Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

KOНКУРСИ

25.2.2021.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ


I Орган у коме се попуњава радно место:
Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за жигове, Сектор за знаке разликовања – 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења - пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одељењу, стара се о реализацији утврђеног плана рада Одељења и врши расподелу послова у Одељењу; води посебне управне поступке у најсложенијим управним стварима: поступак испитивања пријава жигова, поступак заштите међународних жигова, поступак по предлозима за оглашавање ништавим регистрованих жигова и поступак по захтевима за престанак важења жигова због некоришћења; израђује Методологију поступања Завода у поступку за признање жига, поступку по регистрованом жигу и у поступку за међународну заштиту жига; учествује у изради нацрта закона и предлога других подзаконских аката, нацрта закона о ратификацији конвенција из области жиговног права и учествује у јавним расправама у поступку припреме нацрта закона из делокруга Одељења; даје стручна мишљења и објашњења странкама; спроводи координисане активности за вођење Одељења у односу на квалитет; организује рад на годишњем ажурирању Ничанске класификације роба и услуга и на контроли прихватљивости превдених термина за МГС (Madrid Goods and Services) базу роба и услуга, као и на изменама Бечке класификације; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд

IV Врста радног односа: Радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција:

• „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).
У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

Провера посебних функционалних компетенција:

1. Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик ниво Б1)- провераваће сепутем теста.

2. Посебне функционална компетенција за област рада послови руковођења (Основи управљање људским ресурсима) провераваће се путем симулације (писмено).

3. Посебна функционална компетенција за област рада управно правни послови (Општи управни поступак, правила извршења решења у управном поступку, посебни управни поступак, пракса/ставови Управног суда РС) – провераваће се путем симулације (писмено).

4. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности органа (Закон о жиговима) провераваће се путем симулације (писмено).

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Завода за интелектуалну својину /

Провера понашајних компетенција: Управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима - обавиће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном местуи прихватања вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом илисе предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Тамара Стевановић, тел: 011/20-25-952 и Владимир Танкосић, тел: 011/20-25-861 од 10,00 до 13,00 часова.

VIII Датум оглашавања: 25. фебруар 2021. године.

IX Рок за подношење пријавана интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 26. фебруара 2021. године и истиче 5. марта 2021. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима http://www.suk.gov.rs/, интернет презентације Завода за интелектуалну својину /, или у штампаној верзији на писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, доступан радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивањуили премештају у органу у коме радиили решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испитуза рад у државним органимаодносноуверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.


XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.


Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.Докази се достављају на наведену адресу Завода за интелектуалну својину.

XIII Датум и место провере компетенција кандидатау изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 15. марта2021. године.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија”, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), док ће се интервју са комисијом обавити у просторијамаЗавода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mailадресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именоваодиректор Завода за интелектуалну својину.Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Завода за интелектуалну својину.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

- Образац пријаве за радно место начелника Одељења за жигове, Сектор за знаке разликовања

18.11.2020.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-716/2020 од 29.1.2020. године, Завод за интелектуалну својину оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице број 5.

II Раднo местo којe се попуњава:
1. Радно место за финансијске послове, у звању саветника, у Групи за финансијске послове – 1 извршилац.
Опис послова: Учествује у изради Предлога финансијског плана Завода за израду Нацрта закона о буџету; врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације; врши обрачун и исплате по поднетим налозима и документима за плаћање; обавља послове у вези са реализацијом службених путовања у земљи и иностранству; прати остваривање и трошење средстава одобрених финансијским планом Завода; учествује у надзору над финансијским пословањем организација за колективно остваривање ауторског и сродних прва и припреми извештаја о утврђеним неправилностима у раду организација; учествује у припреми годишњег плана набавки за Завод; учествује у поступцима за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС” – провераваће се путем теста (писмено);
• „Дигитална писменост” – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• „Пословна комуникација” – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада финансијско – материјалних послова – буџетски систем Републике Србије - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о ауторском и сродним правима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - провераваће се путем симулације (писмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Завода за интелектуалну својину, www.zis.gov.rs.
3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

V Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Завода за интелектуалну својину или у штампаној верзији у писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Завода за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

VIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 7. децембра 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).
Разговор са комисијом ће се обавити у просторијама Завода за интелектуалну својину (Кнегиње Љубице 5).
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

IX Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

XI Лица која су задужена за давање обавештења: Тамара Стевановић, 011/20 25 952 и Владимир Танкосић, 011/20 25 861, од 10,00 до 13,00 часова.

XII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

НАПОМЕНE
Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Завода за интелектуалну својину, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
- Образац пријаве за радно место за финансијске послове
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14.10.2020.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-716/2020 од 29.1.2020. године и 51 број: 112-1753/2020 од 28.2.2020. године, Завод за интелектуалну својину оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице број 5.

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду извештаја о претраживању, у звању саветника, у Одељењу за машинство, електротехнику и општу технику у Сектору за патенте – 1 извршилац.
Опис послова: Води посебан управни поступак у управним стварима по пријавама патената и малих патената (класификује пријаве патената и малих патената, претражује и утврђује стање технике за пријаве патената, припрема пријаве патената за објаву, испитује услове за заштиту проналаска патентом, доноси одлуке у поступку заштите проналаска патентом, испитује услове за заштиту проналаска малим патентом, врши испитивање признатог малог патента и доноси одлуке у поступку заштите проналаска малим патентом); пружа услуге информисања у области патентата (израђује све врсте извештаја о претраживању и припрема измене верзија Међународне класификације патената на српском језику из области машинства, електротехнике, физике, грађевинарства и опште технике); учествује у припреми стручног мишљења при доношењу решења у поступку по предлозима за оглашавање ништавим патената и малих патената; ради на промоцији права интелектуалне својине и даје стручна мишљења и објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области машинског, електротехничког, рачунарског или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три годинe радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
2. Радно место за испитивање пријава индустријског дизајна и послове дијагностификовања интелектуалне својине, у звању саветника, у Групи за индустријски дизајн и ознаке географског порекла у Сектору за знаке разликовања – 1 извршилац.
Опис послова: Води посебне управне поступке: поступак испитивања пријава индустријског дизајна, поступак по предлогу за упис промена у регистрима индустријског дизајна и води поступак по предлогу за оглашавање ништавим индустријског дизајна; израђује извештаје по захтевима трећих лица о постојању заштите индустријског дизајна (извештаје о претраживању); сарађује са другим органима и организацијама у циљу дијагностификовања интелектуалне својине; прати развој међународног система заштите индустријског дизајна и одговарајуће прописе у земљи и иностранству и израђује студије, анализе и друге стручне материјале из области заштите индустријског дизајна; даје информације и пружа стручну помоћ о подношењу домаћих и међународних пријава дизајна; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких наука или ИМТ студија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
3. Радно место за евиденционе послове, у звању млађег сарадника, у Одсеку за управљање кадровима и опште послове - 1 извршилац.
Опис послова: Води кадровске и друге евиденције за потребе Завода и обавља послове социјалног, здравственог и пензијског осигурања државних службеника и намештеника; учествује у изради извештаја на основу евиденција које води; води персонална досијеа запослених у Заводу и учествује у изради потврда запосленима из радног односа; израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Службу за управљање кадровима; припрема и врши унос података о запосленима у Регистар запослених; учествује у обављању послова за потребе спровођења поступка набавки и води евиденцију о спроведеним поступцима јавних набавки; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит, најмање девет месеци радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
- „Организација и рад државних органа РС” – провераваће се путем теста (писмено);
-„Дигитална писменост” – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- „Пословна комуникација” – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду извештаја о претраживању за евиденционе послове проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада управно-правни послови – општи управни поступак - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за оређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о патентима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – базе података (Espacenet база) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) - провераваће се писмено (путем теста).
За радно место под редним бројем 2. Радно место за испитивање пријава индустријског дизајна и послове дијагностификовања интелектуалне својине проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада управно-правни послови – општи управни поступак - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за оређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о правној заштити индустријског дизајна) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – базе података (Hague Express база) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) - провераваће се писмено (путем теста).
За радно место под редним бројем 3. Радно место за евиденционе послове проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада студијско – аналитичких послова - Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког испитивања и анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада административни послови - Израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Посебни колективни уговор за државне органе) - провераваће се путем симулације (писмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Завода за интелектуалну својину, www.zis.gov.rs.
3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

V Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Завода за интелектуалну својину или у штампаној верзији у писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Завода за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

VIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 5. новембра 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).
Разговор са комисијом ће се обавити у просторијама Завода за интелектуалну својину (Кнегиње Љубице 5).
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

IX Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Трајање радног односа: За сва радна места заснива се радни однос на неодређено време.

XI Лица која су задужена за давање обавештења: Тамара Стевановић, 011/20 25 952 и Владимир Танкосић, 011/20 25 861, од 10,00 до 13,00 часова.

XII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

НАПОМЕНE
Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Завода за интелектуалну својину, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.