Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2008.ГОДИНИ РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

6. новембар 2008.

Европски комесар за проширење Оли Рен представио је у Бриселу 5.новембра 2008. године Годишњи извештај о напретку Србије у Процесу стабилизације и придруживања за 2008. годину.

У одељку 4.1.7. Право интелектуалне својине у Извештају стоји следеће:

„Известан напредак учињен је у области права интелектуалне својине. Завод за интелектуалну својину наименован од стране Владе у октобру 2007. за координатора за посао реформе права интелектуалне својине. На овај начин је побољшана сарадња између различитих државних институција. Ојачан је информационо-технолошки систем Завода. Такође је запослено још радника. Међутим, административни капацитет Завода за интелектуалну својину није довољно развијен. Заводу је потребно још квалификованог кадра и континуирано усавршавање. Влада још увек није именовала директора. Финансирање Завода за интелектуалну својину из државног буџета ( који је тренутно у надлежности Министарства финансија) треба да се реши и то у смислу трансформисања у финансијски самосталну агенцију, што би условило и пораст ефикасности рада.

У погледу самих права интелектуалне својине, Завод за интелектуалну својину је наставио да јача своје капацитете информационог система, посебно у погледу развоја националне базе индустријског дизајна, како би се побољшала сарадња са привредом. Јуна 2008 Србија је позвана да приступи Европској патентној организацији. Поступак признања патента је уређен у складу са европским стандардима. Закон о оптичким дисковима још увек није усвојен.

Известан напредак је учињен и у области спровођења права. Инспекторски органи су почели да предузимају одређене мере да би заштитили права интелектуалне својине. Нешто мало је унапређена и пракса заплене роба од стране тржишне инспекције. Царинска администрација је наставила да напредује у спровођењу права интелектуалне својине. Још нема адекватног простора за магацине за кривотворену робу која повређује ауторско и сродна права. Тржишни инспекторат није учинио довољне напоре да би се суочио са кривотворитељима. Нема довољно судија који би били специјализовани у овој области. Покренуте су извесне кампање да се ојача свест о правима интелектуалне својине, како у релевантним државним институцијама тако и у најширој јавности.

Уопште узевши, припреме Србије у области права интелектуалне својине су умерено напредовале. Треба улозити веће напоре како би се постигла усклађеност са правом Европске уније (acquis), унапредио административни капацитет и спровођење права. Треба и даље јачати активности на развоју јавне свести о борби против пиратерије и кривотворења.“