Трансфер технологије

Заштита резултата научног истраживања је један од основних предуслова за успешну комерцијализацију проналазака. Процес од настанка проналаска па до његове комерцијализације, блио кроз „спин-оут“ (компанију која је базирана на комерцијалном искоришћењу технологије) или лиценцирањем технологије, је познат као трансфер технологије.

У оквиру пројекта „Подршка Едукативно-информативном центру Завода за интелектулану својину Републике Србије“, Универзитет у Београду је у сарадњи са Заводом основао Центар за трансфер технологије (ЦТТ). Активности ЦТТ обухватају:

 • идентификацију,
 • заштиту и
 • комерцијализацију резултата истраживања на Универзитету у Београду.

Активности које се могу предузети у процесу трансфера технологије су следеће:

Патентне услуге

 • давање општих информација о поступку заштите;
 • претраживање базе података (претраживање стања технике, итд);
 • контрола технолошких и пословних услуга.

Образовање и обука

 • семинари / радионице / конференције ради едукације о интелектуалној својини;
 • промовисање интелектуалне својине развојем наставног плана;
 • помоћ у обуци за наставу о правима интелектуалне својине;
 • припрема и дистрибуција информативних брошура;
 • помоћ у развоју наставног материјала.

Припрема за комерцијализацију

 • помоћ факултетима и истраживачима у идентификовању истраживачких резултата који имају комерцијалну вредност (рана процена технолошког и комерцијалног потенцијала проналазака);
 • подршка проналазачима у процесу откривања података;
 • информисање о могућностима интелектуалне својине;
 • помоћ у идентификовању потенцијалних индустријских (и осталих) партнера;
 • давање савета о економском коришћењу патената;
 • вршење процене вредности патента.

Информације

 • ИСП телефон - доступна референтна тачка за сва питања о правима интелектуалне својине (могућ је линк Завода за помоћ на једном месту);
 • промотивне активности у вези са интелектуалном својином на Универзитету.

Комерцијализација

 • пружање савета проналазачима или истраживачким групама у преговарачко-правним уговорима (лиценце и know-how споразума) са индустријским партнерима;
 • омогућавање контаката и јачање веза између Универзитета и индустрије (дискусије, отворени дани, итд);
 • постављање, покретање и ширење базе података потенцијалних контаката;
 • изградња мреже са другим Центрима за трансфер технологије у земљи и иностранству.

Институционално јачање

 • помоћ у пројектовању и увођењу или ревизији постојећег знања и политике управљања интелектуалном својином на Универзитету;
 • помоћ у изради институционалне политике и интерних прописа и процедура везаних за права интелектуалне својине (од откривања проналаска до лиценцирањa).
 • давање општих информација о поступку заштите;
 • претраживање базе података (претраживање стања технике, итд);
 • контрола технолошких и пословних услуга.search of online databases (prior art searches);
 • семинари / радионице / конференције ради едукације о интелектуалној својини;
 • промовисање интелектуалне својине развојем наставног плана;
 • помоћ у обуци за наставу о правима интелектуалне својине;
 • припрема и дистрибуција информативних брошура;
 • помоћ у развоју наставног материјала.
 • помоћ факултетима и истраживачима у идентификовању истраживачких резултата који имају комерцијалну вредност (рана процена технолошког и комерцијалног потенцијала проналазака);
 • подршка проналазачима у процесу откривања података;
 • информисање о могућностима интелектуалне својине;
 • помоћ у идентификовању потенцијалних индустријских (и осталих) партнера;
 • давање савета о економском коришћењу патената;
 • вршење процене вредности патента.
 • креирање стратегије управљања интелектуалном својином на универзитету.

Подршку у процесу трансфера технологије пружа и Мрежа технолошких брокера Србије. У питању је је група факултета, института и центара за трансфер технологије, која је основана са задатком да промовише и развија сарадњу између предузећа и научно-истраживачких институција у Србији.

Мрежа технолошких брокера Србије је основана уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства привреде и ЕУ ИПА Програма интегрисане подршке иновацијама (IISP), како би олакшала и убрзала трансфер иновативних технологија и знања ка и од малих и средњих предузећа у Србији. У склопу Мреже технолошких брокера Србије укључено је 11 факултета и научно-истраживачких институција, које пружају помоћ малим и средњим предузећима да применом нових и постојећих технологија и резултата истраживања буду иновативнија и конкурентнија на домаћем и међународном тржишту.