Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРЕЛАЗАК СА СТАНДАРДА ST.25 НА СТАНДАРД ST.26 ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОПИСА НУКЛЕОТИДНИХ И АМИНОКИСЕЛИНСКИХ СЕКВЕНЦИ

ПРЕЛАЗАК СА СТАНДАРДА ST.25 НА СТАНДАРД ST.26 ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОПИСА НУКЛЕОТИДНИХ И АМИНОКИСЕЛИНСКИХ СЕКВЕНЦИ

17. децембар 2020.

На основу одлуке Комитета за WIPO стандарде (CWS), 1. јануара 2022. године ће доћи до преласка са стандарда ST.25 на стандард ST.26 за представљање пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у пријавама патента. Ова одлука се односи на патентне пријаве поднесене од 1. јануара 2022. на националном, регионалном или међународном нивоу, што значи да попис нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у тим пријавама мора бити у складу са стандардом ST.26.

За подносиоце пријава је, у сврху припреме пописа секвенци према стандарду ST.26, развијена алатка: WIPO Sequence. Прва самостална верзија тог софтвера, WIPO Sequence 1.0.0 (for applicants), пуштена je у новембру 2020. и доступна је на енглеском језику на WIPO Sequencewebpage страници Светске организације за интелектуалну својину (WIPO Home-Resources - WIPO Standards - WIPO Sequence). На истој страници се може пронаћи и WIPO Стандард ST.26.

Све пријаве које садрже нуклеотидне и аминокиселинске секвенце, а које су поднесене пре 1. јануара 2022. морају и даље имати попис у складу са стандардом ST.25. Након тога, наведени попис у пријави патента мора бити у складу са стандардом ST.26.

Трансформација из ST.25 у ST.26 ће бити потребна за попис секвенци који се приказује у складу са ST.26 и подноси као део међународне, регионалне или националне пријаве, а на основу пописа секвенци који је састављен у складу са ST.25 у оквиру затраженог права првенства на основу пријаве поднесене пре 1. јануара 2022. године. Потребна трансформација сама по себи не би требало да доведе до додавања или брисања предмета заштите. Како би се избегла потенцијална неусклађеност, у Анексу VII Стандарда ST.26 је дата Препорука за трансформацију пописа секвенци из ST.25 у ST.26.