Како до пријаве

Уколико сте предузетник или правно лице које је регистровано за обављање делатности производње оптичких дискова и намеравате да производите оптичке дискове (CD, DVD, Blue Ray) са садржајем, тада вам је за обављање ове делатности потребно да претходно добијете произвођачки код и лиценцу за производњу оптичких дискова и њихових производних делова. Законом о оптичким дисковима који је ступио на снагу 2011. године успостављена је државна контрола над производњом и прометом оптичких дискова и њихових производних делова. Стога, почевши од 2011. године, за издавање лиценци за производњу оптиких дискова и производних делова надлежан је Завод за интелектуалну својину.

Поступак издавања и обнове лиценце за производњу оптичких дискова спроводи се у управном поступку који је уређен Законом о оптичким дисковима и
Правилником о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и издатих лиценци, о садржини захтева и доказа којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце, и садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова („Службени гласник Републике Србије“, бр.13/12, од 24.2.2012 године). Лиценца важи 2 године од дана издавања решења и могуће ју је продужити подношењем захтева за обнову лиценце најраније 60 дана, а најкасније 20 дана пре истека важења лиценце.

pdf · 934,38 KB

Основне напомене о Закону о оптичким дисковима

Преузми датотеку
pdf · 858,00 KB

Закон о оптичким дисковима

(„Сл. гласник РС“, број 52/2011 од 15.7.2011. године)

Преузми датотеку
pdf · 57,89 KB

Захтев за издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова

("Службени гласник РС", бр. 18/2010 од 26.03.2010. године)

Преузми датотеку
doc · 53,00 KB

Захтев за издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова

("Службени гласник РС", бр. 18/2010 од 26.03.2010. године)

Преузми датотеку
pdf · 329,39 KB

Регистар додељених произвођачких кодова и издатих лиценци

Преузми датотеку

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе

Актуелни Закони и Прописи

Погледај све
pdf · 7738 KB

Закон о ауторским и сродним правима

Преузми датотеку
Link

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа

"Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године

Погледај документ