Информативне услуге претраживања

Завод за интелектуалну својину пружа посебне услуге претраживања у области права интелектуалне својине. Ове услуге имају за циљ обезбеђивање информација на основу којих корисници могу донети одлуку о покретању поступка заштите неког од права индустријске својине, избећи повреду права, купити или продати лиценцу, улагати у развој производа, идентификовати потенцијалног партнера и друго.

Услуге претраживања обављају стручњаци Завода на основу поднетог захтева за претраживање који се доставља у писаној форми уз доказ о плаћеној такси – Таксе за информативне услуге претраживања где се налазе излистане све услуге информативних услуга претраживања. Таксу за информативне услуге претраживања можете уплатити на рачун број: 840-30880845-62 према Упутству за уплату на следећем линку. Завод израђује следеће извештаје о претраживању (решерше):

 

Патенти

Претраживање на основу библиографских података

Тарифни број 134в

Сврха претраживања
У оквиру ове услуге корисник добија информације у вези са патентном заштитом проналаска на основу библиографских података које корисник доставља Заводу. Ова врста извештаја може бити корисна:
– за процену ризика од повреде права и могућег захтева за накнаду штете,- за увид у додатне информације, као што су промена власника патента, трајање патента и друге промене и рокови везани за патент/патентну пријаву,
– при закључивању уговора о лиценци,
– за праћење активности конкуренције/пословног партнера.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга израде извештаја спроводи се на основу библиографских података као што су: број документа, приоритетни подаци, име подносиоца пријаве / носиоца патента, имена проналазача. Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената. Кориснику се доставља извештај о претраживању који, у зависности од захтева странке, садржи: листу релевантних докумената са библиографским подацима, информацију о постојању и правни статус у Републици Србији.

Таксе
За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података, подносилац захтева плаћа:
1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача:
– 2.470 динара, за навођење библиографских података до 10 патентних докумената,
– 160 динара, за навођење библиографских података преко 10 патентних докумената, за сваки следећи документ,
2) 3.050 динара, за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима патентних докумената,
3) 550 динара, за одређивање правног статуса у Републици Србији на основу RS/YU броја патентног документа.

Претраживање у присуству странке

Тарифни број 134г

Сврха претраживања
У оквиру комерцијалних услуга претраживања у области патената, Завод пружа услугу претраживања патентних докумената у присуству странке. Овакав начин претраживања омогућава да се са стручњаком Завода за интелектуалну својину изврши претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, када странци одговара, ради:
– добијања додатних информација о релевантним техничким решењима,
– упознавања са општим стањем технике,
– упознавања са потенцијалним партнерима / конкуренцијом,
– упознавања са могућностима и начинима претраживања патентних база.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на усмени или писани захтев странке. Врши је стручњак Завода за интелектуалну својину, уз присуство странке, на основу података и описа техничког решења које дефинише странка. Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената. Корисник стиче увид у начин постављања упита за претраживање одабиром и уносом кључних речи, класификационих симбола, имена проналазача / подносиоца пријаве и других података корисних за усмерену претрагу патентних докумената.

Напомена:
Завод за интелектуалну својину, у оквиру ове услуге, не даје писани извештај.

Такса
За претраживање патентне документације на усмени или писани захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке, подносилац захтева плаћа 4.980 динара.

Претраживање патентне документације на основу описа техничког решења

Тарифни број 134д

Сврха претраживања
Претраживање патентне документације пружа преглед техничких решења која су већ позната у одређеној области технике. Око 80% информација доступних у патентној документацији није доступно ни на једном другом месту. Оваква врста претраживања може бити корисна:
– ради избегавања непотребних трошкова на развој онога што је већ познато,
– за проналажење нових решења одређених техничких проблема,
– као извор информација за побољшања постојећих решења,
– при идентификацији конкурената или потенцијалног партнера,
– као могућ извор информација за истраживачке и развојне пројекте.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на основу писаног захтева који садржи јасан опис једног техничког решења. Кориснику се доставља извештај о претраживању са листом докумената у којима су описана одређена техничка решења у дефинисаној области технике. Осим тога извештај садржи и стратегију претраживања (класификационе симболе и кључне речи) и базе патентних докумената у којима је претраживање вршено.

Таксе
За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења, по једном техничком решењу, подносилац захтева плаћа:
– 19.270 динара, уколико у захтеву није наведен носилац права,
– 12.780 динара, када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права.

Претраживање у погледу патентне заштите у Републици Србији

Тарифни број 134ж

Сврха претраживања
Ова врста претраживања има за циљ стицање увида у информације о томе да ли је oдређено техничко решење заштићено патентом на територији Републике Србије. Извештај о претраживању патентне документације омогућава кориснику услуге да провери да ли је патентна заштита за одређени производ или поступак, са којим планира неку пословну активност у Србији, у важности на овој територији, и на основу њега избегне повреду туђег патентног права. На пример, ова врста извештаја у области фармацеутских производа је значајна уколико корисник услуге планира увоз, генеричку производњу или друге пословне активности са активном материјом која је предмет претраживања. Ова врста извештаја може користити за:
– за процену ризика од повреде права и могућег захтева за накнаду штете,
– сагледавање потребних измена производа или поступка како би се избегла повреда постојећих права,
– одлучивање о улагањима у развој и маркетинг.

Садржај захтева и опис услуге
Претраживање се спроводи на основу писаног захтева у коме је јасно дефинисан производ или поступак. Тако, у области фармације, корисник услуге у захтеву дефинише активну супстанцу (комбинацију активних супстанци) њеним хемијским и/или генеричким називом, а може навести и структурну формулу уколико му је позната.
Кориснику услуге се доставља извештај који садржи стратегију претраживања (класификационе симболе, кључне речи и, по потреби, пријавиоце/ носиоце права), листу пронађених докумената (патената и патентних пријава), као и правни статус сваког документа у Републици Србији.

Таксе
За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Републици Србији, подносилац захтева плаћа:
– 19.980 динара, на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака), када није наведен носилац права,
– 11.430 динара, на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака), када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права,
– 24.470 динара, ако је у захтеву наведен хемијски и/или генерички назив активне супстанце лека, када није наведен носилац права,
– 14.170 динара, ако је у захтеву наведен хемијски и/или генерички назив активне супстанце лека, када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права.

Претраживање ради оцене новости техничког решења

Тарифни број 134ђ

Сврха претраживања
На питање да ли је одређено техничко решење ново, одговор даје претраживање ради оцене новости. Оваква врста услуге може користити:
– за припрему стратегије патентирања,
– као основа за припрему патентне пријаве,
– као основ за описивање стања технике у патентној пријави.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на основу достављеног писаног захтева који садржи јасан опис једног техничког решења и један или више патентних захтева (евентуално цртеж, хемијску формулу, …). Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, као и у доступној непатентној литератури. Кориснику се доставља извештај о претраживању који садржи стратегију претраживања (класификационе симболе и кључне речи), базе података у којима је претраживање вршено и листу докумената разврстаних по значају за новост техничког решења подносиоца захтева, наведених као:
– документа од посебног значаја,
– документа од значаја,
– документа значајна као информације о области технике којој припада техничко решење.

Напомена:
Завод за интелектуалну својину, у оквиру ове услуге не даје писано мишљење о патентибилности.

Такса
За израду извештаја о претраживању у погледу новости, подносилац захтева плаћа 15.400 динара.

Израда извештаја са мишљењем о патентибилности техничког решења

Тарифни број 134е

Сврха извештаја о патентибилности
У оквиру ове услуге корисник добија писано мишљење о томе да ли техничко решење испуњава све услове патентибилности: новост, инвентивност и индустријска применљивост. На овај начин корисници могу реално да процене своје шансе за добијање патента. Поред тога, ова врста извештаја може бити корисна:
– за припрему патентне пријаве,
– при закључивању уговора о лиценци,
– за проверу да ли је конкурентски патент валидан.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга израде извештаја о патентибилности се спроводи на основу писаног захтева који садржи јасан, детаљан опис једног техничког решења (евентуално цртеж, хемијску формулу…) и патентне захтеве. У извештају се разматрају релевантна патентна документа и доступна непатентна литература. Кориснику се доставља извештај о патентибилности који садржи детаљно објашњење како одређена документа утичу на новост и инвентивни ниво техничког решења.

Такса
За израду извештаја о патентибилности техничког решења, подносилац захтева плаћа 21.860 динара.

Претраживање на основу нестандардног захтева корисника

Тарифни број 134з

Сврха претраживања
Завод за интелектуалну својину може извршити претраживање на основу посебних захтева корисника. Услуга претраживања спроводи се на основу достављеног захтева који садржи јасно постављене критеријуме за претраживање.

Такса
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу писаног захтева, подносилац захтева плаћа:
– 2.470  динара, за прва два сата претраживања,
– 620 динара, за сваки наредни сат претраживања.

Напомена:
Уколико Завод утврди да се нестандардни захтев односи на једну од постојећих услуга (опис техничког решења, правна заштита у Републици Србији, ради оцене новости техничког решења, извештај о патентибилности техничког решења) о томе ће усмено, уз састављање службене белешке, или писано, обавестити подносиоца захтева. У том случају, подносилац захтева треба да поступи у свему како је прописано за одговарајућу врсту услуге.

Жигови

Претраживање према изгледу знака за територију Републике Србије

Тарифни број 134к

Сврха претраживања
Завод врши претраживање према изгледу знака стање заштите на територији Републике Србије према поднетом захтеву за претраживање који садржи изглед знака и доказ о плаћеној такси са назначеним бројевима међународне класификације жигова у које спадају роба/е или услуге за које се жели извршити претраживање. Претраживање се врши ради:
– Доношења одлуке о подношењу пријаве жига;
– Избегавања повреде туђег права на жиг на територији Републике Србије.
Извештај Завода је информативног карактера и пружа информације о раније регистрованим или пријављеним жиговима за које је утврђен известан степен сличности са знаком за који се тражи претрага. Независно од извештаја Завода, странка је слободна да одлучи да ли ће при утврђеном стању у регистрима да поднесе пријаву за признање жига. Такође, ни Завод није дужан, да у поступку за признање жига следи утврђено стање изражено у решершу жига, већ може од њега да одступи, премда се то, веома ретко дешава.

Такса
За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:
– 2.470 динара ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга
– ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу плаћа се додатна такса од 370 динара

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као ознака географског порекла такса је 2.470 динара

Претраживање према носиоцу жига/подносиоцу пријаве за признање жига

Тарифни број 134љ

Сврха претраживања
Завод ће извршити претраживање по поднетом захтеву, уз доказ о плаћеној такси, да ли постоје регистровани жигови или поднете пријаве за заштиту жига на име неког физичког или правног лица ради процене активности конкуренције или из других разлога.

Такса
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жигплаћа се такса у износу од 3.730 динара.

Индустријски дизајн

Претраживање према изгледу дизајна

Тарифни број 134л

Сврха претраживања
Завод врши претраживање према изгледу дизајна на стање заштите на територији Републике Србије према поднетом захтеву за претраживање који садржи приказ облика/производа и назначење врсте облика/производа за који се жели извршити претраживање. Уз захтев се доставља и доказ о плаћеној такси. Претраживање се врши ради:
– Доношења одлуке о подношењу пријаве индустријског дизајна;
– Избегавања повреде туђег права на дизајн на територији Републике Србије.

Такса
За извештај да ли је неки облик тела, слика или цртеж заштићен индустријским дизајном на територији републике Србије плаћа се такса у износу од 3.730 динара.

Претраживање према носиоцу индустријског дизајна/подносиоцу пријаве за признање индустријског дизајна

Тарифни број 134љ

Сврха претраживања
Завод ће извршити претраживање по поднетом захтеву, уз доказ о плаћеној такси, да ли постоје раније поднете пријаве или регистровани индустријски дизајни на име неког физичког или правног лица ради процене активности конкуренције, избегавања повреде права одређених лица или из других разлога.

Такса
За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен индустрисјки дизјан плаћа се такса у износу од 3.730 динара.

Остале информативне услуге Завода за интелектуалну својину спадају

Услуге јавне читаонице
Услуге јавне читаонице подразумевају стављање на увид заинтересованој јавности докумената о заштићеним правима индустријске својине, као и пружање консултација странкама у вези са питањима о поступцима по свим правима интелектуалне својине које води Завод. У просторијама јавне читаонице може се приступити и извршити претраживање расположивих база података које Завод одржава и којима има приступ. Претраживање се може вршити самостално или уз помоћ запослених у Заводу.

Завод за интелектуалну својину
Кнегиње Љубице 5
11 000 Београд

Радно време читаонице: 8:30 – 15:00 часова.

Услуге библиотеке
Завод у свом саставу има и библиотеку са стручном литературом и другим монографским публикацијама. Сва издања која поседује библиотека Завода унета су у програм Виртуелне библиотеке Србије – COBISS. Сви заинтересовани могу прегледати књиге у јавној читаоници, а како приступити и проверити да ли у библиотеци Завода постоји одређено издање, можете проверити избором библиотеке завод за интелектуалну својину на сајту COBISS.

За сва додатна питања о издањима која се налазе у библиотеци Завода можете се обратити на телефон: 011/2025842 или путем електронске поште jdelibasic@zis.gov.rs .

Услуге Центра за едукацију и информисање Завода за интелектуалну својину можете погледати на следећем линку Едукативно-информативни центар.

 

Обрасци и примери

Образац захтева за претраживање у области патената
Пример захтева за претраживање жигова према изгледу знака
Пример захтева за претраживање жигова према имену носиоца
Пример захтева за претраживање дизајна према приказу дизајна
Пример захтева за претраживање дизајна према имену носиоца

ZIS