Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину Републике Србије

У поступцима пред Заводом за интелектуалну својину, заступањем се могу бавити физичка и правна лица која су уписана у Регистар заступника који води Завод. Завод доноси решење о упису у Регистар заступника ако су испуњени услови за упис, а услови и начин уписа у Регистар заступника прописани су у Закону о патентима.

У Регистар заступника се уписују и све промене података на основу поднетог захтева уз који се прилажу докази о насталој промени. Захтев за упис у Регистар заступника као и захтев за упис промене, може се поднети и електронским путем, преко портала еПријава. Подаци из Регистра и уписи свих промена у Регистру, објављују се у Гласнику интелектуалне својине.

Положен стручни испит за заступника, један је од услова за упис у Регистар. Услови за полагање стручног испита су прописани Правилником о програму и начину полагања стручног испита за лица која се баве заступањем у области права интелектуалне својине. Полагање стручног испита обавља се два пута годишње, пред испитном комисијом. Датум, време и место полагања стручног испита објављују се на интернет страници и огласној табли Завода, месец дана пре датума полагања стручног испита.

Контакт за информације о полагању испита за заступнике је: dnovakovic@zis.gov.rs
Контакт за упис у Регистар заступникa и упис промена: bjovicic@zis.gov.rs

Страно физичко или правно лице које нема пребивалиште или седиште на територији Републике Србије, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину, мора заступати заступник уписан у Регистар заступника или домаћи адвокат.

ZIS