Како до пријаве

Међународна заштита патента

Патент је територијално право и представља правну заштиту за проналазак само у државама у којима је формално регистрован и током времена за које се плаћају таксе за одржавање. Уколико патент није регистрован или није у важности у одређеној земљи, свако лице га може слободно користити на тој територији. Када је реч о међународној заштити, одлуку у којим земљама треба покренути поступке треба донети узимајући у обзир трошкове заштите, пословне активности на тим територијама и дефинисане пословне циљеве.

Уколико се пријава патента поднесе у иностранству, у току 12 месеци, од датума подношења националне RS (прве) пријаве за исти проналазак, може се затражити право првенства за сваку каснију пријаву поднету у иностранству. Ово је важно због тога што у случају када две патентне пријаве, којима се тражи заштита за исти проналазак, имају различите датуме подношења, предност ће имати пријава са ранијим датумом приоритета.

Поступак заштите

Када донесете одлуку о заштити проналаска у иностранству треба да се определите за начин на који ће се заштита спровести. Данас постоји неколико различитих система путем којих се може остварити међународна заштита патента. То су:

 1. Национални систем подразумева директно подношење пријаве проналаска у земљи на чијој територији се жели остварити патентна заштита, под условом да је изабрана земља потписница неког од важећих међународних уговора којима се регулише заштита проналазака.
 2. Систем подношења међународне пријаве – „PCTˮ систем – прописан Законом о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са Правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента (Patent Cooperаtion Treaty – PCT) („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 3/96). „PCTˮ систем представља систем подношења пријаве патента, а не систем признања патента. Патент могу признати само национални заводи или регионалне патентне организације. Овај систем омогућава подносиоцу пријаве да подношењем само једне међународне пријаве, захтева заштиту у више земаља потписница „PCT” уговора (укупно 153 земље) у којима има намеру да штити свој проналазак. Подносилац пријаве може поднети међународну пријаву на енглеском језику Заводу за интелектуалну својину или директно Светској организацији за интелектуалну својину (WIPO). Више информација о овој врсти пријаве можете пронаћи у ”Упутству за подношење међународне пријаве патента”.Обрасце за пријаву, примере уредно попуњених образаца, као и додатне инфомације можете погледати испод:
  Прилог уз упутство за подношење међународне пријаве патента
  Захтев за признање патента за међународну пријаву (PCT-Request)
  Пример уредног попуњеног Захтева за признање патента за међународну пријаву (PCT-Request)
  Образац генералног пуномоћја (за више поднетих PCT пријава)
  Образац пуномоћја (за једну поднету PCT пријаву)
 3. Систем европске пријаве – прописан Законом о потврђивању Конвенције о признавању европских патената (Конвенција о европском патенту) („Службени гласник РС – Међународни уговори” број 5/10). Покретањем поступка пред Европским заводом за патенте (ЕЗП), подношењем једне европске пријаве патента подносилац пријаве може остварити заштиту у више земаља чланица Европске патентне организације (ЕПО) (укупно 39 земаља). Европска пријава се може поднети на енглеском, француском или немачком језику директно Европском заводу за патенте, или Заводу за интелектуалну својину који ће пријаву проследити у ЕЗП. Након испитивања пријаве патента, уколико су испуњени услови, ЕЗП ће признати тзв. Европски патент. Међутим, овај „европски патент“ ће имати важност само у оним земљама чланицама EПО за које се носилац патента определи, подношењем захтева за упис патента у њихов национални регистар патената. Више информација о овој врсти заштите проналаска можете наћи у упутству „Како добити европски патент”.

Унитарни патент – Од 1. јуна 2023. године почео је са применом систем Унитарног патента – европског патента са унитарним дејством у до 25 земаља чланица Европске уније које су приступиле систему Унитарног патента. Систем Унитарног патента доноси значајне користи за носиоце европског патента, као што су смањење трошкова заштите, већу транспарентност и правну сигурност. Подношењем једног захтева за унитарно дејство европског патента у року од месец дана од датума објаве података о признању европског патента у Европском патентном билтену, може се остварити правно дејство у свим земљама чланицама Унитарног система, уместо појединачних валидација у тим земљама. За годишње одржавање важности европског патента са унитарним дејством у тим земљама, плаћа се једна такса која је значајно нижа у односу на збир појединачних такси за годишње одржавање у земљама чланицама унитарног система. У случају спора у тим земљама водио би се поступак пред Јединственим патентним судом. Више о „Унитарном патенту“ можете пронаћи у публикацији Водич за Унитарни патент, као и у другим публикацијама у вези са Унитарним патентом у секцији Електронска издања.  Информације на сајту  Европског завода за патенте можете погледати на следећем линку.

 

 

ZIS

Претраживање међународно регистрованих патената

Проверите уписане патенте у Е-регистрима и базама Завода за интелектуалну својину и у другим јавно доступним међународним базама података о правима индустријске својине

Базе патената

Актуелни Закони и Прописи

Погледај све
Link

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента – PCT

„Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96 од 6. септембра 1996. године

Погледај документ
Link

Закон о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената – Споразум о сарадњи и проширењу

"Службени лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 14/04 од 18. јуна 2004. године

Погледај документ