Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГОВИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

О НОСИОЦУ ПРАВА

1. Ко може да поднесе пријаву за признање жига?

Свако физичко или правно лице које се бави прометом роба и пружањем услуга. Доказ о обављању привредне делатности у пријави за признање жига није потребно достављати.

2. Да ли правно лице, физичко лице и предузетник могу бити подносиоци пријаве за признање жига?

Подносилац пријаве за признање жига може бити како физичко лице (лица), тако и правно лице (лица). Закон о привредним друштвима дефинише појам предузетника и уређује питања у вези са тим. Предузетник је физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности. Имајући у виду могућност престанка обављања одређене делатности, ради континуитета права носиоца жига погодније је у том случају поднети пријаву за признање жига као физичко лице.

3. Да ли је за подношење пријаве обавезно ангажовати адвоката?

Не, ако је подносилац пријаве држављанин Републике Србије. Таква обавеза постоји само за страна физичка и правна лица.

4. Шта подносилац пријаве, односно носилац жига треба да уради ако у току поступка заштите или након регистрације жига и за све време његовог важења дође до промене имена и/или адресе (седишта) подносиоца пријаве, односно носиоца жига?

У том случају, потребно је Заводу поднети Захтев за упис промене имена и адресе (Образац Ж3). Захтев треба да буде попуњен писаћом машином или уз помоћ рачунара. Формулар овог захтева може се преузети кликом на одговарајући формат (PDF_format) (WORD_format).


Веома је важно да подносилац пријаве за признање жига, односно носилац жига, обавести Завод о свакој промени његовог имена и/или адресе (седишта), како би био доступан Заводу ради размене информација о току поступка за признање жига, или да га Завод позове да плати таксу за продужење важења жига.

Уз уредно попуњен захтев, подносилац пријаве за признање жига треба да достави и доказ о плаћеној такси, као и уредно пуномоћје, уколико се захтев подноси преко пуномоћника.

Без обзира да ли је у питању промена само имена, само адресе или и имена и адресе (седишта), плаћа се исти износ таксе од 2.470,00 динара.

5. Шта подносилац пријаве, односно носилац жига, треба да уради ако у току поступка заштите или након регистрације жига и за све време његовог важења дође до преноса права из пријаве, односно регистрованог жига, или до промене правног статуса правног лица које је подносилац пријаве, односно носилац жига?

Треба Заводу да поднесе Захтев за пренос жига или права из пријаве (Образац Ж-5). Захтев треба да буде попуњен писаћом машином или уз помоћ рачунара. Формулар овог захтева може се преузети кликом наодговарајући формат (PDF_format) (WORD_format).

Уз уредно попуњен захтев потребно је доставити и доказ о правном основу преноса, доказ о плаћеној такси и пуномоћје (ако се захтев подноси преко пуномоћника).

Доказ о правном основу зависиће од начина (правног основа) извршеног преноса жига, односно права из пријаве. Када је пренос жига, односно права из пријаве, последица уговора о преносу, уз захтев се доставља оригинал уговора о преносу жига, односно права из пријаве, потписан од уговорних страна, или оригинал извода из уговора о преносу, потписан од уговорних страна, или оригинал изјаве о преносу потписане од уговорних страна, односно оверене фотокопије ових докумената.

Ако је пренос жига, односно права из пријаве, резултат спајања предузећа, уз захтев се доставља оригинал или оверена фотокопија документа издатог од стране надлежног органа који потврђује спајање предузећа.

Ако је до преноса жига, односно права из пријаве, дошло на основу закона или судске, односно административне одлуке, уз захтев се доставља оригинал или оверена фотокопија судске одлуке, односно другог документа који потврђује ту промену.

Ако су наведени документи (уговор, одлука…) састављени на страном језику, доставља се њихов превод оверен од стране судског тумача.

Такса која се плаћа за пренос права, односно права из пријаве за признање жига, ако се захтев односи на један жиг, односно једну пријаву износи 4.940 динара. Ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, такса по сваком жигу, односно пријави, износи 3.300 динара.