Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање жигова

Е-РЕГИСТАР

На основу чл. 8 Закона о жиговима Завод за интелектуалну својину води јединствени Регистар који садржи библиографске податке o пријавама и регистрованим жиговима као и приказе пријављених знакова и регистрованих жигова. У Е-регистар жигова укључени су и подаци о променама које се односе на пријаве и регистроване жигове, за које је спроведен поступак по захтеву странке. Евиденција о променама, које се везују за датум подношења захтева, води се од 1. јануара 2008. Подаци о променама, чији су поступци започети до 1. јануара 2008. године, налазе се у књигама Регистра жигова, у просторијама Завода за интелектуалну својину.

За податке из Е-регистра Завод за интелектуалну својину, на захтев заинтересованог лица, издаје изводе из регистра који имају значај јавне исправе за коју важи претпоставка тачности података који се у њој налазе.
Увидом у Е-регистар сва заинтересована лица могу доћи до информација о следећим подацима:

Е- регистар жигова садржи следеће податке:
• број и датум подношења пријаве, односно датум регистрације и регистарски број жига;
• пословно име и седиште носиоца права, односно име и адреса физичког лица;
• подаци о пуномоћнику,
• знак за који се тражи заштита, односно изглед заштићеног знака и опис боја
• врста жига;
• податак о класама у које је сврстана роба, односно услуге;
• подаци о променама које се односе на пријаву, односно жиг: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односно залогопримца; ограничење списка роба, односно услуга и други подаци значајни за правни статус пријаве, односно жига;
• податак о начину окончања управног поступка;
• датум до ког жиг важи, као и подаци о продужењу важења жига;
• подаци о престанку жига, као и основ престанка жига.

- Е-РЕГИСТАР ЖИГОВА