Попуњавање извршилачких радних места у Заводу за интелектуалну својину

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), Завод за интелектуалну својину оглашава

Орган у коме се радна места попуњавају:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице број 5.

Трајање радног односа:
За сва радна места заснива се радни однос на неодређено време.

 

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за вођење поступка по регистрованим правима, у звању саветника, у Одељењу за регистре – 1 извршилац

Опис послова:
Води посебне управне поступке у управним стварима: поступак уписа статусних промена, преноса права, лиценци и залоге у регистре права индустријске својине, поступак престанка права због неплаћења таксе за одржавање права у важности, поступак престанка права на основу одрицања, поступак поновног успостављања права; води поступак ограничења регистрованог списка роба и услуга; учествује у изради методологије поступања Завода у канцеларијском пословању и у поступцима по регистрованим правима; стара се о издавњу уверења о признатим правима и о упису признатих права у одговарајуће регистре, стара се о издавању дупликата исправа и преписа решења; води поступак уписа и брисања заступника у Регистар заступника; даје стручна мишљења и пружа објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:
Београд.

Пријави се на конкурс:

Образац пријаве за радно место за вођење поступка по регистрованим правима

2. Радно место за подршку у вођењу поступка по регистрованим правима, у звању сарадника, у Одељењу за регистре – 1 извршилац.

Опис послова:
Прикупља податке и инфомације и учествује у поступцима уписа статусних промена, преноса права, лиценци и залоге у регистре права индустријске својине, престанка права због неплаћења таксе за одржавање права у важности, престанка права на основу одрицања и поновног успостављања права; издаје дупликате исправа о признатим правима; израђује резултате испитивања уредности поднетих захтева; учествује у поступцима уписа и брисања заступника у Регистар заступника; даје усмена објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:
Београд.

Пријави се на конкурс:

Образац пријаве за радно место за подршку у вођењу поступка по регистрованим правима

 

Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
– „Организација и рад државних органа РС” – провераваће се путем теста (писмено);
-„Дигитална писменост” – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
– „Пословна комуникација” – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1. Радно место за вођење поступка по регистрованим правима проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за оређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о жиговима) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се путем теста (писано).

За радно место под редним бројем 2. Радно место за подршку у вођењу поступка по регистрованим правима проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о жиговима) – провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – акти из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању и Закон о републичким административним таксама) – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције страни језик (Енглески језик ниво Б1), ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Енглески језик ниво Б1, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

Пријава на јавни конкурс
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Завода за интелектуалну својину или у штампаној верзији у писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу *Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Рок за подношење доказа:
кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Завода за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 14. марта 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).

Разговор са комисијом ће се обавити у просторијама Завода за интелектуалну својину (Кнегиње Љубице 5).

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

НАПОМЕНE

Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Завода за интелектуалну својину, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Списак кандидата за радно место за вођење поступка по регистрованим правима, у звању саветника, у Одељењу за регистре

Списак кандидата за радно место за подршку у вођењу поступка по регистрованим правима, у звању сарадника, у Одељењу за регистре

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место за вођење поступка по регистрованим правима, у звању саветника, у Одељењу за регистре

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место за подршку у вођењу поступка по регистрованим правима, у звању сарадника, у Одељењу за регистре