Базе података

Преглед Е-регистара и база Завода за интелектуалну својину, као и других јавно доступних међународних база података о правима индустријске својине.

Е-регистар жигова

На основу чл. 8 Закона о жиговима Завод за интелектуалну својину води јединствени Регистар који садржи библиографске податке o пријавама и регистрованим жиговима као и приказе пријављених знакова и регистрованих жигова. У Е-регистар жигова укључени су и подаци о променама које се односе на пријаве и регистроване жигове, за које је спроведен поступак по захтеву странке. Евиденција о променама, које се везују за датум подношења захтева, води се од 1. јануара 2008. Подаци о променама, чији су поступци започети до 1. јануара 2008. године, налазе се у књигама Регистра жигова, у просторијама Завода за интелектуалну својину.

ZIS

За податке из Е-регистра Завод за интелектуалну својину, на захтев заинтересованог лица, издаје изводе из регистра који имају значај јавне исправе за коју важи претпоставка тачности података који се у њој налазе.

Увидом у Е-регистар сва заинтересована лица могу доћи до информација о следећим подацима:

  • број и датум подношења пријаве, односно датум регистрације и регистарски број жига;
  • пословно име и седиште носиоца права, односно име и адреса физичког лица;
  • подаци о пуномоћнику,
  • знак за који се тражи заштита, односно изглед заштићеног знака и опис боја
  • врста жига;
  • податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге;
  • подаци о променама које се односе на пријаву, односно жиг: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка роба, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве, односно жига;
  • податак о начину окончања управног поступка;
  • датум до ког жиг важи, као и подаци о продужењу важења жига.
Претрага

Међународна база жигова - Madrid Monitor

База Madrid Monitor садржи информације у вези са међународно регистрованим жиговима путем Мадридског система, укључујући и регистрације које се односе на територију Републике Србије. Поред праћења статуса конкретне регистрације, ову базу можете користити и да пратите активности међународне заштите жигова од стране конкуренције.

WIPO website

Класификације за жигове

Листа класа са објашњењима садржи листу класа Међународне класификације робе и услуга – Ничанске класификације, у којој су општа назначења роба и услуга које припадају одређеној класи, заједно са напоменама којима се утврђују додатни критеријуми за класификовање роба и услуга.

Детаљна листа робе у услуга даје увид у детаљан списак роба и услуга разврстаних у класе Међународне класификације роба и услуга – Ничанске класификације.

Детаљна листа робе и услуга на енглеском и француском језику даје увид у детаљан списак робе и услуга разврстаних у класе Међународне класификације робe и услуга – Ничанске класификације на енглеском и француском језику доступна је на сајту организације WIPO.

Бечка класификација даје увид у Међународну класификацију фигуративних елемената жигова на енглеском и француском језику, која је доступна на сајту организације WIPО.

MGS Manager је WIPO апликација које помаже пријавиоцима да саставе списак робе и услуга, а у циљу подношења националне или међународне пријаве жига широм света.

EUIPO eSearch база

У питању је база тзв. комунитарних жигова (Community trade mark – CTM), који важе на целој територији Европске уније. Захтев за регистрацију комунитарног жига подноси се Заводу за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO). Овај систем заштите жигова је специфичан по томе што је у питању једна процедура коју спроводи EUIPO, а која за резултат има жиг који важи у свим државама чланицама ЕУ.

EUIPO eSearch

TMView

База TMView омогућава веома једноставно претраживање жигова садржаних у националним базама из преко 70 земаља Европе и света, у међународним базама жигова EUIPO и WIPO.

TMView search

Global Brand Database

У Global Brand Database може се вршити претраживање текста (вербалних елемената) и слика (графичких приказа) у подацима који су садржани у више различитих националних и међународних извора, укључујући базе жигова, ознаке порекла и званичне амблеме.

WIPO website