Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГОВИ - НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ

ПРЕ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

1. Који су основни услови за заштиту знака жигом?

Погледајте примере знакова који могу и који не могу бити заштићени жигом:

- примери знакова који се могу штитити жигом
- примери знакова који се не могу штитити жигом

2. Да ли је Ваш знак већ заштићен жигом?

Проверите да ли је ваш знак или њему сличан већ заштићен жигом.

Ако се у базама жигова (Е-регистар и Romarin) налази жиг који изгледа исто или слично као ваш и односи се на исте или сличне робе и/или услуге за које ви желите да региструјете жиг, или има исто значење или звучи исто или слично као ваш знак и односи се на исте или сличне робе и/или услуге за које ви желите да региструјете жиг, информисаћемо вас о постојању таквог жига у току поступка испитивања пријаве за признање жига. У складу са тим, у току поступка, можете одлучити да одустанете од пријаве, или да евентуално затражите писану сагласност носиоца раније регистрованог жига.

Имајући у виду наведено, требало би да:
• самостално претражите базе жигова пре него што поднесете пријаву,
или
• поднесете Заводу захтев за решерш жига (погледати на овом линку, питање бр. 4)

Потребно је напоменути да се самостално претраживање препоручује као основно информативна активност, док се за одређивање конфликата између потенцијалних жигова и заштићених жигова препоручује подношење захтева за решерш жига Заводу. У том случају, наши испитивачи спроводе темељну претрагу свих постојећих жигова.

3. Да ли је назив ваше предузетничке радње или привредног друштва регистрован пред Агенцијом за привредне регистре?

Регистрација назива привредног субјекта не подразумева аутоматску заштиту тог назива жигом. Агенција за привредне регистре води регистре привредних друштава, предузетника, страних представништава и друге регистре, као јединствене, централизоване, јавне, електронске базе података.

Закон о привредним друштвима се разликује од Закона о жиговима. Регистрација код Агенције за привредне регистре не значи да ће тај назив моћи да се заштити жигом у поступку пред Заводом за интелектуалну својину. Назив привредног субјекта можда не може да се штити жигом због тога што, нпр:
- није дистинктиван, тј. није подобан за разликовање у промету робе, односно услуга;
- у питању је описна реч (означава врсту, квалитет, количину, намену или друге карактеристике робе, односно услуга);
- искључиво означава географско порекло;
- већ ужива заштиту жигом.

Следећи примери назива привредног субјекта не могу да се штите жигом:
- OMLADINSKA ZADRUGA NAJBOLJI KADAR BEOGRAD
- BEOGRADSKI TAKSI VOZAČI
- DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREVOZ TURIZAM I PROMET YU OPLENAC DOO TOPOLA

На исти начин, жиг који се састоји из речи можда неће моћи бити регистрован као назив привредног друштва пред Агенцијом за привредне регистре. За више информација о АПР-у посетите сајт: http://www.apr.gov.rs

4. Колико износе трошкови заштите?

У поступку за признање жига плаћају се две врсте такси:
а) такса за подношење пријаве за признање жига;
б) такса за стицање жига (регистрација) и првих десет година важења жига.5. Како тече и колико траје поступак заштите пред Заводом?

• Испитивање да ли пријава за признање жига садржи све битне елементе пријаве

Након подношења пријаве за признање жига, Завод ће испитати да ли пријава садржи све битне елементе:
1) захтев за признање жига,
2) знак који се штити жигом,
3) списак робе, односно услуга на које се знак односи,
4) податке о подносиоцу пријаве.

Ако неки од елемената пријаве недостаје, подносилац пријаве ће бити позван да пријаву употпуни. Уколико пријава садржи све битне елементе, биће уписана у Е- Регистар жигова где јој се додељује Ж број, датум поношења уз навођење свих података. Тај датум уједно је и датум стицања права првенства на пријављени знак.

• Формално испитивање пријаве

Формална уредност се односи на испитивање уредности самог захтева, прилога (да ли је достављен адекватан знак, да ли су адекватно наведене боје, да ли су робе/услуге адекватно класификоване и сл.). Ако постоје недостаци, Завод ће резултатом испитивања позвати подносиоца пријаве да пријаву у одређеном року уреди. Уколико подносилац пријаве у остављеном року не уреди пријаву како му је Завод предложио, његова пријава ће бити одбачена. Уколико подносилац пријаве у остављеном року уреди пријаву на начин како му је Завод предложио, Завод ће прећи на суштинско испитивање пријаве.

• Суштинско испитивање пријаве

Суштинско испитивање пријаве за признање жига подразумева испитивање да ли знак испуњава услове за заштиту. Основни услов је да се знак може графички представити, да је подобан за разликовање у промету робе, односно услуге једног лица од других. Затим, знак не сме бити противан јавном поретку и моралу итд. О овоме можете више прочитати под питањем које се односи на знакове који не могу да се штите жигом.

Уколико Завод утврди да знак из неког разлога не испуњава услове за заштиту жигом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и оставити му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, или уколико одговори, али Завод остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће бити одбијена.

Ако је пријава уредна и ако не постоје разлози за одбијање пријаве, подаци из пријаве објављују се у службеном гласилу Завода ( објављују се број пријаве, датум подношења пријаве, подаци о подносиоцу пријаве, изглед знака, списак робе, односно услуга на које се знак односи). Од датума објаве пријаве почиње да тече рок од три месеца током кога носилац ранијег права може уложити приговор на исту.

По протеку три месеца, уколико није поднет приговор или је приговор коначном одлуком одбачен или одбијен, Завод ће позвати подносиоца пријаве да на име регистрације жига плати прописану таксу у одређеном року и достави доказ о плаћању (нпр. уплатницу или извод из банке, довољна је копија).

Ако подносилац пријаве не достави доказе о плаћеној такси у прописаном року, Завод ће обуставити поступак. По пријему доказа о уплати такси Завод ће регистровати жиг, уписати жиг у Е-Регистар Завода и издати пријавиоцу исправу о жигу, која има карактер решења у управном поступку.

Против одлуке Завода (решења којим се окончава поступак) може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

• Колико траје поступак?

Уколико Завод не наиђе на чињеницу због које је неопходно писати Резултат испитивања или не постоји нека друга сметња за регистрацију, обично прође 6 месеци до дана регистрације. Уколико је пријава неуредна, постоје разлози за евентуално одбијање заштите или дође до прекида поступка због претходног питања, поступак може трајати и дуже од 6 месеци.

6. Да ли је потребно да заштитите жиг у иностранству?

Жиг који је регистрован од стране Завода за интелектуалну својину, важи само за територију Републике Србије.

Уколико желите да заштитите жиг и у другим земљама погледајте Упутство о поступку међународне заштите жигова на страници "Обрасци и упутства" (кликните на линк).ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

1. корак: Пре него што поднесете пријаву за признање жига

Претражите базе жигова како бисте проверили да ли већ постоји исти или сличан жиг регистрован за исте или сличне робе и/или услуге. Више о претраживању база жигова можете прочитати у одговору на друго питање секције "Пре подношења пријаве за признање жига", на врху ове странице.

Проверите да ли знак испуњава услове за заштиту жигом. Више о овој теми можете прочитати у одговору на прво питање секције "Пре подношења пријаве за признање жига", на врху ове странице.

Избор знака за заштиту је веома важан. Наиме, након подношења пријаве за признање жига, не може се накнадно битно изменити изглед знака. Битном изменом знака сматра се свака измена која мења дистинктивни карактер знака. Измена дистинктивног елемента знака увек представља битну измену знака, јер је то онај елемент у знаку који има функцију разликовања робе, односно услуга.

2. корак: Избор роба и услуга

Пронађите одговарајућу класу Међународне класификације роба и услуга којој припадају робе и/или услуге које желите да обележавате жигом.

Уредан списак робе и услуга мора бити састављен на српском језику. Саставља се тако, што се прво наведе број класе, а потом роба, односно услуга обухваћена том класом. Неопходно је навести само број класе (нпр. класа 29), а не и петоцифрени број који је приказан у колони “број” у PDF документу Алфабетске листе Ничанске класификације која се налази на нашем сајту (нпр. 29001). Након навођења броја класе, потребно је навести робе и/или услуге из наведене класе само на српском језику.

За састављање списка роба и услуга на лакши и бржи начин можете користити апликацију http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=sr која је доступна на српском језику.

Робе и услуге се означавају њиховим стварним називом. Треба имати у виду да се неки називи уобичајено у говору користе за означавање врсте робе, а представљају регистровани жиг одређеног лица (нпр. жилет, стиропор, хансапласт, дискмен…).

Списак роба и услуга је веома важан, будући да се након подношења пријаве не може накнадно допуњавати, али се увек може сужавати. Допуна списка ће постојати онда када се накнадно додају робе, односно услуге које нису биле садржане у првобитном списку или када се уместо неке постојеће робе, односно услуге наведу робе, односно услуге друге врсте. Нпр. уместо дувана-цигарете; уместо одела-јакне. Не сматра се допуном списка робе, односно услуга његово прецизирање. Прецизирање ће постојати у ситуацији када се списак робе који се односи на ширу категорију робе ограничи тако да се односи на појединачне робе из те категорије.Нпр. одећа (као шира категорија) прецизира се на сукње, панталоне, кошуље.

Након регистрације, носилац жига ће имати искључиво право да жигом обележава само робе и услуге за које је жиг регистрован. Ради тога, потребно је прецизно навести називе роба и услуга на које се жиг односи. Приликом набрајања робе и услуга, не треба користити изразе као што су: "и остала роба из ове класе" , "и сличне робе и услуге", "у вези са", "односи се на", "...", “и тако даље”.

Пример уредног списка роба и услуга:

СПИСАК РОБЕ И УСЛУГА
Класа 29: сушено поврће, препарати за припрему супе;
Класа 30: зачини, кокице, сосови и умаци као зачини; целерова со, мешавина разних зачина, хлебне мрвице, пиринач;
Класа 31: сирови пасуљ.

3. корак: Попунити образац Ж1

Образац Ж1 и упутство за попуњавање обрасца можете преузети у одељку "Обрасци и упутства" за жигове, односно на овом линку.

4. корак: Платити одговарајућу таксу

Такса за подношење пријаве за признање жига се плаћа (доставља се доказ о уплати) приликом подношења пријаве за признање жига. Када је у питању ИНДИВИДУАЛНИ ЖИГ, ова врста таксе износи 16.470 динара. Тај износ уплаћује се када се пријављени знак састоји само у речи (једној или више њих) исписане обичним фонтом, а пријављен је за робе и услуге разврстане у највише три класе. Уколико пријављени знак садржи и неки графички елемент (цртеж, боју, посебан фонт слова и тако даље), онда се на износ од 16.470 динара додаје износ од 3.300 динара. Уколико је списак робе и услуга разврстан у више од три класе, онда се за сваку класу преко треће, уплаћује додатни износ од 3.300 динара.На пример: ако знак садржи графички елемент, и ако су робе и услуге разврстане у пет класа, износ таксе за покретање поступка за признање ИНДИВИДУАЛНОГ жига био би:16.470 дин. (основна такса) + 3.300 дин. (за графички елемент) +6.600 дин. ( за четврту и пету класу); укупно 26.370 дин. Када је у питању КОЛЕКТИВНИ ЖИГ, односно ЖИГ ГАРАНЦИЈЕ ова врста таксе износи: 32.920 динара, ако су пријављене робе и услуге разврстане у највише три класе; ако су пријављене робе и услуге разврстане у више од три класе, онда, за сваку класу преко треће, треба платити додатних 4.940 динара; за фигуративни елемент (цртеж, речи исписане посебним фонтом, распоред боја и тако даље) плаћа се додатних 4.940 динара.

5. корак: Испитивање пријаве

О евентуалним недостацима пријаве, Завод ће вас обавестити писаним путем – Резултатом испитивања. Уколико су недостаци отклоњиви, потребно је да поступите по Резултату испитивања Завода, у року који је за то одређен. Више о испитивању пријаве можете прочитати у одговору на питање бр. 5 "Како тече и колико траје поступак заштите пред Заводом", у секцији "Пре подношења пријаве за признање жига", на врху странице.

Елементи пријаве који се подносе у одређеним случајевима

а) Доказ о постојању међународног права првенства
б) Доказ о постојању сајамског права првенства
в) Пуномоћје
г) Општи акт о колективном жигу и жигу гаранције

а) Доказ о постојању међународног права првенства
Доказ о постојању међународног права првенства чини саставни део пријаве за признање жига само онда када се подносилац пријаве у својој пријави позива на такво првенство.
Напред је већ истакнуто да се право првенства стиче даном подношења уредне пријаве у Заводу за интелектуалну својину као и да то правило није без изузетака. Под одређеним условима, подносиоцу пријаве може да буде признато и такозвано међународно право првенства. Да би међународно право првенстава било признато, потребно је:
 • да је подносилац пријаве припадник, односно држављанин неке од земаља Париске уније, односно потписница Париске конвенције;
 • да се пријава поднета у Заводу за интелектуалну својину односи на истоветан знак као и пријава поднета земљи Париске уније;
 • да од момента подношења пријаве у земљи Париске уније, до момента подношења истоветне пријаве у Заводу за интелектуалну својину, није прошло више од шест месеци;да се подносилац пријаве позове на међународно право првенства у својој пријави за признање жига и то тако што ће у захтеву за признање жига навести датум подношења пријаве у иностранству, број пријаве, и земљу у којој је поднета.
 • да у року од највише три месеца, од датума подношења пријаве у Заводу за интелектуалну својину, достави оверени препис пријаве поднете у земљи Париске уније (оверу преписа врши надлежни орган земље Уније код кога је пријава поднета) и оверени превод те пријаве (оверу превода врши овлашћени судски преводилац у нашој земљи);

б) Доказ о постојању сајамског приоритета
Доказ о постојању сајамског права првенства чини саставни део пријаве за признање жига само онда када се подносилац пријаве у својој пријави позива на такво првенство.
Подносилац пријаве који је у року од највише три месеца, пре подношења пријаве у Заводу за интелектуалну својину, употребио одређени знак за обележавање својих роба, односно услуга на сајму међународног карактера одржаног у Републици Србији или некој другој земљи чланици Париске уније, може у пријави да тражи признање права првенства од дана прве употребе тог знака.
Доказ о постојању сајамског права првенства је потврда коју издаје надлежни орган Париске уније о томе да је у питању изложба, односно сајам међународног карактера. При том, у потврди морају јасно бити назначени подаци о врсти изложбе, месту одржавања, датуму њеног отварања и затварања, и нарочито датум прве употребе знака чија се заштита тражи.
Ако је сајам одржан у Републици Србији, потврду издаје ПРИВРЕДНА КОМОРА Републике Србије.

в)Пуномоћје
Пуномоћје чини саставни део пријаве за признање жига само онда, када подносилац пријаве подноси своју пријаву преко адвоката (пуномоћника).
Пуномоћје је уговор закључен између подносиоца пријаве и адвоката, на основу којег подносилац пријаве овлашћује адвоката да овај у његово име и за његов рачун поднесе пријаву за признање жига. Поред изјаве о датом овлашћењу, пуномоћје мора да садржи назнаку броја предмета (Ж број) на који се такво овлашћење односи, мора да буде потписано од стране адвоката и подносиоца пријаве и мора да буде у оргиналу. Копију пуномоћја Завод неће узимати у рад. Копија пуномоћја може се, међутим, узети у обзир у два случаја:
 • ако подносилац пријаве има више пријава за признање жига и ако га у свим пријавама заступа исти адвокат, онда је довољно да у једној од тих пријава буде достављен оригинални примерак пуномоћја, док се у другим пријавама може доставити копија оригинала. На свакој копији пуномоћја, мора бити јасно назначено у ком предмету се налази оригинални примерак пуномћја. То се чини тако што се назначи Ж број предмета у којем се налази оригинални примерак пуномоћја.
 • ако подносилац пријаве изда адвокату генерално пуномоћје којим га овлашћује на заступање у свим пословима везаним за заштиту интелектуалне својине, онда у конкретној пријави за признање жига може да буде достављена копија таквог пуномоћја. Генерално пуномоћје мора да буде депоновано у Заводу за интелектуалну својину а на копији таквог пуномоћја, у конкретној пријави за признање жига, мора да буде јасно назначено под којим је бројем такво депоновање извршено.

г) Општи акт о колективном жигу и жигу гаранције
Општи акт о колективном жигу чини саставни део пријаве за признање жига када подносилац пријаве у захтеву за признање жига назначи да свој знак жели да заштити колективним жигом. Општи акт о жигу гаранције чини саставни део пријаве за признање жига када подносилац пријаве у захтеву за признање жига назначи да свој знак жели да заштити жигом гаранције. Детаљније о томе шта треба да садржи општи акт о колективном жигу и жигу гаранције видети у члану 13. Закона о жиговима и члану 5. Уредбе.

Које се пријаве могу испитивати у хитном постуку?

Правило је да се пријаве испитују по редоследу који је одређен датумом њиховог подношења у Заводу за интелектулану својину. Поједине пријаве, међутим, могу се испитивати по хитном поступку, односно преко реда, али само ако су испуњени Законом предвиђени услови за то:
- у случају судског спора или покренутог инспекцијског надзора или царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције, односно царинског органа;
- ако је сагласно другим прописима неопходно извршити хитну регистрацију, нпр. ако је знак пријављен за фармацеутске препарате.

За захтев испитивање пријаве по хитном поступку плаћа се такса.НАКОН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

1. Испитивање пријаве за признање жига

Најпре се испитује да ли пријава садржи све битне елементе, да ли је достављен доказ о плаћеној такси и да ли је пријава уредна (да ли је достављен одговарајући изглед знака, да ли је уредан списак роба и услуга и да ли су унети подаци о подносиоцу пријаве). Уколико постоји било који недостатак у вези са тим, Завод ће контактирати подносиоца пријаве. Није могућ повраћај износа уплаћене таксе, нити је могуће накнадно изменити изглед знака и проширити списак робе и услуга. Завод ће унети податке из пријаве у Е-регистар жигова који се ажурира у року од 24 h. Од тренутка подношења пријаве, подносилац може, уз плаћање одговарајуће таксе, да затражи издавање потврде од Завода да је поднео пријаву за признање жига. У року од неколико дана Завод ће доставити тражену потврду.

Након тога следи суштинско испитивање пријаве. Суштинско испитивање подразумева испитивање услова за заштиту знака жигом ( чл. 4 Закона о жиговима, преузмите Закон у рубрици Жигови - прописи ) односно постојања разлога за одбијање заштите ( чл. 5, 6. и 7. Закона о жиговима). Ако Завод утврди да знак из неког разлога не испуњава услове за заштиту жигом, обавестиће о тим разлозима подносиоца пријаве и оставити му примерен рок за одговор. Уколико подносилац пријаве не одговори Заводу, или уколико одговори, али Завод остане при свом раније изнетом мишљењу, пријава ће бити одбијена.

Ранији жигови као сметња за заштиту

У току суштинског испитивања пријаве за признање жига, Завод ће поред подобности знака, испитивати и сличност знака са знацима из раније поднетих пријава за признање жига и са већ регистрованим жиговима.


2. Резултат испитивања

Уколико, у току суштинског испитивања, Завод утврди неку сметњу за регистрацију жига, о томе ће подносиоца пријаве обавестити Резултатом испитивања и навешће разлоге за то. Уколико је сметња отклоњива, Завод ће Резултатом испитивања захтевати од подносиоца пријаве да поступи на начин предвиђен Законом о жиговима.

3. Одговор на резултат испитивања

Након пријема Резултата испитивања, подносилац најпре треба да води рачуна да одговор Заводу достави у датом року. Уколико није у могућности да одговори у року, потребно је да уз плаћање одговарајуће таксе (погледајте линк) тражи продужење рока.

У одговору на испитивање, подносилац пријаве најпре треба на наведе број предмета на који се одговор односи. Затим, може да наведе разлоге због којих се не слаже са аргументима Завода и због чега сматра да знак може да се региструје. У зависности од разлога који су наведени у резултату испитивања, подносилац пријаве, према датим упутствима, може нпр. да ограничи списак роба и услуга; да уклони небитни део знака; да достави доказ о стеченој дистинктивности знака; да достави писмено одобрење надлежног органа или писмо сагласности носиоца ранијег жига.

4. Писмо сагласности

Уколико Завод нађе да је предметни знак истоветан/сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветну/сличну врсту робе и/или услуге; ако постоји вероватноћа да због те истоветности/сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у заблуду тог знака са ранијим знаком, знак се може заштитити жигом уз изричиту писану сагласност носиоца ранијег права.

Потребно је напоменути да достављање ове сагласности не значи аутоматски да ће знак моћи да се региструје. Завод ће дату сагласност ставити у контекст свих осталих услова за заштиту знака жигом, те према свим околностима конкретног случаја одлучити да ли постоји вероватноћа довођења у везу, односно настанка забуне.

Писмо сагласности је писана изјава воље носиоца ранијег жига којим он даје сагласност за заштиту конкретног знака. Писмо сагласности треба најмање да обухвати следеће:
• да буде дато у оригиналу, а не у фотокопираном примерку;
• да буде на меморандуму, уколико је носилац правно лице;
• датум;
• тачан број пријаве жига за коју се даје сагласност;
• писану сагласност за регистрацију конкретног знака;
• име и презиме лица које је носиоца ранијег жига/овлашћеног лица у правном лицу и потпис тог лица.

Уколико писмо сагласности не садржи ове елементе, сагласност неће бити прихваћена.
Уколико је писмо на страном језику, неопходно је доставити превод од стране овлашћеног судског тумача.

Носилац ранијег жига није у обавези да да сагласност. Уколико је потребна помоћ у вези са наведеним, можете ангажовати неког са листе заступника на нашем сајту.

5. Регистрација жига

Ако је пријава уредна и ако не постоје разлози за одбијање пријаве, подаци из пријаве објављују се у службеном гласилу Завода ( објављују се број пријаве, датум подношења пријаве, подаци о подносиоцу пријаве, изглед знака, списак робе, односно услуга на које се знак односи). Од датума објаве пријаве почиње да тече рок од три месеца током кога носилац ранијег права може уложити приговор на исту.

По протеку три месеца уколико није поднет приговор, или је приговор коначном одлуком одбачен или одбијен, Завод ће позвати подносиоца пријаве да на име регистрације жига плати прописану таксу (погледајте износе под питањем које се односи на износ такси) у одређеном року и да достави доказ о плаћању (уплатница или потврда банке о извршеном преносу новчаних средстава).

Ако подносилац пријаве не плати прописану таксу, или ако је не плати у прописаном року, Завод ће обуставити поступак. Ако подносилац пријаве плати прописану таксу у остављеном року и достави доказ о плаћању, Завод ће регистровати жиг, уписати жиг у Е-Регистар Завода и издати пријавиоцу исправу о жигу, која има карактер решења у управном поступку.

Против одлуке Завода (решења којим се окончава поступак) може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

6. Решење о одбијању

Ако подносилац пријаве не поступи по захтеву Завода датом у Резултату испитивања, или поступи, а Завод и даље сматра да се жиг у целини и за поједине робе, односно услуге не може регистровати, решењем ће одбити пријаву у целини или делимично.

7. Жалба

Против одлука Завода које су донете применом Закона о жиговима („Сл. Гласник РС“, бр. 6/20), не може се изјавити жалба али се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду.

8. Управни спор

Против одлука Завода (решења којим се окончава поступак) може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

9. Шта се може десити са жигом након регистрације?

 • Престанак жига

  Жиг престаје истеком рока од 10 година од дана подношења пријаве, ако се његово важење не продужи. Пре истека овог рока, жиг може да престане ако се носилац жига одрекне жига, затим на основу судске одлуке, ако је престало правно лице/умрло физичко лице, осим ако је жиг прешао на правне следбенике тог лица.

 • Поништај жига

  Жиг се, за све време трајања, може огласити ништавим у целини или само за неке робе/услуге, ако се утврди да у време његовог регистровања нису били испуњени услови за признање жига. Предлог за оглашавање ништавим може поднети носилац ранијег права који је користио своје право или лице које он овласти, осим ако је током пет узастопних година пре подношења предлога знао за коришћење каснијег жига чији је носилац био савестан и није се томе противио, или јавни тужилац. Будући да се уз предлог за оглашавање ништавим подносе одговарајући докази, затим да је реч о двостраначком управном поступку, као и да је могућа јавна расправа, уколико је потребна стручна помоћ, можете контактирати неког од заступника са листе заступника.

 • Посебни случајеви престанка жига

  Престанак због некоришћења

  На захтев заинтересованог лица (нпр. каснији подносилац пријаве за сличан знак), Завод може донети решење о престанку жига у целини или делимично (за неке робе и/или услуге), ако носилац жига или лице које је он овластио без оправданог разлога није жиг користило на домаћем тржишту у непрекидном временском трајању од 5 година од дана регистровања жига, односно времена када је жиг последњи пут коришћен. Таксу за подношење захтева можете пронаћи на страници "Жигови - таксе".

  Други случајеви

  На захтев заинтересованог лица (нпр. каснији подносилац пријаве за сличан знак), Завод може донети решење о престанку жига у целини или делимично (за неке робе и/или услуге) ако је знак заштићен жигом: постао уобичајен назив робе/услуге; постао противан јавном поретку или моралу или због начина на који га носилац жига или његов правни следбеник користи, може да у промету изазове забуну о географском пореклу, квалитету или другим својствима робе, односно услуге.

  Будући да је реч о двостраначким управним поступцима, као и да је могућа јавна расправа, уколико је потребна стручна помоћ, можете контактирати неког од заступника са листе заступника.


10. Када се стиче и колико траје жиг?

Жиг се стиче даном уписа у Регистар жигова, а траје 10 година рачунајући од датума подношења пријаве, са могућношћу продужења важења након истека за наредних 10 година неограничени број пута.

11. Како продужити трајање жига?

Подношењем захтева за продужење важења жига уз обавезно достављање доказа о плаћеној такси за продужење важења (оригинал уплатнице или оригинал потврде банке о извршеном преносу новчаних средстава). Примерак захтева за продужење важења можете преузети у одељку "Обрасци" (Образац Ж8 - Захтев за продужење важења жига) на нашем сајту, кликом на овај линк.
Износ таксе коју подносилац пријаве треба да плати на име продужења важења индивидуалног жига за период од десет година износи:
- ако списак роба и услуга обухвата до три класе Међународне класификације роба и услуга – 32.920 динара;
- ако списак роба и услуга обухвата више од три класе Међународне класификације роба и услуга, за сваку класу, преко треће, плаћа се додатних 4.940 динара;
- ако жиг садржи фигуративни елемент плаћа се још 4.940 динара.

Износ таксе коју подносилац пријаве треба да плати на име продужења важења колективног жига , односно жига гаранције за период од десет година износи:
- ако списак роба и услуга обухвата до три класе Међународне класификације роба и услуга – 41.140 динара;
- ако списак роба и услуга обухвата више од три класе Међународне класификације роба и услуга, за сваку класу, преко треће, плаћа се додатних 4.940 динара;
- ако жиг садржи фигуративни елемент плаћа се још 4.940 динара.

Уколико се захтев за продужење важења жига подноси преко пуномоћника, онда се обавезно мора доставити и пуномоћје које треба да испуњава све услове како је напред описано (видети под: елементи пријаве који се подносе у одређеним случајевима – пуномоћје).

Захтев за продужење важења жига мора да буде поднет пре истека рока од десет година за које је жиг признат. Ако се захтев за продужење важења поднесе после истека десетогодишњег рока, подносилац пријаве ће бити обавезан да плати увећану таксу за 50%. Уколико, међутим, од момента престанка важења жига, прође више од шест месеци, жиг се више не може продужити и признато право тако дефинитивно престаје да постоји. Носиоцу жига тада остаје једино да поново поднесе пријаву за признање жига и поступак почне испочетка.