Како до пријаве

Међународна заштита

Жиг је територијално право које производи правно дејство само на територији земље за коју је жиг регистрован. Стога, уколико желите да ваш жиг, поред територије Републике Србије, заштитите и у другим земљама, потребно је да Заводу поднесете захтев за међународно регистровање жига.

Међународна заштита жига врши се на основу одредби Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова (“Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр. 2/74), Протокола који се односи на Мадридски аранжман (“Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори” бр. 2/98) и Правилника за њихово извршење.

Жиг регистрован на основу Мадридског аранжмана и Мадридског протокола ужива исту заштиту као да је регистрован непосредно у заводу назначене земље.

На следећем линку можете погледати промотивни флајер издат од стране Светске организације за интелектуалну својину – WIPO.

Поступак заштите

Земља порекла
Земља порекла је она земља, посредством чијег завода желите да међународно заштитите свој жиг, односно, коме сте поднели националну пријаву или регистровали национални жиг

Земља назначења
Земља назначења је она земља за чију територију желите да региструјете свој жиг.

Услови за међународно регистровање жига
Да би сте могли да поднесете захтев за међународно регистровање жига, неопходно је да већ имате регистрован национални жиг, а уколико то није случај, потребно ја да пре или истовремено са подношењем захтева за међународно регистровање жига поднесете и домаћу пријаву жига. Садржина захтева за међународно регистровање жига мора да одговара садржини домаће пријаве жига, што значи да обе пријаве морају имати истог пријавиоца, идентичан знак и исти или ужи списак робе и услуга.

Ко може да поднесе захтев за међународно регистровање жига?
Право да поднесу овај захтев имају држављани Републике Србије, лица која имају пребивалиште на територији Републике Србије, као и правна лица која на територији Републике Србије имају озбиљно и стварно индустријско или трговинско предузеће.

Међународно право првенства
Уколико Mеђународни биро прими вашу међународну пријаву у року од 6 месеци од датума подношења домаће пријаве жига, међународни жиг ће имати право првенства домаће пријаве жига (члан 4. Париске конвенције).

У којим земљама можете остварити заштиту?
Овде можете погледати списак земаља и међународних организација у којима се може остварити међународна заштита
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Напомене:

 • Заштита се не може тражити одвојено за Белгију, Холандију и Луксембург, већ само за све три земље заједно (Бенелукс);
 • Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) обухвата: Бенин, Буркину Фасо, Камерун, Централну Афричку Републику, Чад, Коморе, Конго, Обалу Слоноваче, Екваторијалну Гвинеју, Габон, Гвинеју, Гвинеју Бисао, Мали, Нигер, Сенегал и Того

Подношење захтева
Поступак заштите се покреће подношењем захтева за међународно регистровање жига (образац МЖ-1 PDF или образац МЖ-1 WORD) Заводу за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд – поштом, електронски или непосредно у писарници Завода.
За сваки жиг подноси се посебан захтев, у два примерка.

Прилози уз захтев

 • уредно састављен и класификован списак роба, односно услуга, на француском језику (уколико списак не може да стане на одговарајуће место на захтеву).
  НАПОМЕНА: приликом састављања и превођења списка робе и услуга користити Детаљну листу робе и услуга на енглеском и француском језику, као и постојећи превод Ничанске класификације доступан кроз апликацију MGS Manager
 • пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника;
 • доказ о уплати републичке административне таксе (Тарифни број 107.).

Изглед знака за који се подноси захтев за међународно регистровање жига мора у потпуности да буде идентачан изгледу знака који је предмет домаће пријаве за признање жига, односно, који је заштићен жигом.

Роба и услуге на које се односи захтев за међународно регистровање жига морају да буду идентичне роби и услугама из националне пријаве, односно регистрације. Списак роба и услуга за који се подноси међународна пријава жига може да буде и ужи, али не може да буде шири у односу на списак роба и услуга на који се односи национална пријава жига, односно национални жиг.

Ток поступка
Након подношења захтева за међународно регистровање жига, Завод најпре испитује да ли је захтев уредан и да ли садржи све неопходне податке.Уколико захтев није уредан, Завод ће писменим путем позвати подносиоца да га у одређеном року уреди. Ако подносилац захтева то не учини, Завод ће решењем обацити пријаву. Ако је захтев уредан, Завод ће закључком позвати подносиоца да у одређеном року плати таксу за међународно регистровање жига и достави доказ о извршеној уплати (swift). Износе такси које се плаћају за међународну регистрацију жига путем Мадридског система могу се израчунати на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) на калкулатору такси.

Када подносилац захтева достави доказ о извршеној уплати, Завод ће Светској организацији за интелектуалну својину (WIPO) проследити пријаву за међународно регистровање жига.

Уколико подносилац захтева у остављеном року не достави доказ о извршеној уплати, сматраће се да је одустао од захтева и Завод ће донети решење о обустави поступка.

Подносилац захтева може у сваком тренутку одустати од њега, у целини или само за неку робу, односно услуге.

Приговор
Рок за подношење приговора на међународну регистрацију жига у којој је Република Србија једна од назначених земаља, почиње да тече од првог дана месеца који следи месец назначен на службеном гласилу Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину у ком је та међународна регистрација жига објављена.

Ако је поднет уредан приговор, надлежни орган доставља Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину обавештење о привременом одбијању заштите.

Датум међународне регистрације жига
Међународна регистрација као датум регистрације има онај датум на који је пријава за признање националног жига примљена у заводу земље порекла, под условом да захтев за међународно регистровање жига буде примљен у Међународном бироу у року од 2 месеца од датума пријема у заводу земље порекла. Уколико захтев за међународно регистровање жига не буде примљен у Међународном бироу у поменутом року, међународна регистрација ће имати за датум регистрације онај датум када је примљена у Међународном бироу.

Захтев за територијално проширење
После међународног регистровања, носилац међународног жига може поднети захтев за територијално проширење (oбразац МЖ-2 PDF или образац МЖ-2 WORD), за оне земље за које предметни жиг није регистрован. Захтев за територијално проширење може да се односити на све робе и услуге за које је знак регистрован, или само на део роба, односно услуга.
Уз захтев за територијално проширење плаћа се републичка административна такса.

Дејство међународне регистрације у назначеним земљама
Упис жига у Међународни регистар не значи да је ваш жиг аутоматски признат у свим земљама које сте означили у захтеву за међународно регистровање жига. Наиме, након уписа жига у Међународни регистар, Међународни биро достављања обавештења о међународној регистрацији назначеним земљама, а потом предметни жиг улази у фазу националног испитивања испуњености материјалних услова за заштиту. То значи да национални завод сваке земље коју сте у захтеву навели, третира предметну међународну регистрацију као пријаву, која пролази испитивање испуњености услова за признање жига које прописује законодавство те земље.

У одређеном року (12-18 месеци) од датума нотификације (регистрације) жига у Међународном регистру Madrid Monitor, завод сваке земље коју сте у захтеву означили, обавестиће вас да ли је знак заштићен или одбијен на територији те земље. Другим речима, датум регистрације (Date of the registration) не представља дефинитивну регистрацију жига, већ почетак напред наведеног рока у коме ће се одлучити да ли је жиг коначно регистрован. Уколико будете обавештени да је ваша пријава одбијена у конкретној земљи назначења, требало би да пажљиво прочитате добијени документ, како би знали како и у ком року треба да одговорите заводу земље назначења. У овој ситуацији препоручљиво је ангажовање адвоката (заступника), а у неким земљама је и обавезно ангажовање локалног адвоката (заступника).

Уколико је наведени период од 12-18 месеци истекао, а нисте добили обавештење да је жиг одбијен у конкретној земљи (земљама) назначења, то значи да је у предметној земљи жиг регистрован за сву робу и услуге за које сте тражили заштиту. Статус међународне регистрације за сваку назначену земљу може се прегледати у међународној бази Madrid Monitor.

Трајање међународног жига
Жиг се међународно региструје за период од 10 година, а регистровање се може обновити неограничени број пута.

Када је међународна пријава поднета по основу домаће пријаве жига (а не по основу домаћег регистрованог жига), међународни жиг регистрован на тај начин остаје везан за правну судбину националне пријаве, односно регистрације жига, у року од 5 година од датума међународне регистрације. Другим речима, ако домаћа пријава жига буде одбијена потпуно или делимично, иста судбина ће задесити и међународни жиг, који ће бити брисан из међународног регистра у целини, или ће његово важење бити ограничено на начин на који је окончана и домаћа пријава.

Како продужити трајање међународног жига
Продужење важење међународног жига је радња коју ви, као носилац жига мортате извршити самостално, без посредовања Завода за интелектуалну својину.

Наиме, шест месеци пре истека сваког десетогодишњег рока заштите, Међународни биро ће вам послати обавештење (и вашем пуномоћнику, ако га имате), којим ће вас подсетити на датума истека важења предметног жига. Ово обавештење има незваничан карактер, што значи да, уколико га из било ког разлога не примите, то не може представљати изговор за пропуштање плаћања доспеле таксе.

Уколико такса за продужење важења међународног жига не буде плаћена до датума истека регистрације, може се платити у накнадном шестомесечном року од датума истека регистрације, али ће такса за продужење важења у том случају бити увећана.

Продужење важења међународног жига врши се електронски или у папиру (образац ММ11), на сајту Светске организације за интелектуалну својину, где се могу пронаћи све информације о продужењу међународне регистрације жига – Renewal.

Уписи промена у Међународни регистар
Након уписа жига у Међународни регистар, у поменути регистар се, на захтев носиоца жига, могу уписати и све промене које се тичу предметног жига: промена имена и/или адресе носиоца жига, пренос власништва жига, промене у списку роба и услуга, упис лиценце, упис измена лиценце, брисање лиценце, упис ограничења права располагања жигом, као и одрицање од заштите.
За упис ових промена у Међународни регистар плаћају се одговарајуће таксе у швајцарским францима (CHF), директно на рачун Светске организације за интелектуалну својину (WIPO).

Шта се може десити са међународним жигом након регистрације?
Након регистрације, као и у случају национално регистрованог жига, може да се деси да међународни жиг:

 • престане да важи истеком рока од 10 година од дана подношења пријаве, ако се његово важење не продужи;
 • престане да важи одрицањем од стране носиоца жига, на основу судске одлуке или ако је престало правно лице, односно, умрло физичко лице које је носилац жига, а жиг није прешао на правне следбенике тог лица;
 • буде оглашен ништавим;
 • престане због некоришћења или у другим случајевима.
ZIS

Претраживање међународно регистрованих жигова

Подаци о жиговима који су међународно регистровани за територију Републике Србије, као и онима који се налазе у важности на територијама других држава чланица Мадридске уније, или се налазе у поступку испитивања, као и о онима чије је важење истекло, доступни су путем on-line базе података Madrid Monitor.

Madrid Monitor

Актуелни Закони и Прописи

Погледај све
Link

Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова

"Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године

Погледај документ
pdf · 136 KB

Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова

"Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године

Преузми датотеку