Како до пријаве

Сертификат о додатној заштити

Патентна заштита за проналазак важи 20 година од датума подношења пријаве патента. Лекови за лечење људи и животиња, као и многе пољопривредне хемикалије које се употребљавају као средства за заштиту биља, подлежу обавези добијања дозволе за промет пре него што се могу пустити у продају. Овај поступак је независан од поступка за  признање патента. Међутим, носилац патента за лек или средство за заштиту биља, иако има патент за свој производ, неће моћи да га комерцијално користи пре него што добије дозволу за његово пласирање на тржиште, а што може трајати годинама.

У случају патената за лекове и средства за заштиту биља, трајање заштите се може продужити до пет година. Ово продужење трајања патентне заштите назива се сертификат о додатној заштити. Сврха овог продужења је да омогући сразмерну надокнаду носиоцу патента за време које протекне између датума подношења пријаве патента и датума када је производ први пут одобрен за промет у Републици Србији, односно првог дана када носилац патента може стварно зарадити продајом својих производа.

Сертификат о додатној заштити се односи на активну супстанцу или комбинацију активних супстанци заштићену патентом који је на снази у Републици Србији и која је за промет одобрена од стране Агенције за лекове и медицинска средства, односно Управе за заштиту биља при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Сертификат не продужава трајање основног патента као таквог, већ се односи на заштиту према патенту искључиво за одређени производ који је обухваћен дозволом за стављање одговарајућег лека или средства за заштиту биља на тржиште.

Ко може поднети захтев за сертификат о додатној заштити?

Захтев за сертификат подноси носилац патента чији је предмет супстанца, поступак за добијање супстанце или употреба супстанце као лека или као средства за заштиту биља („основни патент“).

Сертификат се признаје носиоцу основног патента којим се штити активни састојак, или његовом правном следбенику, а не носиоцу лиценце или произвођачу.

Трајање сертификата

Заштита по признатом сертификату траје временски период који је једнак временском периоду који протекне од датума подношења пријаве основног патента до дана издавања прве дозволе за стављање у промет производа, умањен за пет година. Трајање заштите сертификатом започиње када истекне важност основног патента и не може да буде дуже од пет година. За одржавање сертификата, носилац патента (и сертификата) је дужан да плаћа годишње административне таксе у складу са посебним прописима.

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе