Како до пријаве

Евидентирање и депоновање ауторских дела и предмета сродних права

Аутори и носиоци ауторског и сродних права могу да депонују примерке својих дела и предмета сродних права код Завода за интелектуалну својину. Депоновање није обавезно и не утиче на почетак трајања ауторског права. Депоновањем дела код Завода ауторска права се не штите. Аутор стиче ауторска права тренутком настанка дела, по сили Закона о ауторском и сродним правима и ужива она права која су му Законом призната. Стога, депозит служи искључиво као обезбеђење материјалног доказа о чињеницама које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку другу потребу у вези са предметом депоновања.

Уколико се одлучите да ауторско дело (или предмет сродног права) депонујете у Заводу, очекујте једноставан и брз поступак који траје највише до 30 дана од дана подношења уредног захтева за депоновање. На крају поступка Завод издаје подносиоцу захтева потврду која има снагу јавне исправе, којом Завод потврђује да је у депозит примио баш оно дело које је достављено, наводећи наслов дела, форму и врсту дела као и информације о томе ко је аутор, а ко носилац права. Пријемом у депозит Завод се обавезује да ваше дело чува трајно, односно заувек и да вам о прихватању у депозит изда потврду. Завод је такође и једини државни орган надлежан да води јавну евиденцију о депонованим ауторским делима и предметима сродних права, па уколико се одлучите да ваше дело депонујете у Заводу знајте да ће подаци о томе ко је поднео пријаву за депоновање, ко је аутор дела, као и информације о наслову дела, врсти и форми ауторског дела, бити унете у Књигу евиденције коју Завод води и у виду електронске базе података. Смисао вођења јавне евиденције о депонованим примерцима ауторских дела и предмета сродних права је у потреби за концентрацијом података о предметима заштите и носиоцима права, како би се корисницима олакшао приступ информацијама које су им неопходне за легално коришћење ауторског дела или предмета сродног права (на пример, назив и адреса носиоца права, назив ауторског дела и сл.).  Важно је да знате да није могуће извршити увид у примерак депонованог дела од стране било ког трећег лица. Увид у депоновани примерак ауторског дела Завод ће омогућити само вама, то јест подносиоцу захтева за депоновање и суду или другом државном органу, на њихов писани захтев, уколико се пред тим органима води доказни поступак.

Поступак евидентирања и депоновања

Ако се одлучите да ваше ауторско дело или предмет сродног права депонујете у Заводу за интелектуалну својину, биће потребно да са сајта Завода или непосредно на писарници Завода, преузмете образац А-1 (ако депонујете ауторско дело) или С-1 (ако депонујете предмет сродног права) и попуните га у два истоветна примерка. Уз два идентично попуњена образца потребно је да доставите један примерак дела или предмет сродног права (у материјалној форми потписан од стране аутора/носиоца права), као и доказ о уплати републичке административне таксе за уношење у евиденцију и депоновање.

Уколико подносилац пријаве за депоновање није аутор дела већ неко друго физичко или правно лице тада је уз све горе наведено потребно доставити и изјаву о правном основу за подношење пријаве. Изјаву потписује подносилац пријаве (није потребно да изјава буде оверена од стране јавног бележника).

Уколико се ауторско дело које се депонује доставља у електронској форми (на оптичком диску) тада је приликом подношења пријаве потребно уз горе наведено доставити и «кратак опис», односно на посебном папиру потребно је написати шта се налази на оптичком диску, то јест описати ауторско дело које се налази забележено на оптичком диску.

Уколико пријаву подноси више подносилаца тада је потребно доставити и изјаву о заједничком представнику. Ову изјаву потписују сва лица која су наведена као подносиоци којом одређују једно од тих лица за њиховог заједничког представника у поступку пред Заводом.

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање може се поднети путем поште на адресу Завода – Кнегиње Љубице 5, Београд или непосредно на писарници Завода. Поступак по захтеву који је уредно поднет траје најдуже 30 дана. Поступак се окончава издавањем потврде о депоновању ауторског дела или предмета сродних права.

ZIS

Брза и лака претрага база и регистара

Проверите стање заштите за поједина права интелектуалне својине у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Петражите базе

Актуелни закони и прописи

Погледај све
pdf · 7738 KB

Закон о ауторским и сродним правима

Преузми датотеку
Link

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа

"Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године

Погледај документ

Најчешћа питања

Погледајте одговоре на најчешћа питања корисника

Како да заштитим своје дело?

Чим настане оригинално ауторско дело, настаје и ауторско право на том делу и аутор стиче сва мора...

Чим настане оригинално ауторско дело, настаје и ауторско право на том делу и аутор стиче сва морална и имовинска права на том делу. Аутор ужива заштиту на делу које је створио од тренутка његовог настанка, и нема потребе да га региструје, депонује, плаћа таксе, обавља било какве формалности.

Шта добијам депоновањем дела?

Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на који на...

Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на који начин не утиче на настанак и трајање права која су утврђена Законом. Депоновањем се обезбеђује један од доказа на ауторству на неком делу или предмету сродних права. Ипак, требало би имати у виду да се ти докази могу и оспоравати на суду.

Да ли је депоновање обавезно?

Депоновање није обавезно. Депоновање је међутим пожељно јер гарантује већи степен правне сигурнос...

Депоновање није обавезно. Депоновање је међутим пожељно јер гарантује већи степен правне сигурности аутора или носиоца ауторског, односно сродних права. Депоновањем ауторског дела показује се озбиљност и приврженост аутора да штити своје интересе и да сутра на суду лакше докаже своја права на делу.

Да ли Завод испитује садржину дела и његову оригиналност?

Завод не испитује садржину предмета депоновања нити његову оригиналност. Пријемом у депозит Завод...

Завод не испитује садржину предмета депоновања нити његову оригиналност. Пријемом у депозит Завод не потврђује да депоновани предмет има својство ауторског дела или предмета сродноправне заштите, нити да на том предмету постоји ауторско или сродно право. Депозит служи искључиво као обезбеђење доказа о чињеницама које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку другу потребу у вези са предметом депоновања.

Шта достављам Заводу када депонујем ауторско дело?

Обавезно се доставља следеће: два идентично попуњена захтева за уношење у евиденцију и деп...

Обавезно се доставља следеће:

два идентично попуњена захтева за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела ( образац А1 ), или два идентично попуњена захтева за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродних права ( образац С1 ).

Захтеви се подносе Заводу за интелектуалну својину, непосредно на писарници Завода или поштом:

  • један примерак ауторског дела или предмета сродног права потписаног од стране аутора или носиоца аутрског права;
  • доказ о уплати таксе за правна/физичка лица – преглед такси погледајте овде;

Списак свих општина са контролним бројевима можете да видите овде на линку.

Ако депонујете ауторско дело (на пример, текст неке песме, приче, романа, неку фотографију, софтвер, дело ликовне уметности и тако даље) попуњавате образац А1.

Ако депонујете предмет сродног права (интерпретацију, фонограм, видеограм, базу података и тако даље), онда попуњавате образац С1.
Поред горе набројаног, у одређеним случајевима, доставља се и следеће:
а. доказ о правном основу (само уколико је подносилац пријаве правно лице и уколико је подносилац пријаве различит од лица које је наведено као аутор дела);
б. изјаве о заједничком представнику (само уколико постоји више подносилаца а да притом немају пуномоћника);
в. достављање кратког описа дела (само уколико се пријава подноси на дигиталном диску, дискети или УСБ преносивој меморији). Опис дела се подноси на папиру А4 формата истог наслова какав је наведен у захтеву и на делу које се депонује. Опис дела треба да садржи кратак опис битних елемената садржаја ауторског дела које се депонује.

Након подношења захтева, колико времена је потребно да се оконча поступак депоновања и евидентирања ауторског дела и предмета сродних права?

Уколико је пријава уредна, поступак би требало да буде окончан у року од 30 дана од датума поднош...

Уколико је пријава уредна, поступак би требало да буде окончан у року од 30 дана од датума подношења захтева.

Да ли након депоновања и евидентирања ауторског дела и предмета сродних права постоје још неки трошкови којима сам изложен?

Не. Након издавања потврде о депонованом и евидентираном делу, поступак се окончава а примерак де...

Не. Након издавања потврде о депонованом и евидентираном делу, поступак се окончава а примерак дела чува на неограничени временски период у депоу Завода за интелектуалну својину.

Да ли ауторско дело које је депоновано у Републици Србији ужива заштиту само на територији Републике Србије или и у другим земљама?

Само на територији Републике Србије. Међутим, требало би имати у виду да је наша земља потписала ...

Само на територији Републике Србије. Међутим, требало би имати у виду да је наша земља потписала Бернску конвенцију, која предвиђа обавезу за све земље потписнице да странцима пруже исту заштиту као и својим држављанима. Из тог разлога, ауторско дело нашег аутора, уживаће заштиту у Италији по италијанским законима, као што ће и ауторско дело италијанског аутора уживати заштиту по нашим законима. Списак земаља које су потписале Бернску конвенцију можете да погледате овде.

Да ли могу, након депоновања дела у Заводу, касније да га изменим, допуним?

Свака, па и најмања измена раније депонованога ауторског дела, односно предмета сродног права, за...

Свака, па и најмања измена раније депонованога ауторског дела, односно предмета сродног права, захтева подношење нове пријаве.

Шта да радим и коме да се обратим уколико неко почне неовлашћено да користи моје ауторско дело/предмет сродног права?

Ауторско и сродна права штите се у судском поступку. У том погледу, Завод нема надлежности. ...

Ауторско и сродна права штите се у судском поступку. У том погледу, Завод нема надлежности.

Да ли је могуће поднети пријаву на страном језику?

Сви елементи пријаве укључујући и прилоге који се достављају уз пријаву, морају бити на српском ј...

Сви елементи пријаве укључујући и прилоге који се достављају уз пријаву, морају бити на српском језику, изузев ауторског дела које може бити и на страном језику.