Попуњавање извршилачких радних места у Заводу за интелектуалну својину

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), Завод за интелектуалну својину оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Орган у коме се радна места попуњавају:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице број 5.

Трајање радног односа:
За сва радна места заснива се радни однос на неодређено време.

 

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за испитивање уредности пријава за заштиту проналазака, рад по европским патентима и међународним пријавама патената, у звању саветника, у Одсеку за правна питања патената у Сектору за патенте – 1 извршилац.

Опис послова:

Испитује уредност националних пријава патената и малих патената, захтева за признање сертификата о додатној заштити и пријава топографија полупроводничких производа и израђује резултат испитивања уредности пријаве или захтева; води посебан управни поступак по захтевима за упис у Регистар патената проширеног европског патента и европског патента и припрема њихову објаву у службеном гласилу Завода; води управни поступак у случају престанка права због неплаћења таксе за одржавање права у важности и по захтевима за упис статусних промена у Регистар патената и Регистар малих патената; издаје уверења о статусу пријава из одговарајућих регистара; води поступак формалног уређења међународне (ПЦТ) пријаве патената у случајевима када завод поступа као „завод прималац“ или „назначени завод“; даје стручна мишљења и објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука или ИМТ студија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:
Београд.

Пријави се на конкурс:

Образац пријаве за радно место за испитивање уредности пријава за заштиту проналазака, рад по европским патентима и међународним пријавама патената

2. Радно место за објаву и подршку систему управљања квалитетом, у звању саветника, у Одсеку за објаву пријава и регистрованих права и систем управљања квалитетом у Сектору за међународну сарадњу, едукацију и информисање и информациони систем – 1 извршилац.

Опис послова:
Координира рад на објави података у службеном гласилу Завода и сарађује са другим унутрашњим јединицама у циљу припреме података за објаву; анализира податке који су потребни за објаву у службеном гласилу; учествује у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, регионалним и националним заводима за интелектуалну својину о примени међународних стандарда приликом објаве; стара се о тачности података за потребе размене са регионалним и међународним организацијама; учествује у обезбеђивању процеса потребног за утврђивање, примену и одржавање система управљања квалитетом; припрема и спроводи обуке из менаџмента квалитета; даје стручна мишљења и пружа објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошке или друштвено-хуманистичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:
Београд.

Пријави се на конкурс:

Образац пријаве за радно место за објаву и подршку систему управљања квалитетом

3. Радно место за пријем и упис у регистар права индустријске својине, у звању референта, у Одељењу за регистре – 2 извршиоца.

Опис послова:
Обавља послове пријема и распоређивања пријава и поднесака уз пријаве; уноси податке из пријава за признање права индустријске својине и из других поднесака у електронску базу података по утврђеној методологији; уписује податке из пријава патената, знакова разликовања и топографија интегрисаних кола у регистре пријава предвиђене посебним законима из области ИС; уписује податке о промету права из пријава у прописане регистре; пружа информације странкама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:
Завршена средња школа, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:
Београд.

Пријави се на конкурс:

Образац пријаве за радно место за пријем и упис у регистар права индустријске својине

4. Радно место за развој заштите интелектуалне својине и анализу података, у звању саветника, у Групи за развој заштите интелектуалне својине – 1 извршилац.

Опис послова:
Прати развој система заштите интелектуалне својине и даје предлоге за његово унапређење; прати и анализира податке и извештаје органа надлежних за заштиту права интелектуалне својине и друге јавно доступне податке од значаја за развој заштите интелектуалне својине; израђује анализе, студије и предлоге мера и активности од значаја за развој заштите интелектуалне својине; прикупља податке и анализира резултате примене прописа о заштити интелектуалне својине; сарађује са државним органима задуженим за спровођење права интелектуалне својине ради размене података о заштити интелектуалне својине; учествује у кампањама од значаја за заштиту интелектуалне својине; спроводи истраживања јавног мњења о заштити права интелектуалне својине и о трендовима понашања у погледу коришћења предмета заштићених правима интелектуалне својине; прикупља и анализира предлоге за развој заштите интелектуалне својине; пружа подршку лицу задуженом за ажурирање информационог система за податке о заштити интелектуалне својине; обавља стручне и административно-техничке послове за надлежно тело које се бави ефикасном заштитом интелектуалне својине; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области друштвено – хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:
Београд.

Пријави се на конкурс:

Образац пријаве за радно место за развој заштите интелектуалне својине и анализу података

Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
– „Организација и рад државних органа РС” – провераваће се путем теста;
-„Дигитална писменост” – практичним радом на рачунару;
– „Пословна комуникација” – провераваће се писаном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1. Радно место за испитивање уредности пријава за заштиту проналазака, рад по европским патентима и међународним пријавама патената, проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада управно-правни послови (посебни управни поступак) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности органа (Закон о патентима и Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и врстама података, начину подношења пријаве и објављивања података) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се путем теста (писано).

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције страни језик (Енглески језик ниво Б1), ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Енглески језик ниво Б1, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

За радно место под редним бројем 2. Радно место за место за објаву и подршку систему управљања квалитетом, проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада стручно – оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података, технике обраде и израде прегледа података и методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности органа (Закон о патентима и Закон о жиговима) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о републичким административним таксама) – провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3. Радно место за пријем и упис у регистар права индустријске својине, проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада административно – технички послови (канцеларијско пословање) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Уредба о садржини регистара пријава и регистара жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа) – провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 4. Радно место за развој заштите интелектуалне својине и анализу података, проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада стручно – оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података и поступак израде стручних налаза) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се путем теста (писано).

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције страни језик (Енглески језик ниво Б1), ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Енглески језик ниво Б1, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

Пријава на јавни конкурс

врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Завода за интелектуалну својину или у штампаној верзији у писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Пример правилно попуњеног попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверен фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), између осталог, прописано је да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу *Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Рок за подношење доказа:
кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Завода за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 28. августа 2023. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).
Разговор са комисијом ће се обавити у просторијама Завода за интелектуалну својину (Кнегиње Љубице 5).

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

НАПОМЕНE

Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Завода за интелектуалну својину, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

– Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по Јавном конкурсу оглашеном 2.8.2023.год.