Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Oсновна питања о дизајну

1. Зашто је потребно заштитити индустријски дизајн?

Штитећи индустријски дизајн, њихов власник себи осигурава искључиво право против неовлашћеног копирања или имитације од стране трећих лица.

Како индустријски дизајн представља аспект производа који га чини естетски пријемчивим и атрактивним, он није само уметнички или креативни елемент, већ доприноси комерцијалној вредности производа и олакшава његов маркетинг и комерцијализацију.

Заштита индустријског дизајна доприноси тржишном развоју производа и омогућава повратак његове инвестиције. Заштита индустријског дизајна промовише креативност у индустријском и занатском сектору, доприноси експанзији привредних активности и повећава извозни потенцијал националних производа.

2. Шта је индустријски дизајн?

Индустријски дизајн представља тродимензионални или дводимензионални изглед целог производа, или његовог дела, који је одређен његовим визуелним карактеристикама, а посебно линијама, контурама, бојама, обликом, текстуром и материјалима од којих је производ сачињен, или којима је украшен, као и њиховом комбинацијом.

Под спољашњим изгледом производа подразумева се укупан визуелни утисак који производ оставља на информисаног потрошача или корисника. Информисани потрошач или корисник је појединац који се редовно сусреће са производом о којем је реч.
Производ је индустријски или занатски предмет укључујући и делове који су намењени за спајање у сложени производ, затим паковање производа, графички симболи и типографски знаци, искључујући компјутерске програме.

Тродимензионални индустријски дизајн је творевина која се састоји од тродимензионалних карактеристика, нпр. нови модел аутомобила или намештаја и сл.
Дводиментионални индустријски дизајн се састоји од дводимензионалних карактеристика (слика, шара, мустра, орнамент, распоред линија и сл.).

Индустријски дизајн мора да буде погодан за индустријску примену, да се може производити на занатски или индустријски начин. У противном се ради о “уметничком делу” које може да се штити само по основу ауторског права.

3. На које производе се примењује индустријски дизајн?

На све оне производе који се могу индустријски или занатски производити: сатови, накит, модни и други луксузни предмети, индустријске машине и медицински инструменти, намештај, кућни и електрични апарати, возила, грађевинске структуре, амбалажа производа, дезени текстила и тапета, предмети за забаву, као што су играчке или предмети за кућне љубимце.

За успех сваког производа на тржишту изузетну важност има естетски изглед, односно облик тог производа. За производе широке потрошње посебно важи правило да се стално истражује и усавршава спољни облик производа и његовог паковања као неопходних елемената привлачности за потенцијалне потрошаче. Неопходно је да такав спољни облик одговара и функционалности и естетским захтевима корисника, као и захтевима савремене уметности и технике.

4. Шта се не може штитити индустријским дизајном?

Индустријским дизајном не може да се заштити спољашњи изглед производа који је искључиво одређен техничком функцијом производа.

Индустријским дизајном не може да се заштити спољашњи изглед производа који мора да буде репродукован у свом тачном облику и димензијама, како би се омогућило да буде механички повезан са, или постављен у, око или уз други производ, тако да сваки производ може да обавља своју функцију.

5. Који су услови за заштиту индустријског дизајна?

Индустријски дизајн се штити на основу Закона о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 45/15) ако је нов и ако има индивидуални карактер.

Индустријски дизајн се сматра новим ако идентичан индустријски дизајн није постао доступан јавности пре дана подношења пријаве за признање тог индустријског дизајна, или ако не постоји раније поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна.

У случају да је затражено право првенства, сматраће се да је индустријски дизајн нов ако није постао доступан јавности пре дана признатог права првенства. Индустријски дизајни се сматрају идентичним ако се разликују само у небитним детаљима. Разлика у небитним детаљима постоји ако информисани корисник, на први
поглед, не разликује индустријске дизајне.

Индустријски дизајн има индивидуални карактер ако се укупан утисак који оставља на информисаног корисника разликује од укупног утиска који на тог корисника оставља било који други индустријски дизајн, а који је постао доступан јавности пре дана подношења пријаве индустријског дизајна, или дана признатог права првенства супротстављеног индустријског дизајна.

Приликом утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна узима се у обзир степен слободе и објективно ограничење аутора приликом стварања дизајна конкретног производа, проузроковано технолошким и функционалним карактеристикама тог производа.

6. Како индустријски дизајн може да се заштити?

У нашој земљи заштита индустријског дизајна регулисана је Законом о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 45/15) и Уредбом о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа („Службени гласник РС“, бр. 43/10), и остварује се подношењем пријаве за признање права на индустријски дизајн Заводу за интелектуалну својину, који у управном поступку, након испитивања апсолутне новости пријављеног индустријског дизајна, доноси одлуку о признању права на индустријски дизајн, односно о одбијању његовог признања, ако нису испуњени сви законом прописани услови. Одлука је коначна и против ње се може изјавити жалба Влади Републике Србије. Признати индустријски дизајн траје 5 година, с тим да се плаћањем таксе важење може продужити још за 20 година.

7. Како индустријски дизајн може да се заштити у иностранству?

Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве за признање права на индустријски дизајн, може да поднесе захтев за међународно регистровање индустријског дизајна преко Завода за интелектуалну својину, па се путем Хашког аранжмана о међународном регистровању индустријског дизајна може остварити заштита у земљама које су потписнице тог аранжмана. Списак тих земаља се налази у „Информацији о поступку међународне заштите индустријског дизајна“ у одељку „Обрасци и упутства“.