Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИНФОРМАЦИЈА О УНИТАРНОМ ПАТЕНТУ

10. мај 2011.

Европска Унија је у марту месецу ове године представила предлоге за две уредбе које се тичу могућности да признати европски патенти имају унитарно дејство:
- Предлог Уредбе Европског парламента и Савета о спровођењу унапређене сарадње у области стварања заштите унитарним патентом,
- Предлог Уредбе Савета о спровођењу унапређене сарадње у области стварања заштите унитарним патентом која се тиче примене одредаба о превођењу.

Предлогом прве Уредбе се прописује могућност важења признатог европског патента на територији држава чланица ЕУ које су се изјасниле да желе унитарно дејство патента на својој територији. О овом предлогу се још увек се нису изјасниле све земље чланице ЕУ, мада је већина земаља прихватила предлог ове Уредбе. Европски завод за патенте ће администрирати овим патентима на основу члана 142. Конвенције о европском патенту. Унитарно дејство може бити признато носиоцима патента само заједно за све земље које су прихватиле овај споразум.


Такође, Европски завод за патенте ће на основу члана 143. КЕП установити и ажурирати Регистар европских патената са унитарним дејством. Носиоци европских патената неће морати да у свакој држави коју су назначили подносе захтев за валидацију и да достављају преводе списа европских пријава патента на службени језик те државе. Европски патенти са унитарним дејством ће на територијама свих земаља које су се изјасниле да желе унитарно дејство имати исте ефекте. Имајући у виду наведено, европски патент са унитарним дејством ће бити ограничен, уступљен, пренесен, оглашен ништавим, или ће прести да важи на територијама свих држава које су прихватиле унитарно дејство.

Друга Уредба се односи на достављање превода европских патената назначеним државама. Уколико европски патент има унитарно дејство и списи европског патента су објављени на језику поступка, а патентни захтеви и на друга два службена језика ЕЗП (члан 14. став 6. КЕП), неће се достављати превод на службени језик државе на чијој територији се захтева унитарна заштита. Превод списа европског патента на службени језик државе на којој има унитарно дејство је неопходно доставити само у случају судског спора који се тиче европског патента. Превод списа европских патента на службене језике свих земаља потписница КЕП представља значајни трошак, тако да ће на овај начин носиоци европских патената који су захтевали унитарно дејство имати велике уштеде, а патенти ће имати дејство у свим земљама које су прихватиле овај споразум.

Текст предлога наведених уредби може са наћи на адресама:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/20110413-proposal-enhanced-cooperation_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/20110413-proposal-translation-arrangements_en.pdf