Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Тарифа административних такси

Напомена: Од 1. јула 2017. године примењују се нови динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине. Нове износе можете погледати овде.

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ

Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62

Позив на број:
97 44018

Прималац:
Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе

Сврха уплате:
Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени подаци осим броја.

Овде можете погледати Закон о републичким административним таксама(„Службени гласник РС“бр. 43/03, 51/03, 61/05. 101/05, 5/09, 54/09, 70/11 - усклађени динарски износи, 55/12 - усклађени динарски износи, 93/12, 47/13 - усклађени динарски износи и 65/13 - усклађени динарски износи). Тарифни бројеви 105–134. Тарифе републичких административних такси се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине

НАПОМЕНА:
Сагласно одредби члана 19. став 1. тачка 2 Закона о републичким административним таксама као и Напомени под 2) из Тарифног броја 1. Тарифе републичких административних такси («Сл. гласник РС» бр.5/2009), не плаћа се такса за списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода: такси и средстава уплаћених на основу Одлуке о висини накнада посебних трошкова поступка који води Завод за интелектуалну својину и накнада трошкова за пружање информационих услуга завода.

Такође, такса се не плаћа ни приликом подношења захтева за повраћај више или погрешно плаћених, предходно наведених, јавних прихода.