Приступ информацијама од јавног значаја

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна.
Законом су таксативно наведени случајеви у којима се тражиоцу може одбити приступ траженој информацији. Ван изузетака прописаних законом, сваки приступ траженој информацији је слободан.

Приступ информацијама од јавног значаја подразумева четири основна права:
1. право да се тражиоцу саопшти да ли орган уопште поседује тражену информацију;
2. право увида у документ који садржи информацију;
3. право на копију документа;
4. право тражиоца да му се документ који садржи тражену информацију достави факсом или путем обичне или електронске поште.

Ако је информација од јавног значаја већ доступна и објављена у земљи или на интернету, обавеза је органа власти да у одговору на захтев, тражиоца информације упути на то где и када је тражена информација објављена (носач информације) осим ако је то општепознато.
У случају да документ у коме се налази тражена информација од јавног значаја, садржи делове за које јавност нема оправдани интерес да зна, тражиоцу информације ће се учинити доступним делови који садрже информацију од јавног значаја.

Поступак по захтевима за доступност информацијама од јавног значаја

Захтев се подноси у писменој форми, поштом, лично на писарници Завода за интелектуалну својину, на адреси Кнегиње Љубице 5, 11158 Београд, путем факса: 011/311-23-77 или електронске поште: zis@zis.gov.rs и мора да садржи:

• назив органа власти,
• име, презиме и адресу тражиоца,
• што прецизнији опис информације која се тражи

Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације а тражилац не мора да наведе разлоге из којих подноси захтев.

Уколико је захтев неуредан, односно не садржи наведене податке, овлашћено лице је дужно да, без надокнаде, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Завод за интелектуалну својину ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. Против овог закључка није дозвољена жалба.

Завод је дужан да, у року од 15 дана од дана пријема захтева, одлучи по истом а у компликованијим случајевима рок се може продужити, али не више од 40 дана.
Када удовољи захтеву тражиоца, Завод ће о томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева донеће решење са образложењем и доставити га тражиоцу.
Уколико одбије захтев, Завод ће донети образложено решење у којем ће тражиоца поучити да против таквог решења има право жалбе Поверенику за информације од јавног значаја.
Тражилац информације може изјавизи жалбу поверенику и у случају када суд о захтеву не одговори у року.

Информације о упућивању жалби Поверенику можете прочитати на овом линку.

О приступу информацијама од јавног значаја можете прочитати више на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, или кликом на овај линк.

Овлашћено лице за поступање по захтевима од јавног значаја је Биљана Јовичић, е-маил: bjovicic@zis.gov.rs.

doc · 31,50 KB

Формулар захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Преузми датотеку