Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

3. јул 2013.

Дана 3. јула 2013. године ступио је на снагу је Закон о заштити полупроводничких производа. Ова област је раније била регулисана Законом о заштити топографија интегрисаних кола. Доношење Закона о заштити полупроводничких производа је проистекло из потребе да се побољша законодавни оквир у овој области, као и из потребе усклађивања са међународним прописима и прописима Европске уније.

Законом о заштити полупроводничких производа се уместо интегрисаног кола штити полупроводнички производ, те се у потпуности обезбеђује заштита топографија полупроводника и омогућава шира заштита, јер се односи на сва електрична кола укључујући и она направљена од дискретних компонената. Осим наведеног, овим законом је, као и код других закона из области индустријске својине, уведено право жалбе на одлуке Завода за интелектуалну својину које се односе на топографије полупроводника, уређено је дејство уписа уговора о залози у регистре које води Завод, прописане су казнене одредбе за привредни преступ и прекршај и употпуњена је грађанско-правна заштита. Тиме су створени предуслови за потпунију, ширу и ефикаснију заштиту полупроводничких производа, што је посебно важно за привредне субјекте у области информационих технологија.

- Закон о заштити топографија полупроводничких производа