Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕН ЗАКОН О ПАТЕНТИМА

27. децембар 2011.

Народна скупштина Републике Србије је јуче усвојила нови Закон о патентима.

На јучерашњем заседању, Народна скупштина Републике Србије је усвојила нов Закон о патентима. Доношењем споменутог закона се стварају предуслови за јачање правне заштите која се гарантује носиоцима патената, што је неопходан подстицај за домаће проналазаче и научнике да стварају, а привредним друштвима да инвестирају у примену проналазака. Наведени закон истовремено пружа гаранцију страним компанијама да је Србија усвојила високе међународне стандарде патентне заштите и да ће њихове инвестиције које се састоје у савременим патентираним технологијама бити заштићене.

Решења из новог закона су резултат сагледавања примене старог закона у пракси и неопходности да се учине побољшања појединих одредби, као и потребе да се закон усклади са међународним уговорима којима је Србија приступила након ступања на снагу старог закона из 2004. године (Уговор о патентном праву), као и са прописима Европске уније и Светске трговинске организације који су изискивали додатно усклађивање.

У односу на важећи закон предложени закон садржи битну измену у поступку за признање патента. Уведена је обавеза за Завод за интелектуалну својину да подносиоцу пријаве патента достави извештај о претраживању националних и међународних база података који чине стање технике о проналаску за који је затражена заштита патентом. Тиме се подносиоцу пријаве пружа могућност да пре плаћања таксе за суштинско испитивање патента процени своје изгледе за стицање патента. Такође, од овог извештаја зависиће његова одлука о патентирању у иностранству, као и одлука о евентуалној корекцији патентних захтева да би се повећала шанса за стицање патента. Извештај о претраживању националних и међународних база података који чине стање технике такође ће потенцијалним инвеститорима пружити информације о изгледима за стицање патента, чиме ће се допринети индустријској примени проналаска.

Нов закон, као и стари, поред заштите проналазака патентом пружа и могућност заштите појединих типова проналазака малим патентом. Ова заштита је предвиђена за проналаске који су по правилу краћег тржишног века, а који се односе на конструкцију производа или распоред његових саставних делова. Стари закон није право на тужбу због повреде малог патента условио доказивањем да мали патент испуњава услове у погледу новости, инвентивног нивоа и индустријске применљивости. Ово је у пракси могло да доведе до злоупотреба овог права, од којих је најдрастичнија забрана производње производа који су били познати пре подношења пријаве малог патента. У циљу отклањања уоченог недостатка новим законом је предвиђено испитивање подобности малог патента за заштиту и издавање одговарајуће потврде о испуњености наведених услова. Само уколико носилац малог патента има наведену потврду он може остварити грађанскоправну заштиту или затражити издавање принудне лиценце. Овакво решење ће допринети законитом понашању и смањењу броја судских спорова у овој области.

Значајну новину представља и прописивање обавезе за суд да у поступку по тужби за повреду права из пријаве патента прекине поступак до правоснажности одлуке Завода по пријави патента, чиме се онемогућава доношење пресуде за повреду права које још увек није признато (објављена пријава патента – неиспитано право). Завод за интелектуалну својину је у таквом случају овлашћен да пријаву патента испита по хитном поступку. Такође, пријава патента ће моћи да се испита по хитном поступку и на захтев тржишне инспекције и царине када је покренут поступак за царински или инспекцијски надзор због повреде права из пријаве патента.

Као и код других закона из области индустријске својине и овим законом се уводи право жалбе на одлуке Завода за интелектуалну својину које се односе на патенте и мале патенте. Ново законско решење ће омогућити ефикаснију заштиту права странака.
Увођењем ревизије у парничним поступцима за заштиту патената решава се правна празнина која је настала ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку из 2009. године.


Закон о патентима можете преузети овде.