Факултети и институти

У основи патентног система лежи стимулација техно-економског развоја и промовисање конкуренције стварањем финансијске мотивације за проналаске у замену за њихово откривање јавности. Као резултат патентне заштите настају информације које се могу даље користити у научно-истраживачке сврхе у погледу унапређења објављених патентних докумената чиме се омогућава даље стварање и примена нових знања што представља кључни циљ јавног истраживања.

С друге стране резултати истраживања настали у истраживачким установама и на универзитетима се могу штитити ради њихове комерцијалне експлоатације. Заштитом резултата истраживања истраживачке установе стварају основу за обезбеђење додатних финансијских средстава која се користе за нова истраживања било путем лиценцирања или оснивања старт ап предузећа која комерцијализују интелектулану својину.

Због тога је тренд патентирања од стране јавних истраживачких установа који је започео још 80 у САД, све заступљенији у Европи. Подстичући универзитетe и друге јавне истраживачке установе да буду активније у заштити и искоришћавању ИС значи не само њихову активну промоцију, већ и подстицање развијања сарадње са привредом уз истовремену заштиту јавног интереса.

У погледу подршке јавном истраживању ЕИЦ пружа подршку услуге дисеминације информација и едукацију која се остварује кроз консултације и одржавање обука, семинара и радионица у циљу идентификацује, заштите, управљања и експлоатације резултата истраживања као интелектуалне својине, која настаје у истраживачким установама. У ширем смислу на овај начин се промовише иновација, као претварање идеја у производе, процесе и технологије, од којих друштво у целини има корист.