Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС и 66/19)

Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010; од 3.7.2010 године)

Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010 од 3.7.2010 године)

Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела ("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 од 10.10.2014 године)

Тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма („Службени гласник РС”, број 45/13)

Тарифа за остваривање права на посебну накнаду („Службени гласник РС”, број 43/13 и 8/17)

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање и фонограма и на њима забележених интерпретација (
„Сл. Гласник РС", број 4/2015)

Закон о оптичким дисковима („Сл. гласник РС“, број 52/2011 од 15.7.2011. године)

Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођачких кодова и издатих лиценци, о садржини захтева и доказа којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце, и садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова ("Службени гласник Републике Србије", бр.13/2012, од 24.2.2012 године)

Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела - од 1886.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 4/1986; од 14.3.1986. године)

Светска (Универзална) конвенција о ауторском праву - од 1952.године ("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 54/73; од 18.10.1973.године)

Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радио дифузију - Римска конвенција, од 1961 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

Конвенција о заштити произвођача фонограма од неовлашћеног умножавања њихових фонограма - од 1971. године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о ауторском праву - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002; од 20.12.2002.године)

WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима - од 1996 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 13/2002)

Закон о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале - oд 2020. године ( "Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2020 од 27.1.2020. године. Уговор за Републику Србију је ступио на снагу 24.5.2020. године)