Чиме се бавимо?

У оквиру испуњења своје и мисије Завода за интелектуалну својину, ЕИЦ пружа ефикасан систем обуке, који пре свега подразумева семинаре и радионице намењене различитим групама корисника: привредним друштвима, истраживачким институтима, факултетима, судовима, полицији, тржишној инспекцији, царини, медијима и другим заинтересованим правним и физичким лицима.

Поред организације различитих видова обука, ЕИЦ спроводи Дијагностику интелектуалне својине, једну од специјализованих услуга намењених предузећима. Међу остале активности ЕИЦ спадају учешће на сајмовима и другим јавним манифестацијама, затим активности подршке научно-истраживачким организацијама, активности сарадње са институцијама за пружање подршке привредним друштвима, и друге.

Међу посебним циљевима унапређења свести о значају интелектуалне својине треба истаћи:

1. Унапређење знања и способности у области интелектуалне својине

Пружањем информација о интелектуалној својини интересним странама, уз разматрање даљих потребних корака, ЕИЦ ће подстаћи истраживачко-развојне иницијативе које су усмерене на максимизирање интелектуалног капитала интересних страна. Ово представља веома важно питање, имајући у виду потребу српске привреде за унапређењем иновационих активности. Оснивање и развој центра за трансфер технологије игра важну улогу у овом процесу.

2. Изградња конкурентности привреде на бази интелектуалне својине

Интелектуална својину представља значајан, ако не и кључан елемент за развој савремене и конкурентне индустрије, те и самог друштва. Едукационо-информациони програм ЕИЦ биће усмерен на упознавање и припрему учесника за предузимање одговарајућег понашања и креирање стратегија за побољшање економских резултата уз правилно управљање правима интелектуалне својине. Поред тога, пројекта подразумева могућност “скенирања” интелектуалног власништва малих и средњих предузећа, што ће пружити квалитетну процену пословних тенденција малих и средњих предузећа, као и њиховог иновационог понашања.

3. Стварање повољне климе за прилив страних инвестиција

Подизањем свести међу привредним друштвима о значају интелектуалне својине за пословање, а пре свега за конкурентност, ЕИЦ подржава развој тржишне економије у којој предузећа сврставају интелектуалну својину у фокус корпоративних стратегија. На тај начин, предузећа шаљу јасан сигнал потенцијалним инвеститорима о дугорочној стратегији тржишне конкурентности на бази искоришћавања своје нематеријалне активе. Поред тога, унапређење свести о значају интелектуалне својине утиче на јачање система спровођења права интелектуалне својине, стварајући климу у којој се страни инвеститори осећају сигурније у погледу заштите својих улагања.