Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Тарифа административних такси

Напомена: Од 1. јуна 2019. године примењују се нови динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине, "Службени гласник РС" број 38/2019. Нове износе можете погледати овде.

Дана 25.12.2017. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 113/17). Даном ступања на снагу овог закона престале су да важе одредбе члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе (Одлука о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину).

Закон о републичким административним таксама Тарифни бројеви 105–134 Тарифе републичких административних такси се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине.


УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ

Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62

Позив на број:
97 44018

Прималац:
Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе

Сврха уплате:
Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени подаци осим броја.

НАПОМЕНА:
Сагласно одредби члана 19. став 1. тачка 2 Закона о републичким административним таксама као и Напомени под 2) из Тарифног броја 1. Тарифе републичких административних такси («Сл. гласник РС» бр.5/2009), не плаћа се такса за списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода и такси.

Такође, такса се не плаћа ни приликом подношења захтева за повраћај више или погрешно плаћених, предходно наведених, јавних прихода.