Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИЗМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗАВОДА У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА И У ПОСТУПЦИМА ПО РЕГИСТРОВАНИМ ЖИГОВИМА

30. децембар 2014.

Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима измењена је у погледу примене Међународне класификације роба и услуга у поступку испитивања уредности списка роба и услуга. Измене ступају на снагу 1. јануара 2015. године.

Завод је у поступцима по пријавама за признање жигова током 2014. године усаглашавао своју праксу са праксом националних завода надлежних за регистрацију жигова држава чланица Европске уније у смислу уредности списка роба и услуга. Најбитнија измена Методологије односи се на промену до сада важећег става да у случају када једно лице има регистрован жиг за наслов одређене класе (“class heading”) Ничанске класификације, то значи да је његов жиг заштићен за сву робу, односно услуге које спадају у ту класу.

Измењени став Завода по наведеном питању јесте да, уколико се користе називи роба и услуга из наслова класа (“class heading”), обим заштите обухвата само оне робе и услуге које произилазе из дословног и недвосмисленог значења назива конкретне робе, односно услуге. Следствено томе, а у циљу прецизног и поузданог утврђивања обима права које се стиче регистрацијом жига, усвојено је гледиште да се 11 општих назначења врсте роба, односно услуга у класама 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 37, 40 и 45 сматрају недовољно јасним и прецизним. О којим је конкретно назначењима реч, може се видети у тексту измењене Методологије (страна 29).

Назначења из наслова наведених класа која нису довољно прецизна и јасна не могу бити прихваћена у поступку за признање жига, већ ће бити потребно њихово конкретно одређење. У поступку испитивања пријава за признање жига уколико списак роба и услуга садржи наведена назначења, подносилац пријаве биће позван да достави уређен списак који ће садржати конкретне робе, односно услуге за које жели да поднесе пријаву.

Пракса националних завода надлежних за регистрацију жигова држава чланица Европске уније усаглашена је доношењем три Заједничке комуникације (PDF), које су доступне путем линкова:
- комуникација 1 
- комуникација 2 
- комуникација 3

- Методологија поступања Завода за интелектуалну својину у поступку за признање жига и у поступцима по регистрованим жиговима (PDF)