Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Тарифа административних такси

Дана 4.12.2020. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 144/20). Износе можете погледати овде.

Од 1. августа 2020. године примењују се нови динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине, "Службени гласник РС" број 98/20. Нове износе можете погледати овде.

Дана 14.12.2019. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 86/19). Овим законом је прописано да се за пријаве поднете електронским путем и то: за признање патента, малог патента, индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције, плаћа такса у умањеном износу.


Дана 25.12.2017. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 113/17). Даном ступања на снагу овог закона престале су да важе одредбе члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе (Одлука о висини и начину плаћања трошкова поступка и трошкова за пружање информационих услуга Завода за интелектуалну својину).

Закон о републичким административним таксама Тарифни бројеви 105–134 Тарифе републичких административних такси се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине.


УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ

Уплатни рачун за таксе: 840-30880845-62

Позив на број:
97 44018

Прималац:
Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе

Сврха уплате:
Обавезно навести основ уплате, у чије име се уплата врши – назив и адресу носиоца права (са називом општине), као и пријавни, односно регистарски број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину. Уколико у тренутку уплате такав број не постоји, уносе се сви наведени подаци осим броја.

НАПОМЕНА:
Сагласно одредби члана 19. став 1. тачка 2 Закона о републичким административним таксама као и Напомени под 2) из Тарифног броја 1. Тарифе републичких административних такси («Сл. гласник РС» бр.5/2009), не плаћа се такса за списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода и такси.

Такође, такса се не плаћа ни приликом подношења захтева за повраћај више или погрешно плаћених, предходно наведених, јавних прихода.