Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Спровођење права интелектуалне својине

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

1. Улога, надлежност и организација

Министарство финансија и привреде преко туристичке инспекције врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који уређују област туризма и угоститељства и то: Закона о туризму, Закона о јавним скијалиштима, Закона о заштити потрошача, Закона о оглашавању, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, и др., као и подзаконских аката донетих за извршавање ових закона.

Министарство финансија и привреде преко туристичке инспекције врши инспекцијски надзор и над пружањем услуга којима се повређују права интелектуалне својине у области туризма и угоститељства, а нарочито злоупотребу услужног жига, као и коришћење ауторских и сродних права без регулисања обавезе плаћања накнаде за коришћење тих права у складу са законом којим се уређује колективна заштита ауторског и сродних права, на основу члана 6. став 1. тачка 1) и члана 7. став 2. Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006 и 104/2009 - др. закони).

У Сектору туристичке инспекције образоване су следеће унутрашње организационе јединице:
- у седишту Министарства:
- Одсек за контролу рада инспектора и
- Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове;
- изван седишта Министарства:
- Одељење туристичке инспекције Београд,
- Одељење туристичке инспекције Нови Сад,
- Одељење туристичке инспекције Краљево и
- Одељење туристичке инспекције Ниш.

2. Примена посебних овлашћења ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

Министарство финансија и привреде преко туристичке инспекције, по службеној дужности или на захтев носиоца права, предузима радње и доноси акте у складу са Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине.

На акте и радње туристичке инспекције у примени посебних овлашћења ради ефикасне заштите права интелектуалне својине, примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак као и други прописи, уколико Законом о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине није другачије прописано.

3. Поступање по службеној дужности

Ако непосредним увидом неспорно утврди да је повређено право интелектуалне својине, туристички инспектор има овлашћење да на лицу места по службеној дужности изрекне меру привремене забране обављања делатности којом се повређује право интелектуалне својине.

Инспектор о томе одмах обавештава носиоца права интелектуалне својине, други орган надлежан за заштиту права интелектуалне својине и заинтересована лица.

Инспектор позива носиоца права интелектуалне својине да у року од 15 дана од дана пријема обавештења покрене поступак за заштиту свог права пред надлежним судом и да у том року повратно информише туристичку инспекцију о покренутом поступку, односно о привременој мери коју је одредио суд.

Ако носилац права интелектуалне својине не обавести туристичку инспекцију о покренутом поступку, односно не достави одлуку суда којом се одређује привремена мера, акт којим је привремено забрањено обављање делатности ставља се ван снаге.

4. Поступање по захтеву носиоца права интелектуалне својине

Министарство финансија и привреде преко туристичке инспекције поступа по писменим захтевима носилаца права интелектуалне својине, који се могу поднети на адресу: Министарство финансија и привреде, Сектор туристичке инспекције, 11070 Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1.

Захтев може да буде појединачан (који се односи на одређена лица која врше повреду неког права интелектуалне својине) или општи (који се односи на сва лица која врше повреду неког права интелектуалне својине).

Захтев нарочито садржи податке на основу којих се може препознати да се ради о повреди права интелектуалне својине, доказ да је подносилац захтева носилац права интелектуалне својине, као и друге релевантне доказе и податке (фотографије, записе и сл.) од значаја за поступање инспектора.

О поднетом захтеву доноси се одлука и доставља се подносиоцу захтева у року од 15 дана (осим кад се оцени да постоје околности које налажу хитно предузимање мера, у том случају је рок 3 дана). Против ове одлуке подносилац захтева може изјавити жалбу надлежном другостепеном органу. Одлука о усвојеном захтеву доставља се и надлежном одељењу туристичке инспекције ради поступања.

Поступајући туристички инспектор по добијању захтева, на лицу места непосредним увидом утврђује чињенице и прикупља релевантне доказе да ли је или није повређено право интелектуалне својине и о томе обавештава подносиоца захтева.

5. Контакт

Сектор туристичке инспекције
Самостални саветник, координатор за правне и стручне послове, Весна Михаиловић
Адреса: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
+381 11 3139 671
Факс +381 11 3139 675
vesna.mihailovic@mfp.gov.rs
turisticka.inspekcija@mfp.gov.rs

За више информација можете посетити интернет сајт Министарства финансија и привреде на адреси: http://www.mfp.gov.rs/, презентација Сектора за туризам: http://www.turizam.mfp.gov.rs./