Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2009. Г. РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

14. октобар 2009.

Европска комисија усвојила је у Бриселу 14. октобра 2009. године Годишњи извештај о напретку Србије у процесу стабилизације и придруживања за 2009. годину.

У одељку 4.1.7. „Право интелектуалне својине“ у Извештају стоји следеће:
„Известан напредак је постигнут у области права интелектуалне својине. Завод за интелектуалну својину и даље наставља улогу националног координатора за права интелектуалне својине а именован је и нови тим руководилаца. Завод за интелектуалну својину је започео припреме за израду Националне стратегије за права интелектуалне својине и оснивање образовног и информативног центра у самом Заводу. У складу са променом Закона о републичким административним таксама, таксе Завода су знатно повећане. Међутим, за Завод и даље важе државни финансијски прописи и још увек није финансијски аутономна агенција. Нови закони, а посебно значајан закон о оптичким дисковима нису усвојени.

У вези са правима индустријске својине, Србија се припрема за пуноправно чланство у Европском заводу за патенте. Парламент је у мају 2009. године ратификовао један број међународних конвенција (укључујући и Бечки споразум о установљавању међународне класификације фигуративних елемената жигова, Стразбуршки споразум о међународној класификацији патената и Женевски акт Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна). У периоду на који се односи овај извештај, није било напретка у погледу ауторског и сродних права. Мада је Србија законе о ауторском праву у великој мери хармонизовала са аcquis-oм, и даље има недостатака, посебно у вези са правима која се односе на изнајмљивање и позајмљивање.

Донекле је постигнут напредак у области спровођења. Као део својих дневних контрола, порески инспектори све више предузимају акције против пиратских софтвера и база података. Захваљујући новој техничкој опреми и додатним обукама, донекле су побољшане и заплене роба од стране тржишних инспектора. Царинска управа, мада са недовољно запослених, и даље напредује у спровођењу права интелектуалне својине, као одговор на захтеве компанија и по службеној дужности. У ту сврху направљена је електронска база података царинских прекршаја у области права интелектуалне својине. Међутим, још увек није решен проблем неодговарајућег складишног простора за пиратску робу која повређује ауторско и сродна права или друга права индустријске својине. Такође, још увек нема довољно судија специјализованих за ову област, што доводи до неефикасности система заштите права интелектуалне својине у целини.

Опште посматрано, припреме Србије у области права интелектуалне својине скромно напредују. Усклађивање законодавства које захтева Споразум о стабилизацији и придруживању добро напредује, али административни капацитети и спровођење, посебно у погледу обуке судија, још увек слабо напредују. Такође треба потпомагати активности у јавности на јачању свести у борби против пиратерије и кривотворења. Једна свеобухватна национална стратегија о правима интелектуалне својине још увек недостаје.“