Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГОВИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Основна питања о жиговима

1. Шта је жиг?

Жиг је правно заштићен знак којим физичко и правно лице обележава своје робе и услуге у промету, како би потрошачи могли да их разликују од истоврсних или сличних роба и услуга које на тржишту нуди неко друго физичко или правно лице.
Ево неких примера изгледа знака:

1. Знак у речи

APPLE
DUKAT
2. Речи исписане

посебним
типом слова

(сматрају се графизмима)
3. Графизми
4. Комбинација речи и графизма
5. Слогани
6. Име лица

WILL SMITH

ANTONIO ANTONIO BANDERAS

7. Комбинација боја
8. Музички жиг

- Жигом се може заштитити тродимензионални знак који представља облик неког тела. Графички приказ тродимензионалног знака мора да буде такав да се на основу њега може закључити о каквом је облику реч. Уз пријаву се мора приложити изглед знака у виду графичког приказа или фотограјије. У изгледу знака морају да буду јасно представљени детаљи из којих се види да се ради о тродимензионалном знаку.2. Шта је индивидуални, шта колективни жиг, а шта жиг гаранције?

Индивидуални жиг је правно заштићен знак који у промету користи носилац, односно власник жига. Носилац индивидуалног жига је физичко или правно лице, на чије име је жиг регистрован у Заводу за интелектуалну својину. Колективни жиг је жиг поднет од стране правног лица које представља одређени облик удруживања произвођача/даваоца услуга, који имају право да користе субјекти који су чланови тог удружења, под условима прописаним законом. Жиг гаранције користи више привредних друштава под надзором носиоца жига а у промету служи као гаранција квалитета, материјала, начина производње робе или пружања услуга, исправности или других заједничких карактеристика робе или услуга сертификованих привредних субјеката у односу на робу/услуге лица који нису сертификована.

 

 

3. Зашто треба заштитити знак?

Правна заштита знака којим се у промету обележавају робе или услуге није законска обавеза, већ је одлука о његовој правној заштити препуштена слободној вољи онога који знак користи. Привредни субјект који користи свој знак у промету, неће трпети никакве правне санкције због тога што га није заштитио жигом. Па ипак, правна заштита знака жигом увек је добродошла, јер нуди бројне користи за његовог власника. Поред осталих, и следеће:

а) искључиво право власника да жигом обележава своје робе и услуге у промету на територији земље у којој је заштита призната.

б) искључиво право власника да свим другим лицима забрани неовлашћено коришћење истог или сличног знака за обележавање сличне или истоврсне робе и услуга у промету на територији земље у којој је заштита призната.

в) лако доказивање пред судом, или неким другим државним органом, власништва над жигом (на основу решења о признању жига, исправе о жигу, или неког другог акта који доноси Завод за интелектуалну својину)

г) жиг је значајно оруђе за: ексклузивност власника жига, будуће инвестиције, финансијски добитак од лиценци, франшизинга и преноса права...

Упознајте се са примерима подобних и неподобних жигова у следећим документима:
- примери знакова који се могу штитити жигом
- примери знакова који се не могу штитити жигом

4. Како се може проверити да ли један жиг важи на територији Републике Србије (тзв. "Решерш жига")?

Провера се може извршити увидом у регистар жигова који се води код Завода за интелектуалну својину за национално регистроване жигове или у електронски регистар Светске организације за интелектуалну својину (МАДРИД МОНИТОР) за међународно регистроване жигове, за територију републике Србије. Такође, то можете сазнати ако Заводу поднесете захтев за "Решерш жига".<бр/><п>Пре него што поднесе пријаву жига, свако заинтересовано лице може да захтева од Завода да изврши претраживање (решерш) жига, у циљу добијања података о томе - да ли постоји раније регистровани жиг или пријављени знак, који је истоветан или битно сличан знаку који странка жели да заштити жигом. У достављеном одговору Завод пружа информације о регистрованим или пријављеним жиговима за које утврди да постоји извесна сличност са знаком на који се захтев односи. Завод на тај начин не сугерише странци, треба ли странка или не, да поднесе пријаву за признање жига. Странка је, независно од извештаја Завода, увек слободна да одлучи, хоће ли или неће да поднесе пријаву за признање жига. Ни сам Завод није дужан, да у поступку за признање жига следи своје мишљење изражено у решершу жига, већ може од њега да одступи, премда се то, веома ретко дешава. Подносилац захтева за решерш жига, треба у свом захтеву да назначи:<бр/><бр/>а) назив знака за који тражи решерш, односно, да достави изглед знака (уколико се ради о графичком решењу или комбинацији речи и графизма);<бр/>б) број класе (или класа) Међународне класификације роба и услуга на које се тај знак односи.<бр/><бр/>Захтев се подноси у слободној форми уз обавезан доказ о плаћеној такси за решерш жига у износу од 2150,00 динара, ако се жиг односи на највише 3 класе Међународне класификације роба и услуга, а за сваку следећу после треће доплата је 320,00 динара. Уплатни рачун је: 840-30880845-62, број модела 97 и позив на број 44018.

5. Како се може проверити да ли је на име неког лица регистрован жиг на територији Републике Србије?

Провера се може извршити подношењем Заводу захтева за такву врсту решерша. Износ таксе је 3240,00 динара. Уплатни рачун је:840-30880845-62.