Занимљива питања из интелектуалне својине

Шта је патент?

Патент је право којим се штити проналазак. Да би проналазак био заштићен патентом, неоп...

Патент је право којим се штити проналазак. Да би проналазак био заштићен патентом, неопходно је да буде нов, да има инвентивни ниво и да буде индустријски применљив.
Патентом се штите проналасци из свих области технике – машинства, фармације, биотехнологије, електротехнике, грађевинарства, хемије, итд.

Патентом се штити производ, поступак или примена производа или поступка.
Патент свом носиоцу омогућава искључиво право коришћења заштићеног проналаска. Без дозволе носиоца патента, нико не сме економски да искоришћава његов заштићени проналазак.
Патент је територијално право што значи да важи само на територији оних земаља у којима је заштита остварена.

Заштита патентом траје 20 година а рок почиње да тече од дана подношења патентне пријаве.
Сазнајте више

Шта је мали патент?

Мали патент је право којим се такође штити проналазак, али за разлику од патента, Завод...

Мали патент је право којим се такође штити проналазак, али за разлику од патента, Завод не испитује да ли је тај проналазак нов, да ли има инвентивни ниво и да ли је индустријски применљив. Завод испитује само да ли је пријава малог патента уредна те да ли има све законом прописане елементе и само на основу тога признаје заштиту малим патентом.

Малим патентом се штите проналасци који се односе на производ. Изузеће из заштите малим патентом односи се на: проналаске из области биотехнологије, супстанце, лекове, биљне сорте или животињске расе. Малим патентом не могу се штитити ни поступци или примене поступака који се могу штитити патентом.

Мали патент је непроверено право. Носилац малог патента може да спречи друге да користе заштићени проналазак само ако има потврду о испитивању. тј. ако Завод спроведе претраживање и суштинско испитивање признатог малог патента. То значи да, да би се право добијено малим патентом спроводило на суду, потребно је имати доказ да је заиста реч о техничком решењу које има новост, инвентивни ниво и индустријски је применљиво.

Носилац патента то не мора да ради јер су те чињенице утврђене у поступку заштите патента. Из тог разлога, поступак заштите патента траје дуже и скупљи је од поступка заштите малог патента, али зато нуди много јачу заштиту.

Мали патент је територијално право што значи да важи само на територији оних земаља у којима је заштита остварена.

Заштита малим патентом траје 10 година а рок почиње да тече од дана подношења патентне пријаве.

Прочитајте више

Шта је сертификат о додатној заштити?

У случају патената за лекове и средства за заштиту биља, трајање заштите се може продуж...

У случају патената за лекове и средства за заштиту биља, трајање заштите се може продужити до пет година. Ово продужење трајања патентне заштите назива се сертификат о додатној заштити. Сврха овог продужења је да омогући сразмерну надокнаду носиоцу патента за време које протекне између датума подношења пријаве патента и датума када је производ први пут одобрен за промет у Републици Србији.

Сертификат о додатној заштити се односи на активну супстанцу или комбинацију активних супстанци која је заштићена патентом у Републици Србији, а чији je промет у Републици Србији одобрен од стране Агенције за лекове и медицинска средства, односно Управе за заштиту биља при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Неопходно је да се ради о активној супстанцији чији промет у Републици Србији је одобрен од стране  Агенције за лекове и медицинска средства, односно Управе за заштиту биља при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Прочитајте више

Шта је жиг?

Жиг је правно заштићен знак којим физичко и правно лице обележава своје робе и услуге у...

Жиг је правно заштићен знак којим физичко и правно лице обележава своје робе и услуге у промету, како би потрошачи могли да их разликују од истоврсних или сличних роба и услуга које на тржишту нуди неко друго физичко или правно лице.

Жиг може да буде индивидуални, колективни или жиг гаранције.

Индивидуални жиг је правно заштићен знак који у промету користи физичко или правно лице.

Колективни жиг је правно заштићен знак који у промету користе чланови удружења на чије име је колективни жиг регистрован.

Жиг гаранције је правно заштићени знак који користе различити привредни субјекти, под надзором носиоца жига. Жиг гаранције служи као гаранција квалитета роба и услуга које у промету обележава.

Прочитајте више

Шта је индустријски дизајн ?

Индустријски дизајн је право којим се штити спољашњи изглед неког производа (или његово...

Индустријски дизајн је право којим се штити спољашњи изглед неког производа (или његовог дела). Индустријски дизајн може да буде тродимензионалан (облик ципела, каросерије аутомобила, изглед играчке, итд.) или дводимензионалан (шара на некој одећи, дизајн неког платна, итд.).

Прочитајте више

Шта су ознаке географског порекла?

Ознаке географског порекла су заједнички назив за две врсте ознака: име порекла и геогр...

Ознаке географског порекла су заједнички назив за две врсте ознака: име порекла и географску ознаку.

Име порекла је географски назив земље, региона или локалитета који служи да означи производ који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју. На пример за ознаку „Лесковачки домаћи ајвар”, производ је ајвар, а име његовог порекла је „Лесковачки домаћи ајвар”.

Географска ознака је ознака која указује да одређена роба потиче са одређеног географског подручја (из одређене земље, региона или локалитета), где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике робе, суштински могу приписати баш том географском пореклу. На пример, географска ознака заштићена на територији Републике Србије је „Вода Врњци”, а односи се на робу: минерална вода, чије извориште је у Врњачкој бањи.

Прочитајте више

Шта је ауторско право?

Ауторско право је право аутора на делу које је створио. Примери ауторских дела су књиже...

Ауторско право је право аутора на делу које је створио. Примери ауторских дела су књижевна дела, музичка дела, ликовна дела, филмска дела, драмска дела, рачунарски програми и тако даље. За разлику од патената, жигова, индустријског дизајна и других права индустријске својине, ауторско право настаје чином стварања ауторског дела. Није потребно водити поступак пред Заводом или судом или било којим другим државним органом да би вам било признато право на ауторском делу које сте створили.

Прочитајте више

Шта су сродна права?

Сродна права штите инвестицију одређеног лица у стварање примерака ауторских дела. Ауто...

Сродна права штите инвестицију одређеног лица у стварање примерака ауторских дела. Аутор напише песму. Та песма мора да буде снимљена да би се емитовала преко радија и тако доспела до публике. Лице које уложи новац или друга средства у снимање песме у музичком студију је произвођач фонограма (назива се још и музички продуцент) а његово право на снимак песме назива се право произвођача фонограма. То је пример сродног права. По истој логици, штите се као сродна права и инвестиције у стварање филма, емисија (емисије производе радио и ТВ емитери, на пример), базе података, итд.

Посебну врсту сродног права чини право интерпретатора. Глумци, певачи, рецитатори, балетани итд., сви они имају права на својим интерпретацијама.

Прочитајте више

Шта је колективно остваривање ауторских права?

Ауторско и сродна права се колективно остварују преко организације за колективно оствар...

Ауторско и сродна права се колективно остварују преко организације за колективно остваривање права. Те организације оснивају аутори и носиоци ауторског и сродних права, који затим организацији уступају на искључив начин поједина имовинска права и дају налог организацији да она у своје име а за њихов рачун закључује уговоре са корисницима ауторских дела или предмета сродних права и наплаћује накнаду за искоришћавање права од тих корисника.

Прочитајте више

Шта је лиценца?

Уговор о лиценци регулисан је члановима 686 – 711. Закона о облигационим односима. То ј...

Уговор о лиценци регулисан је члановима 686 – 711. Закона о облигационим односима. То је уговор којим се давалац лиценце обавезује да стицаоцу лиценце уступи, у целини или делимично, право искоришћавања проналаска, техничког знања и искуства, а стицалац лиценце се обавезује да му за то плати одређену накнаду. Уговор о лиценци мора да се закључи у писаној форми.

На захтев даваоца или стицаоца лиценце, уговор о лиценци уписује се у одговарајући регистар који води Завод, а уговор који није уписан у регистар не производи правно дејство према трећим лицима.

Прочитајте више

Шта је пословна тајна?

Пословном тајном могу да се заштите различите врсте информација, као што су: поступци п...

Пословном тајном могу да се заштите различите врсте информација, као што су: поступци производње, пословни и финансијски планови, рекламне стратегије, резултати испитивања тржишта, спискови добављача и клијената, архитектонски пројекти и слично. Све наведене информације привредним субјектима обезбеђују предност над конкуренцијом и стога је за њих веома значајно да им се законом гарантује заштиту од аката нелојалне конкуренције – неовлашћеног откривања, прибављања и коришћења пословне тајне.

Сазнајте више

Шта је дијагностика интелектуалне својине?

Услуга дијагностике интелектуалне својине даје увид кориснику (привреднику или научној ...

Услуга дијагностике интелектуалне својине даје увид кориснику (привреднику или научној установи) шта од резултата свог рада може да заштити  као интелектуалну својину. Ако, примера ради, привредни субјект користи у промету одређени знак како би њиме обележио своје производе или услуге, може га заштитити као жиг. Ако је осмислио специфичан изглед свог производа, може да га заштити као индустријски дизајн. Ако је смислио ново техничко решење неког проблема са којим се среће у свом раду, може да га заштити као патент или мали патент. И тако даље.

Када једном заштити своје право, привредник може да осмисли и стратегију како да га правилно користи у свом пословању. На пример, привредник који има неку иновацију, не може да је путем уговора о лиценци да другоме на коришћење ако је претходно не заштити патентом или ако је барем не чува као пословну тајну.

Услуга дијагностике помаже привредном субјекту да препозна „нематеријалне“ облике своје имовине, што права интелектуалне својине јесу и која такође улази у вредност неког предузећа. Неретко, нематеријална добра по својој вредности превазилазе материјална добра неког предузећа. На глобалном нивоу, 1975. године вредност нематеријалних добара једног предузећа износила је у просеку 18%. Данас је 90%. (погледати на https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/ ) .

У најкраћем:

  • дијагностика интелектуалне својине даје препоруке за заштиту одређених права интелектуалне својине на основу оцене тренутног стања у компанији.
  • пружа могућност клијентима да сагледају будуће пословање кроз разумевања предности коју су стекли заштитом њихове интелектуалне својине.

Прочитајте више

Шта је медијација?

Медијација је поступак у којем стране настоје да реше спорни однос путем преговора уз п...

Медијација је поступак у којем стране настоје да реше спорни однос путем преговора уз помоћ неутралног посредника – медијатора који странама помаже да постигну споразум.

Прочитајте више

Шта је еПријава?

еПријава је апликација за електронско подношење пријава и поднесака у Заводу за интелек...

еПријава је апликација за електронско подношење пријава и поднесака у Заводу за интелектуалну својину. Подношењем пријаве електронским путем аплицирате за стицање заштите одређеног права на територији Републике Србије потпуно идентично као да сте пријаву поднели у папирној форми. Електронско подношење омогућава и умањење износа таксе који можете израчунати користећи онлајн калкулатор таксе и проверити на страници са прописаним тарифама административних такси.

Прочитајте више