Како до пријаве

Сертификат о додатној заштити

Патентна заштита за проналазак важи 20 година од датума подношења пријаве патента. Лекови за лечење људи и животиња, као и многе пољопривредне хемикалије које се употребљавају као средства за заштиту биља, подлежу обавези добијања дозволе за промет пре него што се могу пустити у продају. Овај поступак је независан од поступка за  признање патента. Међутим, носилац патента за лек или средство за заштиту биља, иако има патент за свој производ, неће моћи да га комерцијално користи пре него што добије дозволу за његово пласирање на тржиште, а што може трајати годинама.

У случају патената за лекове и средства за заштиту биља, трајање заштите се може продужити до пет година. Ово продужење трајања патентне заштите назива се сертификат о додатној заштити. Сврха овог продужења је да омогући сразмерну надокнаду носиоцу патента за време које протекне између датума подношења пријаве патента и датума када је производ први пут одобрен за промет у Републици Србији, односно првог дана када носилац патента може стварно зарадити продајом својих производа.

Сертификат о додатној заштити се односи на активну супстанцу или комбинацију активних супстанци заштићену патентом који је на снази у Републици Србији и која је за промет одобрена од стране Агенције за лекове и медицинска средства, односно Управе за заштиту биља при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Сертификат не продужава трајање основног патента као таквог, већ се односи на заштиту према патенту искључиво за одређени производ који је обухваћен дозволом за стављање одговарајућег лека или средства за заштиту биља на тржиште.

Ко може поднети захтев за сертификат о додатној заштити?

Захтев за сертификат подноси носилац патента чији је предмет супстанца, поступак за добијање супстанце или употреба супстанце као лека или као средства за заштиту биља („основни патент“).

Сертификат се признаје носиоцу основног патента којим се штити активни састојак, или његовом правном следбенику, а не носиоцу лиценце или произвођачу.

Трајање сертификата

Заштита по признатом сертификату траје временски период који је једнак временском периоду који протекне од датума подношења пријаве основног патента до дана издавања прве дозволе за стављање у промет производа, умањен за пет година. Трајање заштите сертификатом започиње када истекне важност основног патента и не може да буде дуже од пет година. За одржавање сертификата, носилац патента (и сертификата) је дужан да плаћа годишње административне таксе у складу са посебним прописима.

Изузетак од заштите сертификатом (SPC waiver)

Законом о патентима („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021) уведен је изузетак од заштите сертификатом о додатној заштити (у даљем тексту: сертификат) за производе, или лекове који садрже те производе, произведене у сврху извоза и/или складиштења. Према одредбама чл. 114а-114в Закона о патентима, произвођачи генеричких производа и биосимилара могу да добију изузетак од заштите сертификатом (engl. SPC waiver) за производњу производа, или лека који садржи тај производ, у сврху извоза у треће земље у којима је заштита интелектуалне својине (патент или сертификат о додатној заштити) за те производе истекла или никада није постојала, као и за складиштење залиха производа за први дан уласка на тржиште Републике Србије, одмах након истека сертификата за тај производ. Према овом изузетку, дозвољава се производња за извоз генеричких лекова и биосимилара  током целог периода трајања сертификата, док ће производња и складиштење за први дан уласка на тржиште Републике Србије бити дозвољени само током последњих шест месеци пре истека сертификата.

Произвођачи генеричких лекова или биосимилара који намеравају да користе изузетак од сертификата, према члану 114а Закона о патентима, имају обавезу да о тој намери обавесте носиоца сертификата и Завод за интелектуалну својину Републике Србије. Обавештење са информацијама у складу са чланом 114б Закона мора бити достављено на прописаном обрасцу најкасније три месеца пре датума почетка производње или најкасније три месеца пре почетка прве повезане радње, које би иначе биле забрањене на основу заштите сертификатом. Осим тога, произвођач има обавезу да обавести Завод за интелектуалну својину и носиоца сертификата о свим променама података наведених у прописаном обрасцу пре него што те промене почну да се примењују.

Изузетак од заштите сертификатом се примењује на сертификате за које је захтев за признање поднесен на дан 1. јула 2019. године или након тог датума. Такође, од 2. јула 2022. године, изузетак се примењује и на сертификате за које је захтев за признање поднесен пре 1. јула 2019. године, али само на оне који су почели да важе и да се примењују на тај датум или након њега. Изузетак од сертификата о додатној заштити се не примењује на сертификате који су почели да важе и да се примењују пре 1. јула 2019. године.

Овим одредбама је извршено усклађивање са Уредбом (ЕУ) 2019/933 Европског парламента и Савета од 20. маја 2019. о изменама и допунама Уредбе (ЕЗ) бр. 469/2009, која је у ЕУ ступила на снагу 1. јула 2019. године.

Листа примљених обавештења је у припреми.

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе