Систем управљања квалитетом у Заводу за интелектуалну својину

Систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2015 у Заводу за интелектуалну својину обухвата процесе признавања патента, признавања малог патента и признавања националног жига.

Наш систем управљања квалитетом успешно је ресертификован 09.11.2020. године, у сарадњи са стручним тимом сертификационог тела Bureau Veritas Certification Holding SAS.

Систем управљања квалитетом Завода за интелектуалну својину је први пут сертификован 01.11.2011. године, према тада актуелном стандарду ISO 9001:2008, и обухватао је процесе признавања патента, признавања малог патента и признавања жига.

Почевши од 2011. године, у Заводу се у континуитету и са успехом на годишњем нивоу обављају процеси интерне и екстерне контроле, као и обавезни процеси ресертификације, спроведени од стране екстерног надзорног тела, сваке треће године. Све ово сведочи изузетној посвећености свих запослених Завода за интелектуалну својину.

Циљеви квалитета, у први план стављају задовољство странака као корисника услуга признавања поменутих права интелектуалне својине уз поштовање одговарајућег законског оквира.

Задовољство корисника наших услуга се стога редовно проверава путем анкете, која се подносиоцима пријава патената, малих патената и националних жигова шаље у електронској форми. Резултати сваке анкете се брижљиво анализирају и користе за унапређење кључних аспеката наших сертификованих управних поступака.

Изјава политике квалитета

Политика квалитета ЗИС представља саопштење директора о начину на који производи и услуге ЗИС-а треба да буду испоручени да би били задовољени постављени циљеви квалитета.

Политика квалитета обезбеђује оквир за детаљна упутства и даје смернице за извршавање свакодневних задатака од стране запослених. На овај начин политика квалитета гарантује потребну уједначеност (униформност) квалитета услуга Завода.

Политика квалитета ЗИС формулисана је на основу сопствених вредности. Стога политика квалитета изражава, те вредности, као методе и процедуре којима је директор дао приоритет у погледу корисника, запослених и руководства.

 

Корисници

Унапредићемо и пружићемо квалитетне услуге и учинићемо да оне заживе у складу са следећим критеријумима:

  • Обезбеђење коректних, задовољавајућих и на чињеницама заснованих информација
  • Доношење конзистентних, добро образложених, ваљаних, одрживих и законитих мишљења и одлука у складу са утврђеним временским оквиром
  • Учтивост, пружање помоћи и непристрасност у односу према свим нашим корисницима
  • Утврђивање захтева наших корисника и редовна провера стандарда наших услуга када је о њима реч

Запослени

Редовно ћемо унапређивати и развијати своју стручност да бисмо могли допринети остварењу целокупних циљева Завода тако што ћемо:

  • Размењивати знање и стављати једни другима ресурсе на располагање
  • Преузети подељену одговорност за стандарде целокупног радног учинка и остварење циљева
  • Усаглашавати се са вредностима Политике квалитета и Пословником квалитета.

Руководство

  • Пружићемо гаранцију да ће циљеви квалитета Завода бити јасни и применљиви за запослене и да ће континуирано бити унапређивани у складу са потребама корисника, као и да ће бити прилагођавани корисницима у складу са њиховим потребама.
  • Конструктивно ћемо радити на утврђивању разлога неиспуњавања циљева, као и на отклањању грешака и недостатака у квалитету кроз обуку/образовање и поновно усклађивање процеса и процедура.
ZIS