Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У ВЕЗИ СА СИТУАЦИЈОМ У ЈАПАНУ НАКОН РАЗОРНОГ ЗЕМЉОТРЕСА 11. МАРТА 2011.

28. март 2011.

Имајући у виду недавне трагичне догађаје који су се десили у Јапану, Завод за интелектуалну својину Републике Србије скреће пажњу на законске могућности продужења рокова по пријавама за заштиту права индустријске својине (патената, жигова и тако даље), тачније на члан 89. став 3. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01).

Члан 89. став 3. Закона о општем управном поступку предвиђа следеће: “Рок који је одредило службено лице које води поступак, као и рок одређен прописима за који је предвиђена могућност продужења, може се продужити на молбу заинтересованог лица поднесену пре истека рока ако постоје оправдани разлози за продужење.”

Постоје три услова за продужење горенаведених рокова: 1) захтев мора да буде поднет од стране овлашћеног лица; 2) захтев мора да буде поднесен пре истека рока; 3) морају постојати оправдани разлози за продужење рока.

Чињеница да је подносилац пријаве за заштиту неког од права индустријске својине из Јапана, биће сматрана као оправдан разлог за продужење рока по захтеву који је поднет у складу са чланом 89. став 3. Закона о општем управном поступку.