 4940
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем 4970
Тарифни број 117.
За захтев за раздвајање жига
За случајеве електронског подношења захтева за раздвајање жига, такса се умањује за 15%.
2470
За издвојени жиг, односно за издвојене жигове, за сваки жиг, и то:
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 32920
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга 4940
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем 4940
4) ако је у захтеву наведен носилац права 11100
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1660
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1660
За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине 4090
Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна 1970
2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна 490
3) сваку следећу страну преко десете стране 30
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4090
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1660
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2470
Тарифни број 123.
За исправу о признатом праву индустријске својине 3300
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1660
Тарифни број 124.
За захтев за престанак жига због некоришћења 32920
За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању жига, односно међународно регистрованог жига 32920
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига, и то:
За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.
1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву жига 4940
2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, по сваком жигу, односно пријави жига 3300
Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано
За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.
2470
Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, по сваком жигу, односно пријави жига
За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.
1660
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности жига
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
800
Тарифни број 128.
За захтев да се пријава жига узме у поступак преко реда 8210
Тарифни број 134ј
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, по страни 10
Тарифни број 134к
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:
Захтев за претраживање треба да садржи изглед знака и списка класа међународне (Ничанске) класификације за које се жели извршити претраживање уз доказ о плаћеној такси.
1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга 2150
2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу 320
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла
Захтев за претраживање треба да садржи назив лица по коме се врши претраживање, уз доказ о плаћеној такси.
3240
Тарифни број 134м
За приговор за пријаву жига 19230
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Тарифни број 107.
За пријаву за признање права на дизајн, и то:
1) ако пријава садржи један дизајн
За пријаву за признање индустрисјког дизајна из овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе. Погледајте Калкулатор таксе за тачан прорачун.
6580 3290
2) ако пријава садржи два или више дизајна, за други и сваки следећи дизајн
За пријаву за признање индустрисјког дизајна из овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе. Погледајте Калкулатор таксе за тачан прорачун.
4940 2470
За захтев за међународно регистровање индустрисјког дизајна 8210 4105
Тарифни број 108.
За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна на више појединачних, односно вишеструких пријава дизајна, за сваку појединачну, односно вишеструку пријаву
За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна поднет електронским путем, плаћа се такса умањена за 25% од прописане таксе
2470 1235
За издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве дизајна, за сваку пријаву
Такса за случај електронског подношења захтева за издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву индустријског дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве индустријског дизајна, за сваку пријаву, умањује се за 25% од прописане таксе.
2470 1235
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање права на индустријски дизајн 800 400
Тарифни број 115.
За стицање, односно одржавање важења индустријског дизајна за период од пет година, и то за:
Такса за одржавање права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује такса, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.
1) први дизајн 16470 8235
2) други и сваки следећи дизајн из серије 11510 5755
За одржавање важења индустријског дизајна за период од шесте до двадесетпете године плаћа се петогодишња такса, и то за:
1) први дизајн 9870 4935
2) други и сваки следећи дизајн 6580 3290
Таридни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1660 830
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1660 830
За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине 4090 2045
Тарифни број 120.
За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:
1) прво уверење до десет страна 1970 985
2) 2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна 4090 2045
3) сваку следећу страну преко десете стране 30 15
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4090 2045
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1660 830
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2470 1235
Тарифни број 123.
За исправу о признатом праву индустријске својине 3300 1650
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1660 830
Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о признању права на дизајн, и то:
1) решења којим је признат један дизајн 32920 16460
2) 2) решења којим је (на основу вишеструке пријаве) признато два или више дизајна, поред таксе из тачке 1) овог става, за други и сваки следећи дизајн 3300 1650
Тарифни број 125.
За решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, и то:
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву, односно дизајн 4940 4940
2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно дизајну 3300 3300
Тарифни број 126.
За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
2470 1235
Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, по сваком жигу, односно пријави жига
За електронско подношење захтева и електронско издавање аката надлежног органа, такса из овог тарифног броја умањује се за 15%
1660 880
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку одржавања у важности дизајна
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
800 400
Тарифни број 128.
За захтев да се пријава индустријског дизана, узме у поступак преко реда 8210 4105
Тарифни број 129.
За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто 3300 3300
Тарифни број 134л
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, заштићен или пријављен као дизајн
Доказ о уплати се доставља уз захтев који садржи изглед дизајна за који се жели извршити претраживање
3240 3240
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла
Доказ о уплати се доставља уз захтев који садржи назив одређеног лица за које се жели извршити претраживање
3240 3240
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 107.
За пријаву за регистровање имена порекла, односно географске ознаке 8210
За пријаву за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке 16470
Тарифни број 116.
За стицање, односно продужење права овлашћеног корисника ознаке географског порекла, и то:
Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. Такса која се не уплати до почетка године наредног периода заштите, може се уплатити у накнадном року од шест месеци од почетка године у којој започиње наредни период заштите, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.
1) за период од три године од дана уписа признатог статуса овлашћеног корисника имена порекла у регистар овлашћених корисника имена порекла, односно уписа овлашћеног корисника географске ознаке у регистар овлашћених корисника географске ознаке 16470
2) за свако продужење права коришћења имена порекла, односно географске ознаке 16470
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1660
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1660
За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине 4090
Тарифни број 121.
За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине 4090
Тарифни број 122.
За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:
1) Први захтев до 30 дана 1660
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока 2470
Тарифни број 124.
За предлог за оглашавање ништавим решења о регистрованом имену порекла, односно географске ознаке порекла, односно о признавању статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке порекла. 32920
Тарифни број 127.
За резултат испитивања у поступку за установљење ознаке географског порекла
Доказ о уплати се доставља уз одговор на резултат испитивања
800
Тарифни број 128.
За захтев да се пријава за регистровање имена порекла, односно географске ознаке, односно за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, узме у поступак преко реда 8210
Тарифни број 129.
За захтев да се пријава имена порекла претвори у пријаву географске ознаке или обрнуто 3300
За захтев да се пријава за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла претвори у пријаву за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или обрнуто 3300
Тарифни број 134љ
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла 3240
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Такса (RSD) Такса за физичка лица (RSD)
Износ таксе коју плаћа подносилац пријаве и носилац права као физичко лице. Ова такса се односи и на пријаве у поступку или регистрована права пријавилаца/носиоца права који су сви физичка лица.
Тарифни број 109.
За резултат испитивања подносилаца пријаве за депоновање и евиденцију ауторског дела и предмета сродних права 800 400
Тарифни број 119.
За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција 1660 1660
За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине 1660 1660
Тарифни број 131.
За захтев за издавање дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродних права 131600
За захтев за обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја 131600
За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу организације за колективно остваривање ауторског и сродних права 42700
Тарифни број 134.
За уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског дела, односно предмета сродног права 8210 4105
Тарифни број 134ј
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, по страни 10
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 134в.
За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, и то:
1) са навођењем библиографских података до десет патентних докумената 2150
2) са навођењем библиографских података преко десет патентних докумената, за сваки следећи документ 140
2) за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима у расположивим националним и међународним базама патентних докумената 2650
3) за одређивање правног статуса у патентном фонду Републике Србије на основу RS/YU броја патентног документа 480
Тарифни број 134г.
За претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, на усмени или писмени захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
4330
Тарифни број 134д.
За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења и других података, по једном техничком решењу, и то:
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) ако у захтеву није наведен носилац права 16470
2) ако је у захтеву наведен носилац права 11100
Тарифни број 134ђ.
За израду извештаја о претраживању патентне документације ради оцене новости техничког решења које се врши у расположивим националним и међународним базама патентних докумената и доступној непатентној литератури, а на основу захтева који садржи опис техничког решења и патентне захтеве
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
13380
Тарифни број 134е.
За израду извештаја о патентабилности техничког решења, а на основу захтева који садржи детаљан опис техничког решења и патентне захтеве
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
18990
Тарифни број 134ж.
За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Репулици Србији, и то:
Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.
1) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када није наведен носилац права 17360
2) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када је наведен носилац права 9930
3) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако није наведен носилац права 21260
4) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако је наведен носилац права 12310
Тарифни број 134з.
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за прва два сата претраживања 2150
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за трећи и сваки наредни сат претраживања 540
Тарифни број 134и.
За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 30
Тарифни број 134ј.
За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, подносилац захтева по страни плаћа 10
Тарифни број 134к.
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:
1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга 2150
2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу 320
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као ознака географског порекла 2150
Тарифни број 134л.
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, заштићен или пријављен као индустријски дизајн 3240
Тарифни број 134љ.
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла 3240
Такса (RSD)
Такса (RSD)
Тарифни број 105.
За захтев носиоца права интелектуалне својине за заштиту права, и то:
Такса из овог тарифног броја се плаћа за подношење захтева за заштиту права интелектуалне својине код органа за спровођење права, нпр. инспекцијским органима
1) појединачан - ако се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе 3230
2) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана 5630
3) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана 11150
Тарифни број 106.
За решење по захтеву за заштиту права интелектуалне својине, и то:
Такса из овог тарифног броја се плаћа за подношење захтева за заштиту права интелектуалне својине код органа за спровођење права, нпр. инспекцијским органима
1) за решење којим се одлучује о појединачном захтеву који се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе 3230
2) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана 5630
3) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана. 11150
Тарифни број 118.
За упис у регистар заступника, који се врши у складу са законом којим се уређују патенти, и то за:
1) правно лице 32920
2) физичко лице 16470
За обнову уписа у регистар заступника, која се врши у складу са законом којим се уређују патенти, плаћа се годишња такса, и то за:
1) правно лице 16470
2) физичко лице 8210
За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и географских ознака порекла 10780
ОДЕЉАК А – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
I. ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.
За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 330
Тарифни број 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу 1660
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
13470
II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Тарифни број 6.
За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
490
Тарифни број 8.
За ванредни правни лек
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
2880
III. РЕШЕЊА
Тарифни број 9.
За решење, ако овим законом није друкчије прописано
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
570
IV. УВЕРЕЊА
Тарифни број 11.
За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
330
Тарифни број 12.
За уверење о важењу прописа које се издаје ради употребе у иностранству
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
1730
V. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Тарифни број 13.
За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
430
За препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном језику, по полутабаку оригинала
Погледати напомене уз овај тарифни број Одељка А - Закона о републичким административним таксама
430
Тарифни број 14.
За оверу сваког потписа, ако овим законом није друкчије прописано 430
За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака оригинала) 240
Тарифни број 15.
За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по 380
VI. ОПОМЕНА
Тарифни број 18.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 290
VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ
Тарифни број 19.
За решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако овим законом није друкчије прописано, и то:
1) по захтеву за упис у регистар 1660
2) по захтеву за упис промена у регистар 800
3) по захтеву за брисање из регистра 1660
За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом није друкчије прописано 800