Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

(1) Уместо формулара, за брже и јефтиније подношење можете корисити систем еПријава


ПАТЕНТИ

Обрасци

Захтев за признање патента (Образац П-1)
( WORD_format )

Захтев за упис променe имена и адресе (Образац П-2)
( WORD_format )

Захтев за упис преноса патента или пријаве патента (Образац П-3)
( WORD_format )

Захтев за упис уговора о лиценци (Образац П-4)
( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац МП-1)
( WORD_format )

Захтев за упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената (Образац ЕП)
( WORD_format )

Захтев за признање патента (Образац PCT/RS)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац PCT/RS-MП)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
( WORD_format )

Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(WORD_format)

Упутства


Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска
(PDF_format)

Видео упутство за састављање пријаве за заштиту проналаска малим патентом
(YouTube link)

Упутство за подношење пријавa у области биотехнологије
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за упис eвропског патента/проширеног европског патента у Регистар патената
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити
(PDF_format)

Примери уредно састављених пријава

Пример уредно састављене пријаве из области биотехнологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области фармације
(PDF_format)

Примери формулација патентних захтева за супстанце за употребу у медицини
(PDF_format)


Пример уредно састављене пријаве из области хемијске-технологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области електротехнике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области технологије хране
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области грађевинарства
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области енергетике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области пољопривреде
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области транспортне амбалаже
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области биљних мешавина-чај
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области праналазака примењених на рачунару
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ - јединство проналаска
(PDF_format)

ЖИГОВИ

Захтев за признање жига (Образац Ж-1)
(PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство за пoпуњавање пријаве за признање жига

(PDF_format)

Захтев за раздвајање пријаве жига (Образац Ж-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе (Образац Ж-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга (Образац Ж-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса жига или права из пријаве (Образац Ж-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце (Образац Ж-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис залоге (Образац Ж-7)
( PDF_format ) (WORD_format )

Захтев за продужење важења жига (Образац Ж-8)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање жига (Образац Ж-9)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига на име носиоца
( PDF_format ) ( WORD_format)

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Захтев за признање права на индустријски дизајн (Образац Д-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна (Об. Д-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе у регистар (Образац Д-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (Образац Д-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-5)
( PDF_format ) (WORD_format )

Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн (Образац Д-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство о начину састављања и подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн
(PDF_format )
Пример захтева за решерш индустријског дизајна

( PDF_format) (WORD_format)

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на име носиоца
( PDF_format) (WORD_format)

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Захтев за регистровање ознаке географског порекла (Образац Г-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла (Образац О-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла (Образац МГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице ( ЕУГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за измену података о специфичним карактеристикама производа (Образац О-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )


АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела (ОбразацА-1)
( WORD_format ) (PDF_format)

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права (Образац С-1)
( WORD_format ) (PDF_format)

Захтев за
издавање лиценце за производњу оптичких дискова и/или производних делова (Образац ОД 1)
( WORD_format ) (PDF_format)


Упутство за попуњавање обрасца А-1
( WORD_format ) (PDF_format)


Упутство за попуњавање обрасца С-1
( WORD_format ) (PDF_format)