Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРОМЕНЕ У ПОСТУПАЊУ ЗАВОДА КОД ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА МЕЂУНАРОДНО РЕГИСТРОВАЊЕ ЖИГОВА

20. август 2008.

Наведене промене ступају на снагу 1.9.2008.године

Потреба у изменама у поступању Завода код поднетог захтева за међународно регистровање жигова настала је као последица измена Мадридског Протокола које ступају на снагу 1.9.2008.године. Суштина усвојених измена огледа се у томе да ће се Мадридски Протокол искључиво примењивати у вези са међусобним односима оних земаља уговорница које су потписнице и Протокола и Аранжмана (што је случај и са Републиком Србијом).
Измене Мадридског Протокола имају за последицу поред осталог и промене које се односе на случајеве примене Аранжмана или Протокола на поднети захтев за међународно регистровање жигова.

Mогу се применити на три случаја:

1. прва ситуација:
када је пријавилац у захтеву за међународно регистровање тражио заштиту за једну или све од ових земаља: Алжир, Египат, Казахстан, Либерија, Судан, Таџикистан, а не и неке друге земље), тада ће се поступак за међународно регистровање одвијати као и до сада, односно међународној заштити ће претходити хитан поступак испитивања и регистрације домаћег жига.

2. друга ситуација:
када је пријавилац у свом захтеву за међународно регистровање назначио различите земље али ниједну од напред наведених, пријава домаћег жига неће се испитивати по хитном поступку, већ ће након провере уредности домаће пријаве, захтев за међународно регистровање бити достављен Одсеку за међународне жигове који ће међународну пријаву проследити WIPO-у.

Домаћа пријава ће се вратити на своје место и чекати ред испитивања према датуму подношења.

3. трећа ситуација:
пријавилац је у свом захтеву за међународно регистровање назначио неку или све од ових земаља : Алжир, Египат, Казахстан, Либерија, Судан, Таџикистан, а поред тога назначио је и неку другу земљу или више земаља које су потписнице Протокола или Протокола и Аранжмана (а то су све остале земље и Европска Унија) поступак за међународно регистровање ће се одвијати као и до сада, односно међународној заштити ће претходити хитан поступак испитивања и регистрације домаћег жига.

Закључак: Завод неће регистровати по хитном поступку оне домаће пријаве за које је поднет захтев за међународно регистровање, а које не садрже неку од следећих назначених земаља : Алжир, Египат, Казахстан, Либерија, Судан, Таџикистан већ ће жиг бити међународно регистрован искључиво на основу домаће пријаве жига.
Напомена: додатне и допунске таксе за међународну пријаву жига које су раније износиле 73chf од 1.9.2008.године износиће 100 chf. ..