Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЖИГОВИ

Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 6/2020)

Правилник о садржини Регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", број 25 од 21. марта 2021. године)

Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова од 14.04.1891. године, ревидираног у Бриселу 14.12.1900. године, у Вашингтону 02.06.1911. године, у Хагу 06.11.1925. године, у Лондону 02.06.1934. године, у Ници 16.06.1957. године и у Стокхолму 14.06.1967. године ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 2/1974 од 10.01.1974. године)

Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова ("Службени лист СРЈ – Међународни уговори", бр. 2/1997 од 27.06.1997. године)

Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола, са анексом ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори" бр. 1/1999 од 25.12.1999.године)

Закон о потврђивању уговора о жиговном праву ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1998 од 06.03.1998. године)

Закон о потврђивању споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у Бечу 12.06.1973. године, са изменама од 01.10.1985. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/2009 од 02.06.2009. године)

Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 19/2010 од 26.03.2010. године)

Закон о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву, Правилника за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву и резолуције дипломатске конференције којом се допуњују Сингапурски уговор о жиговном праву и правилник за спровођење сингапурског уговора о жиговном праву ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2010 од 09.06.2010. године)

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима