Закони и прописи(9 докумената)

Погледајте све законе и прописе којима се уређују права интелектуалне својине.

Link

Закон о патентима

„Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18, 66/19 и 123/21

Погледај документ
pdf · 68 KB

Закон о изменама и допунама Закона о патентима

„Службени гласник РС“, бр. 123/21

Преузми датотеку
Link

Правилник о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и начину подношења пријаве и објављивања проналазака

„Службени гласник РС”, брoj 78/19 од 1. новембра 2019.

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Будимпештанског споразума о међународном признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања

„Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/93 од 18. јуна 1993. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента – PCT

„Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/96 од 6. септембра 1996. године

Погледај документ
Link

Закон о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената – Споразум о сарадњи и проширењу

"Службени лист СЦГ - Међународни уговори" бр. 14/04 од 18. јуна 2004. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године

"Службени гласник РС - Међународни уговори" бр. 42/09 од 2. јуна 2009. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Уговора о патентном праву

„Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 19/10 од 26. марта 2010.

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената – Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године

„Службени гласник РС - Међународни уговори” бр. 5/10 од 9. јуна 2010. године

Погледај документ
Link

Закон о жиговима

"Службени гласник РС", бр. 6/2020

Погледај документ
Link

Правилник о садржини Регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

"Службени гласник РС", број 25 од 21. марта 2021. године

Погледај документ
pdf · 2853 KB

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима

Преузми датотеку
pdf · 136 KB

Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова

"Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године

Преузми датотеку
Link

Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова

"Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са анексом

"Службени лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/1999 од 25.12.1999.године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању уговора о жиговном праву

"Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1998 од 06.03.1998. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова

"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/2009 од 02.06.2009. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова

"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2010 од 26.03.2010. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву

"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године

Погледај документ
ZIS

Индустријски дизајн

Погледај архиву
pdf · 1469 KB

Анекс I Методологије поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима

Преузми датотеку
Link

Закон о правној заштити индустријског дизајна

"Службени гласник РС", бр. 104/09 од 16.12.2009 године и 45/15 од 22.05.2015 године

Погледај документ
pdf · 775 KB

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима

Преузми датотеку
Link

Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

"Службени гласник РС", бр. 43/10 од 25.06.2010. године и 44/2018 од 08.06.2018. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма

"Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/93 од 18.06.1993. године

Погледај документ
Link

Уредба о ратификацији Локарнског аранжмана о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе

"Службени лист СФРЈ - Међународни уговори". бр. 51/74 од 18.10.1974. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 02.07.1999. године

"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/09 од 02.06.2009. године

Погледај документ
ZIS

Ауторско и сродна права

Погледај архиву
Link

Закон о ауторском и сродним правима

„Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС и 66/19

Погледај документ
Link

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа

"Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године

Погледај документ
Link

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права

"Сл. гласник РС", бр. 45/2010 и 49/2022“

Погледај документ
Link

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела

"Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године

Погледај документ
Link

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма

„Службени гласник РС”, број 45/13

Погледај документ
Link

Тарифа за остваривање права на посебну накнаду

„Службени гласник РС”, број 43/13 и 8/17

Погледај документ
pdf · 309 KB

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање и фонограма и на њима забележених интерпретација

„Сл. Гласник РС", број 4/2015

Преузми датотеку
Link

Закон о оптичким дисковима

„Сл. гласник РС“, број 52/2011 од 15.7.2011. године

Погледај документ
Link

Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и издатих лиценци, о садржини захтева и доказа којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце, и садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова

"Службени гласник Републике Србије", бр.13/2012, од 24.2.2012 године

Погледај документ
Link

Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела

Од 1886.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1986; од 14.3.1986. године)

Погледај документ
Link

Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву

Од 1952.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 54/73; од 18.10.1973.године)

Погледај документ
Link

Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију

Римска конвенција, од 1961 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Погледај документ
Link

Конвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма

Од 1971. године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Погледај документ
Link

WIPO Уговор о ауторском праву

Од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Погледај документ
Link

WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима

Од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002)

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале

"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2020 од 27.1.2020. године. Уговор за Републику Србију је ступио на снагу 24.5.2020. године

Погледај документ
ZIS

Ознаке географског порекла

Погледај архиву
Link

Закон о ознакама географског порекла

"Службени гласник РС", бр. 18/2010 од 26.03.2010. године

Погледај документ
Link

Правилник о садржини захтева за регистровање ознака географског порекла и садржини захтева за признање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

"Службени гласник РС", бр. 93/2010 од 08.12.2010. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Лисабонског аранжмана о заштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању

"Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 6/1998 од 04.12.1998. године

Погледај документ
Link

Закон о потврђивању Мадридског споразума о сузбијању лажних и преварних ознака порекла на производима

"Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 1/1999 од 25.12.1999. године

Погледај документ

Топографије полупроводничких производа

Погледај архиву
Link

Закон о заштити топографија полупроводничких производа

„Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 66/19 - незванични пречишћени текст

Погледај документ
pdf · 139 KB

Закон о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа

„Службени гласник РС”, број 66/19 од 18. септембра 2019. године

Преузми датотеку
Link

Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких производа, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања топографија

„Службени гласник РС”, бр. 8/14 од 29. јануара 2014. године

Погледај документ
pdf · 172 KB

Закон о заштити топографија полупроводничких производа

„Службени гласник РС”, број 55/13 од 25. јуна 2013. године

Преузми датотеку

Други закони и прописи

pdf · 311 KB

Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине – TRIPS споразум

Текст је преузет из књиге "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА Књига друга: међународни уговори". Издавач: Досије, Београд. ИСБН 86–81563–44–0

Преузми датотеку
Link

Уредба о ратификацији Париске конвенција за заштиту индустријске својине

"Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 5/74 и "Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 7/86 - др. уредба

Погледај документ
Link

Уредба о ратификацији амандмана на текст Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину

"Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/86

Погледај документ
Link

Уредба о ратификацији Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину

"Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 31/72 и "Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/86 - др. уредба

Погледај документ
Link

Закон о управним споровима

"Сл. гласник РС", број 111/2009 од 29.12.2009. године

Погледај документ
Link

Закон о општем управном поступку

"Сл. гласник РС", бр. 18/2016 од 1.3.2016. године и 95/2018 - аутентично тумачење од 8.12.2016. године

Погледај документ
Link

Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

"Службени гласник РС", бр. 46/2006, бр. 104/2009 - др. закони и 129/2021

Погледај документ
Link

Одреднице о заступању – Закон о патентима

„Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17-др. закон, 95/18 и 66/19) - погледати чланове бр. 5 и 168

Погледај документ
Link

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за лица која се баве заступањем у области индустријске својине

"Службени гласник РС", бр. 78/19

Погледај документ
Link

Закон о републичким админстративним таксама

Тарифни бројеви 105–134 односе се на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине

Погледај документ
Link

Закон о заштити пословне тајне

"Сл. гласник РС" бр. 53/2021 од 28.05.2021.

Погледај документ
pdf · 441 KB

Стратегије развоја интелектуалне својине за период од 2018-2022. године

Преузми датотеку
pdf · 513 KB

Стратегије развоја интелектуалне својине за период од 2011-2015. године

Преузми датотеку

Закони у процедури

Методологија Завода за поступање у области решерша и испитивања пријава патенат

У припреми