Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР “ИЗАЗОВИ У ЗАШТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ”

СЕМИНАР “ИЗАЗОВИ У ЗАШТИТИ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ”

4. новембар 2016.

У препуној Свечаној сали Завода одржан је семинар “Изазови у заштити права интелектуалне својине.” Учесници семинара су биле судије које суде у споровима по тужби у вези са повредом права интелектуалне својине, представници колективних организација за остваривање ауторског и сродних права, адвокати и истакнути стручњаци у овој области.

Скуп је најпре поздравио в. д. директора Завода, господин Владимир Марић и указао на значај константног стручног усавршавања и размене искуства у вези са остваривањем и повредом права интелектуалне својине. Тиме се доприноси ефикасној заштити права интелектуалне својине, која је важна не само са аспекта економског и друштвеног развоја, већ и са аспекта придруживања Републике Србије Европској унији.

Први део семинара био је посвећен: новинама у вези са колективним остваривањем ауторског и сродних права, питању да ли је рутинска фотографија ауторско дело и правној заштити рачунарских програма. В. д. директора, Владимир Марић је у оквиру стручног дела о колективним организацијама најпре објаснио разлоге настанка ових организација, правни основ у позитивним прописима и осврнуо се на упоредо-правну анализу прописа и њихову примену. С тим у вези, говорио је о репертоару организација, мониторингу коришћења репертоара, проширеној колективној лиценци, питању када постоји јавно саопштавање дела, праву гласа у организацијама, тарифама и улози Завода.

Судија Апелационог суда у Београду, др Драгица Попеску говорила је о правој заштити ауторског дела, фотографији. Најпре је присутне упознала о правном основу, затим о проблемима који се у пракси јављају у вези са повредом фотографије. Изабраним судским одлукама илустровала је наведене проблеме и могуће начине решавања. Нагласак је био на правилном утврђивању висине накнаде штете која се досуђује у оваквим споровима.

Доц. др Сања Радовановић са Правног факултета Универзитета у Новом Саду је у оквиру свог излагања “Рачунарски програм – овлашћења аутора и овлашћења корисника” изнела резултате истраживања до којих је дошла у оквиру своје докторске дисертације “Уговор о лиценци софтвера.” Наиме, развој информационих технологија захтева правно уређење рачунарских програма и начина њихове експлоатације. Говорила је о специфичностима њихове ауторскоправне заштите, као и практичним питањима која се у вези са тим јављају, посебно када је реч о умножавању рачунарских програма.

Други део семинара био је посевћен кратком приказу карактеристика управних поступака које води Завод, затим проналасцима из радног односа, судској пракси у вез са интелектуалном својином насталој у радном односу и по наруџбини и изазовима у поступцима заштите кnow-how и пословне тајне. Професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, др Синиша Варга је говорио о правној заштити проналазака из радног односа. Имајући у виду позитивно законодавство, као и теорисјки аспект, истакао је услове и начине на који је постигнут радноправно – патентноправни компромис. Приказао је статситичке податке у вези са пријавама патената и малог патента када је подносилац физичко лице, затим институт и факултет и на крају привредно друштво. На крају је говорио о реалном, персоналном и временском аспекту проналазака из радног односа.

Мр Милош Спирић, судијски сарадник у Апелационом суду у Београду је, ослањајући се на одабране судске одлуке у вези са заштитом права интелектуалне својине која је настала у радном односу и по наруџбини, представио хипотетичке случајеве. У њима су се огледали проблеми у вези са постављњем тужбеном захтева, активне и пасивне легитимације, доказивањем штете итд. Учесници семинара су имали прилику да изнесу своје мишљење и да предложе решење за представљени случај.

Мр Никола Лекић, адвокат, који је завршио последипломске студије у организацији WIPO-a и Универзитета у Торину, веома илустративно и мултидисциплинарно представио је кnow-how и пословну тајну и специфичности њихове заштите. Предавање је конципирано из следећих делова: правна регулатива ЕУ и Србије, квалификација пословне тајне и неколико практичних проблема. Пажљиво одабрани случајеви из праксе страних и домаћих судова, допринели су подизању свести о значају заштите тзв. меке интелектуалне својине и постојању њене повреде.

Активна дискусија, посебно у вези са практичним примерима које су спремили предавачи, као и високе оцене у евалуационим формуларима, говори у прилог да је семинар испунио очекивања. Може се закључити да постоји потреба да се и у будућности семинари овог типа организују.