Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Пројекти Европске уније

VIP4SME

ЕУ Пројекат VIP4SME реализује се у оквиру програма Horizon 2020. у циљу унапређења услуга у области интелектуалне својине за мала и средња предузећа (МСП). С обзиром да МСП у највећој мери доприносе економији ЕУ и имају велики потенцијал генерисања и коришћења права интелектуалне својине, од великог је значаја да европска МСП разумеју потенцијал интелектуалне својине и да се подстичу да га користе. Пројекат VIP4SME је наставак пројекта IPORTA и окупља националне заводе за интелектуалну својину из тридесет две земаље учеснице програма Хоризонт 2020. Предлог пројекта је сачињен од стране конзорцијума, чији је члан и Завод за интелектуалну својину Републике Србије, а чине га дванаест националних завода за интелектуалну својину и седам организација за подршку привреди које блиско сарађују са националним заводима. Партнери на пројекту су посвећени континуитету сарадње која је успостављена у оквиру претходног пројекта IPORTA и IP Europe Aware. Поред партнера, пројекат подржава још двадесет завода и петнаест других организација.

Главни циљеви пројекта су:
1. Подршка МСП у погледу интелектуалне својине кроз различите услуге;
2. Унапређење постојећих услуга и обуке МСП, узимајући у обзир специфичне потребе појединих земаља;
3. Подизање свести о значају интелектуалне својине и знања о интелектуалној својини корисника;
4. Обезбеђивање информација о интелектуалној својини на заједничком вебсајту;
5. Успостављање синергије са постојећим мрежама које имају директне везе са циљним групама (на пример EEN, PATLIB и други).

За испуњење задатих циљева VIP4SME пројекат предвиђа:
• Укључивање што већег броја националних завода, најмање 25;
• Развијање механизама за повезивање и помоћ националним заводима у погледу развоја;
• Размену искустава и знања између националних завода и других учесника у пројекту;
• Израду анализа потреба малих и средњих предузећа у погледу обуке и услуга у области интелектуалне својине;
• Планирање, координација и развој обуке, материјала за обуку и услуга.

Трајање пројекта: децембар 2015 – децембар 2019.
http://www.innovaccess.eu/
 
Листа партнера на пројекту може се видети овде.

ИНСТИТУЦИОИНАЛНИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈ ТРЕЋЕ МИСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

У развоју савременог друштва заснованог на знању, универзитети имају све значајнију улогу у подстицању економског и друштвеног развоја, што је довело до проширивања две традиционално свхваћене мисије универзитета: образовање и истраживање, трећом која налаже подршку привреди и друштву.

У октобру 2015. године започела је реализација пројекта IF4TM у оквиру Ерасмус плус програма Европске уније. Циљ пројекта је развој треће мисије универзитета у Србији, трајаће до октобра 2018. године, а реализује се у конзорцијуму 18 партнера из Србије, Словеније, Велике Британије, Аустрије, Португалије и Италије. Поред пет универзитета из земаља Европске уније, пројекат реализује и шест универзитета из Србије: Универзитет у Крагујевцу који је координатор пројекта, Универзитети у Београду, Новом Саду, Нишу, Новом Пазару и Универзитет Метрополитен. Поред универзитета, партнери на пројекту су: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за интелектуалну својину Републике Србије, три бизнис инкубатора из Крагујавца, Београда и Новог Сада, Висока школа струковних студија из Зрењанина и једно предузеће.

Трећа мисија универзитета обухвата: трансфер технологије и иновација, континуирано учење и друштвено одговорно понашање универзитета.

Успостављање институционалног оквира за развој треће мисије универзитета у Србији значи да се на државном нивоу кроз стратегије и законе и универзитетском нивоу кроз правилнике и остала правна акта, унапреди управљање интелектуалном својином на универзитетима, подстакне иновациона делатност, трансфер и комерцијализација знања и технологије и креативност и предузетништво студената и младих истраживача.

Поред тога, у циљу мотивисања професора, истраживача и студената да се више укључе у поменуте активности, пројекат обухвата:
• обуке професора, истраживача и студената у областима управљања интелектуалном својином у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину;
• развој програм за подизање нивоа технолошке спремности истраживања (TRL), кроз развој и примену програма за проверу концепта (Proof of Concept);
• успостављање универзитетске иновативне платформе за управљање иновацијама на седам високошколских институција у Србији;
• годишња такмичења за најбољу студентску идеју;
• припрема препорукa факултетима за увођење у наставу тема које се односе на предузетништво, иновације и управљање интелектуалном својином;
• успостављање пет креативних центара у Србији за промоцију науке и иновација и развој креативности и предузетничког духа код младих;
• сарадњу са европским институцијама, пре свега са партнерским институцијама.

Више о пројекту http://www.if4tm.kg.ac.rs/

MAIN

Завод за интелектуалну својину, у конзорцијуму 14 партнера из Србије, Немачке, Грчке, Аустрије и Словеније, учествује у реализацији пројекта Темпус Европске уније, чији је носилац и координатор Универзитет Нови Сад,, под називом “Овладавање иновацијама кроз развој и успостављање интердисциплинарних последипломских студија из управљања иновацијама у Србији ” (“Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management - MAIN“) које ће бити реализоване на мастер и докторским студијама. Циљ овог пројекта је јачање иновационих капацитета Србије путем образовања високих стручњака из ове области.

Поред тога, од стране неакадемских партнера на пројекту, у оквиру пројекта ће бити организовани семинари за све заинтересоване стручњаке из ове области.

Трајање пројекта: децембар 2013 - децембар 2016.

Више о пројекту на интернет страници пројекта http://www.main.uns.ac.rs/

ПРОЈЕКАТ "IPORTA"

Главни циљ пројекта IPorta је јачање сарадње између европских националних завода за интелектуалну својину. Бољом синергијом ових завода, у сарадњи са институцијама које пружају подршку пословању, постиже се боља интеграција интелектуалне својине (ИС) у пословну стратегију предузећа, као и њено ефикасније искоришћавање. Овај пројекат представља наставак претходног пројекта IPeuropAware, у којем Србија није учествовала.

У оквиру IPorta пројекта национални заводи за интелектуалну својину треба да одговоре потребама МСП које нису довољно покривене у оквиру националних и регионалних завода. У мрежи се налази 27 националних, регионалних завода и других институција за подршку привреди и истраживањима из Европе. Завод за интелектуалну својину је један од 27 партнера на овом пројекту.

Партнери треба да успоставе сарадњу са другим партнерима пре свега у следећим областима:
- Унапређење конкурентности европских МСП путем унапређења и прилагођавања услуга у области ИС;
- Оснаживање дијалога са МСП;
- Охрабривање МСП да интегришу управљање правима ИС у своје пословање и њихово искоришћавање;
- Очување нематеријалних добара МСП унапређењем њихових капацитета у области спровођења права ИС.

У остваривања ових циљева партнери у пројекту ће радити на:
- унапређивању сопствених капацитета и спремности за преузимање водеће улоге у виду институција које обезбеђују ове услуге или информације о њима на европском тржишту права ИС;
- пружању помоћи МСП у Европи у коришћењу права ИС на конструктивнији начин унапређењем услуга завода за МСП;
- обезбеђивању адекватних, ажурних и пријемчивих информација за МСП преко својих вебсајтова;
- активном подржавању и циљању сарадње са другим Help Desk-овима националних завода у циљу размене најбоље праксе за МСП;
- преузимању водећа улога у координацији и развоју мреже европских Help Desk-ова и обезбеђењу услуга у области ИС;
- координирању механизама повратних информација у области ИС за надлежна тела на нивоу ЕУ.

IPorta има 4 врсте активности:
А1: Креирање и унапређење услуга у области ИС, креирањем заједничког „Toolbox“-а у којем се могу прегледати и евентуално преузети постојећи алати.
A2: Одржавање, унапређење, допуна и реконфигурисање старог InnovAccess веб-сајта. Лансирање новог изгледа, садржаја и верзије вебсајта извршено је почетком 2013. године.
А3: Успостављање мреже Help Desk-ова и размена искустава.
А4: Координирање пројектом (од стране институције Хенри Тудор из Луксембурга).

Архива пројеката Европске уније

Архива окончаних пројеката Европске уније

Други међународни пројекти

Архива других међународних пројеката

Архива окончаних других међународних пројеката