Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Закони и прописи

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Закон о правној заштити индустријског дизајна ("Службени гласник РС", бр. 104/09 од 16.12.2009 године и 45/15 од 22.05.2015 године)

Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа ("Службени гласник РС", бр. 43/10 од 25.06.2010. године)

Закон о потврђивању Хашког споразума о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашког документа) и допунског акта из Стокхолма ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/93 од 18.06.1993. године)

Уредба о ратификацији Локарнског аранжмана о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори". бр. 51/74 од 18.10.1974. године)

Закон о потврђивању Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској конференцији од 02.07.1999. године ("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 42/09 од 02.06.2009. године)


Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање права на индустријски дизајн и у поступцима по регистрованим индустријским дизајнима