Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

ДЕПОНОВАЊЕ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА

1. Како да заштитим своје дело?

Чим настане оригинално ауторско дело, настаје и ауторско право на том делу и аутор стиче сва морална и имовинска права на том делу. Аутор ужива заштиту на делу које је створио од тренутка његовог настанка, и нема потребе да га региструје, депонује, плаћа таксе, обавља било какве формалности.

2. Шта добијам депоновањем дела?

Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права ни на који начин не утиче на настанак и трајање права која су утврђена Законом. Депоновањем се обезбеђује један од доказа на ауторству на неком делу или предмету сродних права. Ипак, требало би имати у виду да се ти докази могу и оспоравати на суду.

3. Да ли је депоновање обавезно?

Депоновање није обавезно. Депоновање је међутим пожељно јер гарантује већи степен правне сигурности аутора или носиоца ауторског, односно сродних права. Депоновањем ауторског дела показује се озбиљност и приврженост аутора да штити своје интересе и да сутра на суду лакше докаже своја права на делу.

4. Да ли Завод испитује садржину дела и његову оригиналност?

Завод не испитује садржину предмета депоновања нити његову оригиналност. Пријемом у депозит Завод не потврђује да депоновани предмет има својство ауторског дела или предмета сродноправне заштите, нити да на том предмету постоји ауторско или сродно право. Депозит служи искључиво као обезбеђење доказа о чињеницама које могу бити од значаја за евентуални судски спор или неку другу потребу у вези са предметом депоновања.

5. Шта достављам Заводу када депонујем ауторско дело?

Обавезно се доставља следеће:

два идентично попуњена захтева за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела ( образац А1), или два идентично попуњена захтева за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродних права (образац С1).

Захтеви се подносе Заводу за интелектуалну својину, непосредно на писарници Завода или поштом.

·један примерак ауторског дела или предмета сродног права потписаног од стране аутора или носиоца аутрског права;

·доказ о уплати таксе за правна/физичка лица - преглед такси погледајте овде;

Списак свих општина са контролним бројевима можете да видите овде на линку

Ако депонујете ауторско дело (на пример, текст неке песме, приче, романа, неку фотографију, софтвер, дело ликовне уметности и тако даље) попуњавате образац А1.

Ако депонујете предмет сродног права (интерпретацију, фонограм, видеограм, базу података и тако даље), онда попуњавате образац С1.

Поред горе набројаног, у одређеним случајевима, доставља се и следеће:

а. доказ о правном основу (само уколико је подносилац пријаве правно лице и уколико је подносилац пријаве различит од лица које је наведено као аутор дела);

б. изјаве о заједничком представнику (само уколико постоји више подносилаца а да притом немају пуномоћника);

в. достављање кратког описа дела (само уколико се пријава подноси на дигиталном диску, дискети или УСБ преносивој меморији). Опис дела се подноси на папиру А4 формата истог наслова какав је наведен у захтеву и на делу које се депонује. Опис дела треба да садржи кратак опис битних елемената садржаја ауторског дела које се депонује.

6. Након подношења захтева, колико времена је потребно да се оконча поступак депоновања и евидентирања ауторског дела и предмета сродних права?

Уколико је пријава уредна, поступак би требало да буде окончан у року од 30 дана од датума подношења захтева.

7. Да ли након депоновања и евидентирања ауторског дела и предмета сродних права постоје још неки трошкови којима сам изложен?

Не. Након издавања потврде о депонованом и евидентираном делу, поступак се окончава а примерак дела чува на неограничени временски период у депоу Завода за интелектуалну својину.

8. Да ли ауторско дело које је депоновано у Републици Србији ужива заштиту само на територији Републике Србије или и у другим земљама?

Само на територији Републике Србије. Међутим, требало би имати у виду да је наша земља потписала Бернску конвенцију, која предвиђа обавезу за све земље потписнице да странцима пруже исту заштиту као и својим држављанима. Из тог разлога, ауторско дело нашег аутора, уживаће заштиту у Италији по италијанским законима, као што ће и ауторско дело италијанског аутора уживати заштиту по нашим законима. Списак земаља које су потписале Бернску конвенцију можете да погледате овде: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf

9. Да ли могу, након депоновања дела у Заводу, касније да га изменим, допуним?

Свака, па и најмања измена раније депонованога ауторског дела, односно предмета сродног права, захтева подношење нове пријаве.

10. Шта да радим и коме да се обратим уколико неко почне неовлашћено да користи моје ауторско дело/предмет сродног права?

Ауторско и сродна права штите се у судском поступку. У том погледу, Завод нема надлежности.

11. Да ли је могуће поднети пријаву на страном језику?

Сви елементи пријаве укључујући и прилоге који се достављају уз пријаву, морају бити на српском језику, изузев ауторског дела које може бити и на страном језику.