Надлежности Завода

Завод за интелектуалну својину је посебна организација у систему државне управе Републике Србије у чијој су надлежности послови који се односе на права индустријске својине и ауторско и сродна права.

Делокруг рада Завода за интелектуалну својину прописан је чланом 36. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 128/20 и 116/22). На основу чл. 36. овог закона Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, топографију интегрисаног кола, ауторско право и сродна права; примену међународних уговора из области заштите интелектуалне својине и представљање и заступање интереса Републике Србије у специјализованим међународним организацијама за заштиту интелектуалне својине; надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области заштите интелектуалне својине; информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Завода за интелектуалну својину врши Министарство привреде.

За детаљне податке можете погледати Информатор о раду.

ZIS