Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

Законом о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС”, број 104/2009 и 99/2011), регулисано је колективно остваривање ауторског и сродних права, посредством организација за колективно остваривање ауторског и сродних права.

Завод за интелектуалну својину као посебна организација државне управе Републике Србије надлежан за питања интелектуалне својине, на основу Закона, односно чланова 152. до 191. издаје дозволе за обављање делатности колективног остваривања подносиоцима захтева, односно доноси решења о одбијању захтева као и решења о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског односно сродних права. Завод је надлежан и за вршење надзора над радом колективних организација.

Захтев за оснивање организације могу да поднесу:

- Аутори;
- Носиоци ауторског односно сродних права;
- Њихова удружења.

Уредан захтев за добијање дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског односно сродних права садржи:

1. оснивачки акт организације;
2. статут;
3. извод из регистра правних лица, уколико су оснивачи правна лица;
4. доказ о пословном седишту организације;
5. податке о броју аутора, односно носилаца права који су овластили организацију да остварује права на њиховим делима, односно предметима сродних права;
6. попис дела, односно предмета сродних права који ће чинити репертоар организације;
7. доказе о испуњености кадровских, техничких и организационих претпоставки за ефикасно колективно остваривање права која су им поверена и
8. доказ о уплати прописане таксе уређене законом којим се уређују републичке административне таксе.

Дозвола за обављање делатности издаје се организацији која испуњава следеће услове:

1) има седиште у Републици Србији;

2) њени чланови, који су је на основу овлашћења или уговора овластили да остварује права на њиховим делима, односно предметима сродних права, представљају већину носилаца ауторског, односно сродних права из области на коју се односи делатност организације, а имају пребивалиште,односно седиште у Републици Србији или су њени држављани;

3) има кадровске, финансијске, техничке и организационе претпоставке да може ефикасно да остварује права домаћих и страних носилаца ауторског, односно сродних права у Републици Србији, односно домаћих носилаца ауторског, односно сродних права у иностранству из области на коју се односи њена делатност;

4) оснивачки акт и статут организације су у складу са одредбама овог закона.

Дозволу за колективно остваривање ауторског и сродних права имају следеће организације:

1.“СОКОЈ“ – Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14;
http://www.sokoj.rs

2. “ОФПС“ - Организација произвођача фонограма Србије, 11000 Београд, Дечанска 14/4;
http://www.ofps.org.rs

3. “ПИ“ - Организација за колективно остваривање права интерпретатора, Београд, Мајке Јевросиме 38;
http://pravainterpretatora.org

4. "ОФА" - Организација фотографских аутора, 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 23/9;
http://www.ofa.rs

5. Организација за остваривање репрографских права, 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 23/9;
http://oorp.rs

6. Организација филмских аутора Србије, Београд, Теразије 26;
www.ufusafazastita.org.rs